Konkurs na stanowisko: Asystenta lub Asystenta dydaktycznego lub Wykładowcy lub Adiunkta

Jednostka organizacyjna: Instytut Informatyki Uniwersytetu Opolskiego

Dyscyplina naukowa: informatyka

Stanowisko: Asystent (pełny etat, pensum 240 godzin rocznie) – grupa pracowników badawczo-dydaktycznych lub Asystent dydaktyczny (pełny etat, pensum 270 godzin rocznie) – grupa pracowników dydaktycznych lub Wykładowca (pełny etat, pensum 360 godzin rocznie) – grupa pracowników dydaktycznych lub Adiunkt (pełny etat, pensum 240 godzin rocznie) – grupa pracowników badawczo-dydaktycznych

Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

 1. posiadanie stopnia magistra w dyscyplinie informatyka lub wszczęty przewód doktorski w dyscyplinie informatyka;

 2. posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej (w przypadku aplikacji na stanowisko adiunkta);

 3. aktualny i znaczący dorobek naukowy z zakresu informatyki (w przypadku aplikacji na stanowisko adiunkta);

 4. doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej, ze szczególnym uwzględnieniem języków programowania, algorytmiki lub metod numerycznych;

 5. możliwość prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim;

 6. dyspozycyjność;

 7. posiadanie predyspozycji do pracy badawczej, potwierdzone np. opinią promotora pracy magisterskiej, wysoką średnią ocen ze studiów, aktywną działalnością np. w kołach naukowych (dot. pracownika badawczo-dydaktycznego).


Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:

1. W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę aplikacje osób posiadających dorobek naukowy.

2. Udział w roli kierownika lub członka zespołu projektowego grantu lub projektu naukowego lub udział w przynajmniej jednym takim projekcie (w przypadku aplikacji na stanowisko adiunkta).

3. Posiadanie szczególnej wiedzy lub umiejętności ważnych dla działalności badawczej lub dydaktycznej (np. certyfikaty).


Wymagane dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego;

 2. życiorys;

 3. odpis dyplomu magisterskiego lub dokument równoważny;

 4. odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora (w przypadku aplikacji na stanowisko adiunkta);

 5. wykaz publikacji w zakresie informatyki;

 6. plan badań naukowych w dyscyplinie informatyka (dot. zatrudnienia w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych);

 7. opinia, co najmniej jednego, czynnego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego; w szczególności, w przypadku wszczętego przewodu doktorskiego, opinia promotora; (dot. zatrudnienia na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych);

lub

nazwiska trzech osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie (dot. zatrudnienia na stanowisku adiunkta);

 1. udokumentowane doświadczenie zawodowe przez okres co najmniej dwóch lat (dot. zatrudnienia na stanowisku wykładowcy).

 2. kwestionariusz osobowy

(http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania);

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym

(https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/rodo2019/INFORMACJA-dla-kandydatow-do-pracy-2019.pdf);

 1. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 2. zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu.


Miejsce i termin składania dokumentów:

Sekretariat Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (pokój nr 228)

ul. Oleska 48

45-052 Opole

Z dopiskiem: Konkurs na stanowisko adiunkta/asystenta/wykładowcy


Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Termin zgłoszeń upływa 5 września 2022 r. o godz. 15:00.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.


Inne informacje:

Planowane zatrudnienie od 1 października 2022 r.

Dla osób spoza Opola istnieje możliwość wsparcia w zakresie otrzymania mieszkania służbowego lub komunalnego.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.

.