Zespół

1) Członkowie koordynujący pracami zespołu:

 1. dr hab. inż. Rafał MATWIEJCZUK, prof. UO, prorektor – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Dominika MALCHAR-MICHALSKA, prof. UO – zastępca przewodniczącego Zespołu,
 3. dr Laura PŁATKOWSKA-PROKOPCZYK,
 4. dr Małgorzata MITRUS,
 5. mgr Agnieszka PIESTRAK;

2) Członkowie zespołu z grupy nauczycieli akademickich i doktorantów:

 1. dyrektorzy Instytutów,
 2. kierownicy jednostek ogólnouczelnianych dydaktycznych,
 3. przewodniczący Rady Naukowej,
 4. dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego,
 5. przedstawiciel doktorantów/Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego,
 6. inni pracownicy włączeni w trakcie prac Zespołu;

3) Członkowie zespołu z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. dyrektor Biura Kanclerza,
 2. zastępca dyrektora Biura Spraw Pracowniczych,
 3. dyrektor Biura Finansowego,
 4. dyrektor Biura Nauki i Obsługi Projektów
 5. pełnomocnik ds. równego traktowania,
 6. dyrektor Biura Marketingu i Public Relations,
 7. dyrektor Centrum Informatycznego,
 8. przedstawiciel Zespołu Obsługi Prawnej,
 9. Audytor Wewnętrzny,
 10. dyrektor Centrum Nowoczesnych Technologii,
 11. dyrektor Biura ds. Jakości Kształcenia,
 12. rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich,
 13. dyrektor Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich,
 14. kierownicy biur wydziału,
 15. inspektor Ochrony Danych Osobowych,
 16. dyrektor Biblioteki UO,
 17. inni pracownicy włączeni w trakcie prac Zespołu.

Załączniki

.