Wybory na Uniwersytecie Opolskim 2020

aktualizacja: 28.05.2020

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

W związku z podpisaniem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego (Dz.U. z 2020 r., poz. 938) Uczelniana Komisja Wyborcza opracowała nowy kalendarz wyborczy, obejmujący niezrealizowane do tej pory procedury wyborcze. Konsolidacja Uczelni pociąga za sobą nowy podział mandatów w Senacie UO. Z tego powodu wybory przedstawicieli pracowników UO do Senatu mogą się rozpocząć po przyjęciu uchwały w sprawie zmiany podziału mandatów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2020-2024, które jest planowane na 18 czerwca 2020 roku.

Wybory przedstawicieli do Senatu w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbędą się po 15 lipca 2020 roku, ponieważ muszą być przeprowadzone wspólnie z pracownikami Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

 

KALENDARZ WYBORCZY 2020

I. Wybory przedstawicieli pracowników UO do Senatu Uniwersytetu Opolskiego – od 19.06 do 31.07.2020 r.

II. Wskazanie kandydatów na Dziekanów i Dyrektorów Instytutów – od 01.06 do 31.07.2020 r.

III. Wybory do Rady Uniwersytetu – od 1.10 do 15.12.2020 r.

 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO   
aktualizacja: 28.04.2020

KOMUNIKAT Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 28.04.2020 r.

w sprawie: rodzaju systemu i instrukcji przeprowadzania głosowania w wyborach Rektora Uniwersytetu Opolskiego

Na podstawie § 96 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (tj.: Uchwała nr 253/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r.) Uczelniana Komisja Wyborcza obwieszcza, co następuje:

§ 1

Uczelniana Komisja Wyborcza stosownie do postanowień § 96 ust. 2 i 3 Statutu Uniwersytetu Opolskiego podjęła uchwałę z dnia 26.04.2020 r. w sprawie głosowania za pomocą systemów elektronicznych.

§ 2

1. Procedura wyboru Rektora Uniwersytetu Opolskiego, na kadencję trwającą od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku, przeprowadzana będzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Głosowanie elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów odbędzie się w dniu 7 maja 2020 r. w godzinach od 8.00 do 14.00.

3. Stosownie do postanowień § 96 ust. 4 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Opolskiego podaje się, że rodzajem systemu, za pomocą którego przeprowadzane będzie głosowanie, o którym mowa w ust. 1, będzie aplikacja ANKIETER (serwis internetowy Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów).

§ 3

1. Stosownie do postanowień § 96 ust. 4 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Opolskiego podaje się instrukcję przeprowadzania głosowania, o którym mowa w § 2 ust. 2, za pomocą systemu, o którym mowa w § 2 ust. 3:

1) w systemie „ANKIETER” przygotowuje się grupę docelową, obejmującą listę elektorów uprawnionych do głosowania – według stanu na dzień głosowania,

2) w systemie „ANKIETER” tworzy się ankietę obejmującą listę do głosowania w trybie tajnym wraz z informacją obejmującą warianty głosów (ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJE SIĘ),

3) w ankiecie, o której mowa w pkt 2) uprawnieni do głosowania oddają głos poprzez zaznaczenie jednej z opcji: ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ.

4) głosowanie uważa się za zakończone albo z chwilą otrzymania przez przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej głosów wszystkich członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, jeżeli nastąpiło to przed upływem terminu do oddawania głosów albo w momencie upływu wyznaczonego czasu określonego w Komunikacie przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej,

5) o wynikach głosowania członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów zostają poinformowani przez przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej, zaraz po otrzymaniu wyników z głosowania.

§ 4

Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.


dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
aktualizacja: 27.04.2020

Ogłoszenie o terminie i formie spotkania z kandydatem na funkcję Rektora Uniwersytetu Opolskiego

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zgłoszono jednego kandydata na funkcję rektora Uniwersytetu Opolskiego na kadencję trwającą od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku – prof. dr hab. Marka Masnyka.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 511 z późn. zm.) procedury wyborcze wyboru rektora UO przeprowadzane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uczelniana Komisja Wyborcza zaprasza elektorów oraz członków wspólnoty akademickiej na spotkanie z kandydatem na funkcję rektora Uniwersytetu Opolskiego w dniu 5 maja 2020 roku o godzinie 11.00 w formie transmisji internetowej na uczelnianym kanale YouTube – link będzie umieszczony na głównej stronie UO w dniu spotkania.

Z programem wyborczym kandydata na funkcję rektora UO można zapoznać się na stronie internetowej www.uni.opole.pl. Pytania do kandydata można przesyłać w dniach od 29 kwietnia do 3 maja 2020 r. oraz podczas transmisji na adres poczty elektronicznej <ukw-uo@uni.opole.pl>. Pytania należy wysyłać wyłącznie z adresów z domeny <@uni.opole.pl>. Kandydat na rektora UO, prof. dr hab. Marek Masnyk, podczas spotkania otwartego będzie udzielał odpowiedzi na zadane pytania.


Z wyrazami szacunku

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborcze
aktualizacja: 31.03.2020

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Opolskiego podjęła uchwałę w sprawie zmiany kalendarza wyborczego ustalonego przez Uczelnianą Komisje Wyborczą w dniu 16.01.2020r. Zmieniony terminarz wyborczy jest przedstawiony poniżej:

KALENDARZ WYBORCZY 2020

I. Wybory Rektora Uniwersytetu Opolskiego

1. Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów – od 20.01 do 14.02.2020

2. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na stanowisko Rektora – od 20.03 do 03.04.2020

3. Zaopiniowanie przez Senat kandydatów na Rektora – 16.04.2020*

4. Wskazanie kandydatów na Rektora przez Radę Uniwersytetu – od 20.04 do 23.04.2020*

5. Zebranie otwarte kandydatów na stanowisko Rektora – 5.05.2020*

6. Zebranie wyborcze zwołane w celu wybrania Rektora – 7.05.2020*

*w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 528) procedury wyborcze 3-6 wyboru Rektora UO przeprowadzane będą za pomocą środków komunikacji elektronicznej

II. Wybory przedstawicieli pracowników UO do Senatu Uniwersytetu Opolskiego – od 11.05 do 31.05.2020**

**w przypadku nieodwołania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, termin wyborów może ulec zmianie

III. Wskazanie kandydatów na Dziekanów i Dyrektorów Instytutów – od 1.06 do 30.06.2020

IV. Wybory do Rady Uniwersytetu – od 1.10 do 15.12.2020


Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO
aktualizacja: 19.03.2020

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej

W związku z niezgłoszeniem w terminie 13–17.03.2020 r. przynajmniej dwóch kandydatów na Rektora UO oraz zmianą Statutu Uniwersytetu Opolskiego (Uchwała nr 248/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 marca 2020 r.), Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza, że powtórzona zostanie procedura zgłaszania kandydatów na Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

Uczelniana Komisja Wyborcza będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów w Collegium Biotechnologicum, ul. Kominka 6A, p. 215, w dniach 20.03–03.04.2020 r., od poniedziałku do piątku, od godz. 11.00 do godz. 13.00.

W związku z tym KALENDARZ WYBORCZY 2020 ogłoszony w dniu 16.01.2020 r. ulegnie zmianie. Nowy terminarz wyborczy zostanie przedstawiony przez UKW w odrębnym komunikacie.

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczejaktualizacja: 09.03.2020

Zgłaszanie kandydatów na stanowisko Rektora UO

W dniach 13.03 – 17.03.2020 Uczelniana Komisja Wyborcza będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów na Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Opolskiego § 94 ust. 1, do podmiotów uprawionych do wskazywania kandydatów na stanowisko Rektora należą:
  1. co najmniej pięciu (5) członków Senatu UO;
  2. co najmniej dwudziestu pięciu (25) członków Uczelnianego Kolegium Elektorów;
  3. Rada Uniwersytetu.
Uczelniana Komisja Wyborcza będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów w Collegium Biotechnologicum, ul. Kominka 6A, p. 215, w następujących terminach:
  • 13.03.2020 r., godz. 11.00 – 14.00;
  • 16.03.2020 r., godz. 12.00 – 14.00;
  • 17.03.2020 r., godz. 11.00 – 15.00.
Z poważaniem
dr hab. Daniel Janecki, prof. UO
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczejaktualizacja: 05.03.2020

Wybory Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz jego zastępcy

Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Opolskiego § 107 ust. 4, na pierwszym posiedzeniu Uczelnianego Kolegium Elektorów, spośród członków UKE zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni, Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadziła wybory Przewodniczącego kolegium elektorów oraz jego zastępcy.

W wyniku głosowania na Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów wybrano dr hab. Tomasza Ciesielskiego, prof. UO, a na Jego zastępcę wybrany został dr hab. Piotr Stec, prof. UO.aktualizacja: 26.02.2020

Zaproszenie na pierwsze posiedzenie

Zapraszam wszystkich członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, na pierwsze posiedzenie, które odbędzie się w dniu 3 marca 2020 roku o godzinie 13.00, w Auli Błękitnej, w budynku COLLEGIUM MAIUS, pl. Kopernika 11a.

Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Opolskiego § 107 ust. 4, na pierwszym posiedzeniu kolegium elektorów, spośród członków UKE zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni, Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadzi wybory Przewodniczącego kolegium elektorów oraz jego zastępcy.


Z poważaniem

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczejaktualizacja: 18.02.2020

Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Opolskiego na kadencję 2020-2024

Lista elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Opolskiego
na kadencję 2020-2024

Lp.

Imię i Nazwisko

Grupa wyborcza

1

dr Adams-Tukiendorf Małgorzata

Wydział Filologiczny

2

Bald Aleksandra

Studenci UO

3

dr Bobrowska Agnieszka

Wydział Ekonomiczny

4

Bogocz Aleksandra

Studenci UO

5

dr hab. Bokszczanin Anna, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

6

dr Boniewska Ewa

Wydział Lekarski

7

dr hab. Broda Małgorzata, prof. UO

Wydział Chemii

8

mgr Brożonowicz Agnieszka

Administracja UO

9

Bułacz Jakub

Studenci UO

10

prof. dr hab. Chałupniak Radosław

Wydział Teologiczny

11

dr hab. Ciesielski Tomasz, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

12

Chmielniak Dominika

Studenci UO

13

dr Czaja Joanna

Wydział Lekarski

14

dr hab. Czerwiński Adam, prof. UO

Wydział Ekonomiczny

15

dr Ćwieląg Krzysztof

Wydział Ekonomiczny

16

dr Demitrów Andrzej

Wydział Teologiczny

17

dr hab. Dołhańczuk-Śródka Agnieszka, prof. UO

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

18

dr Drzewiecki Andrzej

Wydział Prawa i Administracji

19

dr hab. Dybizbański Marek, prof. UO

Wydział Filologiczny

20

dr hab. Ejsmont Krzysztof, prof. UO

Wydział Chemii

21

dr hab. Francuz Grzegorz, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

22

Fura Łukasz

Studenci UO

23

mgr Ganczarski Marek

Administracja UO

24

dr hab. Geisler Robert, prof. UO

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

25

dr hab. n. med. Gierlotka Marek, prof. UO

Wydział Lekarski

26

dr hab. Glombik Konrad, prof. UO

Wydział Teologiczny

27

dr Gołowkin-Hudała Magdalena

Wydział Prawa i Administracji

28

dr Hebda Grzegorz

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

29

dr Janik-Komar Joanna

Wydział Nauk Społecznych

30

dr hab. Jastrzębowska Grażyna, prof. UO

Wydział Filologiczny

31

dr Jędrzejowska Ewa

Wydział Nauk Społecznych

32

dr hab. n. med. Jóźwiak Jacek, prof. UO

Wydział Lekarski

33

Kaczmarczyk Natalia

Studenci UO

34

dr hab. Kałuża Krystian, prof. UO

Wydział Teologiczny

35

dr hab. Kamińska Monika, prof. UO

Wydział Sztuki

36

Karbowiak Michał

Studenci UO

37

dr hab. Kauf Sabina, prof. UO

Wydział Ekonomiczny

38

dr hab. Kijaczko Stanisław, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

39

Klimczyk Katarzyna

Studenci UO

40

Kokot Paulina

Studenci UO

41

Kondraciuk Aleksandra

Studenci UO

42

dr Konieczna Ewelina

Wydział Nauk Społecznych

43

dr Kost Sławomir

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

44

mgr Kostuś Joanna

Administracja UO

45

dr inż. Krzesaj Marcin

Wydział Ekonomiczny

46

dr Kusakiewicz-Dawid Anna

Wydział Chemii

47

dr hab. Lech-Kirstein Danuta. prof. UO

Wydział Filologiczny

48

dr hab. Ledwina Anna, prof. UO

Wydział Filologiczny

49

dr hab. Lis Marek, prof. UO

Wydział Teologiczny

50

dr hab. Łeńska-Bąk Katarzyna , prof. UO

Wydział Filologiczny

51

dr hab. Majcher-Iwanow Barbara, prof. UO

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

52

dr hab. Marcinkiewicz Paweł, prof. UO

Wydział Filologiczny

53

dr Maziarz Antoni

Wydział Nauk Społecznych

54

Miczka Beniamin

Studenci UO

55

dr hab. Minkner Kamil, prof. UO

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

56

dr hab. Mitrus Sławomir, prof. UO

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

57

dr hab. Molek-Kozakowska Katarzyna, prof. UO

Wydział Filologiczny

58

prof. dr hab. Molenda Marian

Wydział Sztuki

59

Niemczyk Żaneta

Studenci UO

60

prof. dr hab. Nowak Arkadiusz

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

61

prof. dr hab. Nowak-Dziemianowicz Mirosława

Wydział Nauk Społecznych

62

dr hab. Nycz Edward, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

63

mgr Pająk Mariusz

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

64

mgr Paradowski Tomasz

Administracja UO

65

dr hab. Pawelec Ewa, prof. UO

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

66

Piasecka Agata

Studenci UO

67

dr hab. Pietrek Daniel, prof. UO

Wydział Filologiczny

68

dr hab. Pisarek Izabella, prof. UO

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

69

dr hab. Późniak Grzegorz, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

70

dr hab. Przymuszała Lidia, prof. UO

Wydział Filologiczny

71

dr hab. Rajfur Małgorzata, prof. UO

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

72

dr Rubisz Lech

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

73

Rurański Marcin

Studenci UO

74

dr hab. Sawicki Mariusz, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

75

dr hab. Siodłak Dawid, prof. UO

Wydział Chemii

76

dr Sobieraj Iwona

Wydział Nauk Społecznych

77

Staniczek Paulina

Studenci UO

78

dr hab. Stec Piotr, prof. UO

Wydział Prawa i Administracji

79

dr hab. n. med. Stęplewska Katarzyna, prof. UO

Wydział Lekarski

80

Strzelczyk Dominika

Studenci UO

81

dr inż. Suchacka Grażyna

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

82

dr Szczapow Edward

Wydział Sztuki

83

dr Szymańska-Czaplak Elżbieta

Wydział Filologiczny

84

dr hab. Szymański Andrzej, prof. UO

Wydział Prawa i Administracji

85

mgr inż. Świsłowski Paweł

Doktoranci UO

86

dr hab. Tendera Lidia, prof. UO

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

87

mgr Tracz Elżbieta

Studium Języków Obcych

88

Twardawski Monika

Studenci UO

89

dr hab. Walencik Dariusz, prof. UO

Wydział Prawa i Administracji

90

dr hab. Weissbrot-Koziarska Anna, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

91

Wiatr Anna

Studenci UO

92

prof. dr hab. Widok Norbert

Wydział Teologiczny

93

prof. dr hab. Wieczorek Piotr

Wydział Chemii

94

dr Wierzba Sławomir

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

95

mgr Witek Andrzej

Administracja UO

96

Wojtkowski Bartosz

Studenci UO

97

prof. dr hab. Wolny Ryszard

Wydział Filologiczny

98

dr hab. Woźniak Marta, prof. UO

Wydział Prawa i Administracji

99

dr Wysoczańska-Pająk Katarzyna

Wydział Filologiczny

100

dr hab. Yazykova Elena, prof. UO

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO
aktualizacja: 07.02.2020

Wybory przedstawiciela doktorantów UO do Uczelnianej Komisji Elektorów

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO uprzejmie informuje, że w 14 lutego 2020r. (piątek) o godz. 16.00 w sali nr 9, DS Mrowisko, przy ul. Katowicka 87, odbędą się wybory przedstawiciela doktorantów UO do Uczelnianej Komisji Elektorów.aktualizacja: 29.01.2020

Wybory przedstawicieli administracji UO do Uczelnianej Komisji Elektorów

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO uprzejmie informuje, że w 6 lutego 2020r. (czwartek) o godz. 12.00 w Auli A i B, przy ul. Oleskiej 48, odbędą się wybory przedstawicieli administracji UO do Uczelnianej Komisji Elektorów.aktualizacja: 27.01.2020

Wybory przedstawicieli studentów do Uczelnianej Komisji Elektorów

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO uprzejmie informuje, że w dniu 29 stycznia 2020r. (środa) o godz. 17.00 w Collegium Civitas, sala 20, przy ul. Katowickiej 89, podczas Posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Opolskiego, odbędą się wybory przedstawicieli studentów do Uczelnianej Komisji Elektorów.

W posiedzeniu Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego może uczestniczyć każdy Student.aktualizacja: 27.01.2020

Podział mandatów elektorów

Uczelniana Komisja Wyborcza dokonała podziału mandatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE). Podziału dokonano w oparciu o dane o stanie zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim na dzień 31.12.2019r. oraz postanowienia Statutu UO.

Jednostka

Wybory

Liczba mandatów

Wydział Chemii

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

4

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Wydział Ekonomiczny

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

2

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

3

Wydział Filologiczny

Instytut Nauk o Literaturze

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

5

Instytut Językoznawstwa

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

5

Wydział Filologiczny

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

3

Wydział Lekarski

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

3

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

2

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

3

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

2

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Historii

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

5

Instytut Nauk Pedagogicznych

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

3

Instytut Psychologii

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

1

Wydział Nauk Społecznych

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

5

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

2

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Wydział Prawa i Administracji

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

4

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

2

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Instytut Biologii

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

3

Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

3

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

2

Wydział Teologiczny

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

5

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Wydział Sztuki

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

2

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Studium Języków Obcych

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Studium Wychowania Fizycznego

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Administracja UO

z grupy pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących nauczycielami akademickimi

5

Studenci UO

z grupy studentów UO

19

Doktoranci UO

z grupy doktorantów UO

1
aktualizacja: 27.01.2020

Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej


Imię i Nazwisko

Jednostka

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

przewodniczący UKW

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

dr hab. Janusz Malak

zastępca przewodniczącego UKW

Wydział Filologiczny

mgr Justyna Chudy-Wójtowicz

sekretarz UKW

Administracja UO

dr hab. Wioletta Ochędzan-Siodłak, prof. UO

Wydział Chemii

dr Maja Krasucka

Wydział Ekonomiczny

dr Dariusz Ziaja

Wydział Lekarski

prof. dr hab. Janusz Czelakowski

Wydział Matematyki, Fizyki
i Informatyki

dr Bartosz Maziarz

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

dr Agnieszka Włoch

Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Stanisław Nitecki, prof. UO

Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO

Wydział Sztuki

Ks. dr hab. Hubert Łysy, prof. UO

Wydział Teologiczny

mgr Agata Strząbała

Administracja UO

mgr Damian Tarasek

Samorząd Doktorantów

Angelika Zając

Samorząd Studencki
aktualizacja: 16.01.2020

Wybory rektora Uniwersytetu Opolskiego i członków Senatu UO - kalendarz wyborczy

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Wybory rektora Uniwersytetu Opolskiego i członków Senatu UO

Na zdjęciu: Uczelniana Komisja Wyborcza podczas swojego pierwszego posiedzenia

Uczelniana Komisja Wyborcza w kadencji 2019-2023 opracowała kalendarz wyborczy. Procedura wyborcza rozpocznie się 20 stycznia. Oto szczegółowe kalendarium:

I. Wybory rektora Uniwersytetu Opolskiego

1. Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów – od 20.01 do 14.02.2020

2. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na stanowisko rektora – od 13.03 do 17.03.2020

3. Zaopiniowanie przez Senat kandydatów na rektora – 19.03.2020

4. Wskazanie kandydatów na rektora przez Radę Uniwersytetu – od 20.03 do 24.03.2020

5. Zebranie otwarte kandydatów na stanowisko rektora – 31.03.2020

6. Zebranie wyborcze zwołane w celu wybrania rektora – 7.04.2020

7. Czynności wyborcze realizowane w przypadku nierozstrzygnięcia wyniku wyborów na stanowisko rektora – od 14.04 do 15.05.2020

II. Wybory przedstawicieli pracowników UO do Senatu Uniwersytetu Opolskiego – od 20.04 do 31.05.2020

III. Wskazanie kandydatów na dziekanów i dyrektorów instytutów – od 1.06 do 30.06.2020

IV. Wybory do Rady Uniwersytetu – od 1.10 do 15.12.2020

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

***

Uczelniana Komisja Wyborcza mieści się w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, ul. Kard. B. Kominka 6a pok. 215 , 45-032 Opole.aktualizacja: 20.12.2019

Pierwsze zebranie Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2019-2023

19 grudnia 2019 r. w Sali Plafonowej Collegium Maius miało miejsce pierwsze zebranie Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2019-2023, w którym uczestniczyli:

Przewodniczący – dr. hab. Daniel Janecki, prof. UO

Zastępca przewodniczącego - dr. hab. Janusz Malak

Sekretarz - mgr Justyna Chudy-Wójtowicz

Wydział Chemii - dr hab. Wioletta Ochędzan-Siodłak, prof. UO

Wydział Ekonomiczny - dr Maja Krasucka

Wydział Lekarski – dr Dariusz Ziaja

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki - prof. dr hab. Janusz Czelakowski

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej - dr Bartosz Maziarz

Wydział Nauk Społecznych – dr Agnieszka Włoch

Wydział Sztuki - dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO

Administracja UO - mgr Agata Strząbała

Samorząd Doktorantów - mgr Damian Tarasek

UKW wskazała adres swojej siedziby: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, ul. Kard. B. Kominka 6a pok. 215 , 45-032 Opole.

Na swoim pierwszym spotkaniu członkowie komisji omówili zagadnienia związane z kalendarzem wyborczym na rok 2020, czynnym i biernym prawem wyborczym, podziałem mandatów w Uczelnianym Kolegium Elektorów, jak również w Senacie Uniwersytetu Opolskiego. Ustalono także sposób nadzoru nad wyborami przez członków UKW.

Kolejne zebranie komisji wyborczej zaplanowano na 9 stycznia 2020 r.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

.