Oferta dla biznesu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Oferta dla biznesu

Kontakt dla potencjalnych inwestorów:

Akademickie Centrum Karier UO, Grunwaldzka 31, pokój nr 3, 45-054 Opole
Telefon: +48 77 452 70 54 (w 7054), Fax: +48 77 452 70 54
e-mail: kariera@uni.opole.pl
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

lub

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UO
Telefon: +48 77 452 74 58

Akademickie Centrum Karier

Oferta dla biznesu obejmuje głównie rekrutację i szkolenie. ACK dysponuje dużą bazą kontaktów do studentów i absolwentów oraz chętnie oglądaną stroną internetową z ofertami.

ACK współpracuje z każdym wydziałem uczelni. Może więc - odpowiadając na konkretną ofertę - wspólnie prowadzić rekrutację kandydatów.

ACK oferuje możliwość wspólnego szkolenia oraz wspiera kontakty przedstawicieli firm z pracownikami naukowymi UO.

Organizujemy także Targi Pracy i Ogólnopolski Tydzień Kariery, w trakcie których pracodawcy mają możliwość prezentowania się na uczelni.

Przykładem może być współpraca, jaką prowadzi ACK z Capgemini, LKW Walter, Randstadt, Nutricia.

Instytut Biologii http://biologia.wpt.uni.opole.pl/

 • ekspertyzy i opinie przyrodnicze na potrzeby inwestycji, wycinki drzew, ocieplania budynków itp.
 • inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze na potrzeby planistyczne (plany zagospodarowania przestrzennego, karty realizacji przedsięwzięcia itp.),
 • oceny oddziaływania na środowisko (OOS) na potrzeby raportów oddziaływania na środowisko, koniecznego przy większości inwestycji,
 • monitoring przyrodniczy, przed- i poinwestycyjny,
 • mediacje przy konfliktach przyrodniczych podczas inwestycji i ich merytoryczna analiza,
 • szkolenia pracowników w zakresie prawa ochrony przyrody, rozpoznawania istotnych prawnie gatunków roślin i zwierząt (gatunki chronione, Natura 2000 itp.),
 • specjalistyczne szkolenia studentów jako potencjalnych pracowników firm, potrzebujących specjalistów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody
 • identyfikacja szkodliwych (dla rolnictwa, leśnictwa) zagrożeń ze strony roślin i zwierząt,
 • identyfikacja roślin i zwierząt na podstawie śladów genetycznych

Opolskie Laboratorium Badań Strukturalnych

Spektrometr NMR Bruker Avance 400 MHz - wykonywanie widm NMR:

 • jednowymiarowych: !H 13C, 31P,
 • korelacyjnych (2D): 1H-1H, 'H-13C, !H-31P, 13C-15N (różnego typu),
 • temperaturowych - w niskiej (do ok. – 50 0C) i wysokiej temperaturze (do 120 0C).

Zakład Krystalografii

Monokrystaliczny dyfraktometr rentgenowski Xcalibur CCD wyposażany w przystawkę niskotemperaturowa Oxford Cryosystem umożliwiającą pro wadzenie pomiarów w 90 K oraz przystawkę wysokotemperaturowa Kuma Diffraction umożliwiającą pro wadzenie pomiarów do 700 K :

 • wyznaczanie struktury krystalicznej i molekularnej związków organicznych i nieorganicznych w zakresie temperatur od 90 do 700 K,
 • badanie przejść fazowych kryształów organicznych i nieorganicznych w zakresie temperatur od 90 do 700 K.

Mikroskop polaryzacyjny Jenapol z przystawką niskotemperaturową firmy Linkam Scientific Instruments:

 • mikroskop umożliwia obserwacje w świetle spolaryzowanym próbek substancji chemicznych, minerałów i materiałów biologicznych. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w kamerę CCD sprzężoną z komputerem, umożliwiającą rejestrację obrazów oraz ich zmian przy użyciu komputera.

Wysoko/nisko-temperaturowa przystawka mikroskopowa Linkam THMS 600:

 • THMS600 jest jedną z najpopularniejszych przystawek wysoko/nisko-temperaturowych dla mikroskopów. Jest ona wykorzystywana w większości badań gdzie wymagane są wysokie lub niskie temperatury oraz wysoka precyzja pomiarowa (0,1°C) i stabilność. Próbka montowana jest na srebrnym elemencie grzewczym. Element ten jest idealnie gładki (wypolerowany) dla osiągnięcia doskonałego przepływu ciepła i ekstremalnie czułego jego pomiaru. Platynowy sensor oporowy jest wysoce precyzyjny (precyzja do 0,01°C). Precyzją swoją przewyższa nawet termoparę. Reakcja aparatu na komendę "stop" lub "koniec" przy stabilności temperatury do 0,1°C wynosi tylko 0,1 sekundy w cyklu chłodzenia/grzania z szybkością do 30°C/min.

Zakład Chemii Ogólnej

Aparatura:

 • spektrofotometry : JASCO 670 UV-Vis-NIR z kulą całkującą, Jasco 650 UV-Vis, UNICAM 310 UV-Vis; termostatowane uchwyty do kuwet; oprogramowanie do analizy widm, badań kinetycznych oraz ilościowej analizy chemicznej.
 • naświetlacz UV z optyką kwarcową do badań fotochemicznych, termostatowany uchwyt do kuwet, miernik promieniowania UV,
 • reaktory do syntez, ogrzewane elektrycznie, z elektroniczną kontrolą temperatury,
 • sublimatory szklane z ruchomą strefą chłodzenia, przystosowane do pracy pod zmniejszonym ciśnieniem, pompa próżniowa.

Wszechstronna analityka chemiczna w zakresie spektrofotometrii UV-Vis-NIR:

 • wykonywanie wszelkich analiz chemicznych wg wytycznych PN,
 • dostosowanie istniejących procedur analitycznych do indywidualnych potrzeb klienta,
 • opracowanie nowych metod analitycznych, uwzględniających przypadki nietypowe,
 • badanie kinetyki reakcji chemicznych i enzymatycznych,
 • badania spektrofotometryczne zawiesin, proszków i ciał stałych z wykorzystaniem metod odbiciowych (kula całkująca),
 • szkolenie i doradztwo w zakresie obsługi i eksploatacji spektrofotometrów UV-Vis-NIR,
 • wykorzystania oprogramowania analityczno-badawczego oraz obróbki i prezentacji wyników

Badania aktywności fotochemicznej oraz fotostabilności:

 • wykonanie badań określających wrażliwość na światło różnych substancji chemicznych, barwników, środków spożywczych oraz komponentów różnych materiałów narażonych na działanie światła,
 •  kompleksowe badania fotostabilności barwników (w postaci stałej oraz w fazie ciekłej), analiza produktów fotolizy,
 • kompleksowe badania fotostabilności i procesu fotolizy organicznych odpadów przemysłowych, organicznych zanieczyszczeń środowiska,- dodatków do artykułów spożywczych itp.,
 • badania właściwości fotosensybilizacyjnych barwników naturalnych i syntetycznych.

Kompleksy ftalocyjaniny do celów badawczych i komercyjnych

Oferta obejmuje szeroką gamę ftalocyjanin o zróżnicowanych właściwościach, dostosowanych do wymagań klienta (o ile to możliwe), projektowanych i syntezowanych w naszym laboratorium :

 • synteza kompleksów ftalocyjaniny dowolnego typu (z metalami i niemetalami, z podstawnikami aksjalnymi i peryferyjnymi), o właściwościach hydrofobowych lub rozpuszczalnych w wodzie,
 • synteza ftalocyjanin rozpuszczalnych w tłuszczach i w środowisku fosfolipidowym (np. w błonach komórkowych),
 • synteza ftalocyjanin o dużym stopniu czystości do celów specjalnych, np. do zastosowań medycznych (do badań klinicznych w terapiach fotodynamicznych), dla potrzeb elektroniki, mfotowoltaiki, katalizy oraz badań naukowych.

Specjalistyczne badania fizykochemiczne ftalocyjanin oraz porfiryn:

Oferujemy różnego typu badania właściwości ftalocyjanin i porfiryn, głównie w oparciu o aparaturę i metody dostępne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Proponujemy konsultacje w zakresie planowania badań i interpretacji wyników, oraz ekspertyzy w tym obszarze, poparte wieloletnim doświadczeniem i licznymi pracami naukowo-badawczymi:

 • badania fizykochemiczne według indywidualnych uzgodnień z klientem,
 • szkolenia w zakresie syntezy oraz badań porfiryn i ftalocyjanin,
 • wykłady i seminaria z zakresu chemii oraz fizykochemii ftalocyjanin i porfiryn (w tym o charakterze popularnonaukowym).

Projektowanie i badanie fotoaktywowanych systemów katalitycznych:

 • badania aktywności katalitycznej fotokatalizatorów,
 • badania trwałości chemicznej katalizatorów oraz ich efektywności katalitycznej,
 • projektowanie i badanie hybrydowych fotokatalizatorów z matrycą TiOi w reakcjach oksydacyjnych (wg uzgodnień z klientem).

Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

Zespół naukowy Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów od wielu lat specjalizuje się i prowadzi badania w zakresie chemii i technologii polimerów, głównie poliolefin najpowszechniej produkowanych i zużywanych tworzyw polimerowych. Jest jedynym w kraju zespołem prowadzącym kompleksowe badania w zakresie chemii i technologii poliolefin, począwszy do ich syntezy, poprzez modyfikację polimerów, także komercyjnych, po badania ich właściwości, szczególnie odporności materiałów polimerowych na różne czynniki środowiskowe. Głównym kierunkiem prac zespołu są badania syntezy wieloskładnikowych, metaloorganicznych układów katalitycznych najnowszych generacji oraz ocena ich właściwości katalitycznych w procesach polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu i propylenu. Poza tym zainteresowania badawcze zespołu obejmują modyfikację poliolefin w celu nadania im pożądanych właściwości w drodze funkcjonalizacji czy poprzez otrzymywanie kompozytów polimerowych, także z wykorzystaniem surowców odnawialnych, badania stabilizacji i degradacji polimerów obejmujących także wybrane zagadnienia z zakresu utylizacji odpadowych materiałów polimerowych a w końcu charakterystykę właściwości molekularnych, strukturalnych, morfologicznych i użytkowych polimerów, głównie poliolefin.

Prowadzone przez zespół badania mają charakter zarówno podstawowy (prace prowadzone w ramach badań statutowych, własnych, grantów i projektów badawczych), jak i utylitarny, często wynikający ze zlecenia lub porozumienia z przemysłem (średnio co roku kilkanaście prac badawczych we współpracy lub na zlecenie różnych instytucji pozauczelnianych z całego kraju).

Oferujemy badania w następującym zakresie:

 • opracowanie i synteza nowych katalizatorów do polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin,
 • badania procesów niskociśnieniowej polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin,
 • badania procesów modyfikacji tworzyw sztucznych, głównie poliolefin (funkcjonalizacja polimerów i otrzymywanie kompozytów polimerowych),
 • badania procesów stabilizacji oraz termo-, foto- i - biodegradacji materiałów polimerowych,
 • badania starzenia atmosferycznego materiałów polimerowych:

w warunkach naturalnych (stacja poligonowa z zestawem czujników do pomiaru parametrów klimatycznych),
w warunkach przyspieszonych, laboratoryjnych (badania odporności na światło i symulowane warunki atmosferyczne - Xenotest Alpha HĘ),

 • charakterystyka molekularna polimerów - ciężar cząsteczkowy i jego rozkład (wysokotemperaturowy chromatograf żelowy HT GPC z potrójna detekcją – jedyny pracujący aparat tego typu w Polsce do badań charakterystyki molekularnej mtrudnorozpuszczalnych poliolefin),
 • charakterystyka strukturalna polimerów (FTIR w tym FTIR z przystawką ATR, NMR, TREF - frakcjonowanie preparatywne)
 • charakterystyka właściwości powierzchniowych (skaningowy mikroskop elektronowy z detektorem EDS umożliwiającym analizę składu pierwiastkowego powierzchni badanych materiałów),
 • charakterystyka właściwości fizyko-mechanicznych materiałów polimerowych :

właściwości termiczne (DCS w tym niskotemperaturowe, TG),
właściwości reologiczne (objętościowy oraz masowy wskaźnik płynięcia),
właściwości mechaniczne (maszyna wytrzymałościowa Instron 4443, młot do badania udarności wg Charpy'ego oraz zrywania udarowego),
twardość wg. Shore'a,
gęstość nasypowa i rozkład granulometryczny

Niezależnie od scharakteryzowanych prac badawczych w zespole opracowywane są także ekspertyzy analityczno-techniczne dotyczące materiałów polimerowych.

Bliższe informacje o zespole, realizowanych badaniach wraz z charakterystyką oferty analityczno-badawczej oraz danymi kontaktowymi można znaleźć pod adresem http:/www.polimery.uni.opole.pl

Zakład Chemii Fizycznej

Właściwości fizykochemiczne cieczy :

 • oznaczanie gęstości cieczy metodą piknometryczną lub areometryczną,
 • oznaczanie lepkości cieczy aparatem Hopplera w różnych temperaturach,
 • oznaczanie przewodnictwa właściwego cieczy (czystość, zasolenie),
 • oznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy i roztworów metodą stałagmometryczną,
 • rejestracja widm UV-VIS i wyznaczanie molowego współczynnika absorpcji , w zakresie temperatur 20-100°C,
 • pomiar procentowy przepuszczalności światła (transmisji).

Oznaczanie wartości opałowej substancji stałych metodą kalorymetryczną (ciepło spalania).

Zakład Biochemii

Synteza (w tym opracowanie metod syntezy) związków organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem związków optycznie czynnych.

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

Zespół badawczy Katedry Chemii Analitycznej i Ekologicznej prowadzi szerokie badania w zakresie wyodrębniania i oczyszczania związków chemicznych z próbek środowiskowych, biologicznych i materiału roślinnego, izolacji substancji organicznych ze źródeł naturalnych, a także możliwości wykorzystania mikroorganizmów do biodegradacji zanieczyszczeń środowiska, szczególnie środowiska wodnego. Katedra, dysponuje 5 aparatami do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (m.in. V arian, Schimadzu, Dionex) z różnymi detektorami (UV-VIS, DAD, FD, MS), dwoma chromatografami gazowymi sprzężonymi ze spektrometrem masowym (Hewlett-Packard, Thermo), dwoma aparatami do elektroforezy kapilarnej (Beckman), liofilizatorem (FreeZone 2.5, Labconco) oraz spektrofotometrami UV-VIS (Beckman).

Oferujemy badania w następującym zakresie :

 • opracowanie metod oznaczania ksenobiotyków w próbkach o złożonym składzie matrycy
 • oznaczanie pestycydów, leków, w tym antybiotyków, fenoli i ich pochodnych oraz innych związków organicznych w próbkach środowiskowych, żywności i płynach fizjologicznych
 • oznaczanie czystości optycznej związków biologicznie czynnych
 • analiza jakości miodów oraz identyfikacja markerów miodówr odmianowych
 • oznaczanie składu olejków eterycznych
 • badanie możliwości wykorzystania grzybów strzępkowych i sinic do oczyszczania zbiorników wodnych z zanieczyszczeń organicznych.

Bliższe informacje o zespole, realizowanych badaniach wraz z charakterystyką oferty analityczno-badawczej oraz danymi kontaktowymi można znaleźć pod adresem: www.kchaie.uni.opole.pl

Wykaz aparatury, którą dysponuje Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego dostępny jest na stronie: www.chemia.uni.opole.pl

Instytut Ekonomii i Finansów 
(http://we.uni.opole.pl/instytut-ekonomii-i-finansow/)

Oferta w zakresie prac naukowo - wdrożeniowych:

Katedra Teorii Ekonomii

 • analiza rynkowa (dowolnego rynku towarów i usług) w ujęciu mikro- i makroekonomicznym
 • doradztwo ekonomiczno-finansowe w zakresie uruchamiania działalności gospodarczej
 • doradztwo w opracowywaniu projektów i wniosków o wsparcie finansowe (w tym unijne)
 • analiza zachowań rynkowych podmiotów
 • doradztwo w zakresie rynku nieruchomości
 • doradztwo w zakresie projektów energooszczędnych i niskoemisyjnych.
 • prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu systemów zarządzania jakością, uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej

Katedra Ekonometrii i Metod Ilościowych

 • ocena efektywności polskiego systemu emerytalnego.
 • badanie uwarunkowań oraz efektywności systemu emerytalnego w Polsce.
 • optymalizacja portfela funduszy inwestycyjnych.
 • teoria i zastosowania statystyki i ekonometrii w gospodarce.
 • badania marketingowe.
 • optymalizacja decyzji logistycznych.
 • analiza i ocena funkcjonowania rynku.
 • prognozowanie oraz symulacja procesów społeczno-ekonomicznych.
 • zastosowanie Big Data w handlu, nauce, przemyśle, administracji.
 • prognozowanie oraz symulacja procesów społeczno-ekonomicznych.
 • teoria i zastosowania statystyki i ekonometrii w gospodarce.

Katedra Rynku Pracy i Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Zakres badań pracowników Katedry Rynku pracy i Polityki Społeczno-Ekonomicznej:

 • badania z obszaru polityki i ekonomii społecznej

Badania obejmują: Procesy demograficzne na Świecie, w Europie, w tym szczególnie z uwzględnieniem Polski i ich skutki społeczno- ekonomiczne w układach: kontynentalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Ważną częścią badań są problemy związane z kształtowaniem polityki rodzinnej, finansowaniem polityki społecznej, z regionalnym i lokalnym rynkiem pracy, funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz edukacji młodzieży w kontekście dostosowań szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy. Są to zagadnienia, które są aktualne i wymagają pilności w poszukiwaniu rozwiązań. Wyniki i wnioski z prowadzonych badań przydatne są dla podmiotów ekonomii społecznej w kształtowaniu strategii rozwoju.

 • badania z obszaru polityki gospodarczej

Badania dotyczą między innymi wskazania ekonomicznych, organizacyjnych, prawnych a przede wszystkim finansowych możliwości rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach polskiej gospodarki rynkowej. Wskazania i oceny funkcjonowania nowych form organizacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak klastry. Prowadzone badania prowadzą do aktualizacji wiedzy oraz danych empirycznych pozwalających scharakteryzować sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz określić ich znaczenie i rolę na rynku pracy. W tym obszarze prowadzone są także badania dotyczące relacji kontraktowych polskich rolniczych organizacji producenckich (szczególnie kontraktów marketingowych i produkcyjnych). Efektem badań empirycznych oraz analiz teoretycznych jest wskazanie motywów nawiązywania relacji kontraktowych oraz czynników decydujących o wyborze określonej struktury organizacyjnej przez rolników.

Tematy badawcze:

 • opracowanie analizy rynku i badania rynku, z możliwością uwzględnienia w analizie wejścia na krajowy rynek z nowym produktem/usługą.
 • opracowanie lub aktualizacja strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
 • opracowanie Biznes planu, jako narzędzia pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć rozwojowych.

Katedra Finansów i Rachunkowości

Dostarczamy badania i analizy rynku oraz dedykowane rozwiązania z dziedziny doradztwa biznesowego.

Nasza oferta skierowana do szeroko rozumianego biznesu obejmuje: doradztwo finansowe, opracowywanie biznesplanów, opracowywanie studium wykonalności inwestycji, opracowywanie planów restrukturyzacyjnych, badanie sprawozdań finansowych.

Doradztwo finansowe

Usługi doradztwa finansowego obejmują wsparcie firm w zarządzaniu płynnością, doborze źródeł finansowania oraz ich pozyskaniu. Oferujemy profesjonalne wsparcie między innymi poprzez:

 • analizę bilansu i określenie płynności aktywów,
 • dobór źródeł finansowania i określenie ich dostępności,
 • obliczenie poziomu płynności i określenie cyklu konwersji gotówki,
 • sporządzenie i analizę przepływów pieniężnych ze wskazaniem obszarów do poprawy
 • pomiar skuteczności zarządzania kapitałem obrotowym (zapasami, należnościami, zobowiązaniami), 

Opracowywanie biznesplanów:

W ramach sporządzania biznes planu prowadzimy następujące działania:

 • określenie wspólnie z Klientem celu i zakresu biznes planu
 • dokonanie prezentacji planowanego przedsięwzięcia gospodarczego
 • opracowanie harmonogramu przedsięwzięcia
 • sporządzenie analizy finansowej obejmującej rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów finansowych
 • sporządzenie analizy rynku
 • sporządzenie analizy wrażliwości
 • określenie mocnych i słabych stron przedsięwzięcia (analiza SWOT).

Opracowywanie studium wykonalności inwestycji

W ramach sporządzania SWI prowadzimy następujące działania:

 • przedstawienie informacji o firmie,
 • przedstawienie działalności firmy,
 • opracowanie podstawowych informacji o projekcie (inwestycji),
 • sporządzenie charakterystyki branży i kierunków jej rozwoju,
 • przedstawienie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych realizacji przedsięwzięcia,
 • sporządzenie planu biznesowo - marketingowego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • przedstawienie technologii,
 • sporządzenie planu operacyjnego projektu inwestycyjnego. Budżetu projektu,
 • sporządzenie projekcji finansowej (obrazującej finanse firmy),
 • sporządzenie analizy finansowej,
 • sporządzenie analizy ryzyk

Opracowywanie planów restrukturyzacyjnych,

W ramach sporządzania planów restrukturyzacyjnych prowadzimy działania mające na celu opracowanie m.in. takich jego części jak:

 • analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 • prezentacja proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
 • pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów
 • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
 • informacja o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
 • opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 • projektowane zyski i straty na kolejne lata oparte na co najmniej trzech prognozach (pesymistycznej, umiarkowanej, optymistycznej);

Badanie sprawozdań finansowych

Kursy i szkolenia

 • inwentaryzacja w firmie
 • obsługa podatkowo-księgowa mikro, małej i średniej firmy 
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów w firmie
 • podstawy rachunkowości - kurs I stopnia
 • samodzielny księgowy - kurs II stopnia
 • główny księgowy - kurs II stopnia 

Instytut Fizyki (http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl/)

Katedra Fizyki Medycznej

 •  Wykrywanie wolnych rodników w ciałach stałychi cieczach dot. przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego jakrównież pyłów technologicznych z elektrowni, cementowni, ciepłowni. Wykrywanieskażenia gleby wolnymi rodnikami pochodzenia organicznego i nieorganicznego dot.wysypisk śmieci komunalnych i odpadów przemysłowych, monitoring składów materiałów technologicznych. Wykrywanie wolnych rodników w pyłach zawieszonych PM10 i PM2,5
Katedra Matematyki
 •  Oferujemy wsparcie w konstruowaniu modeli matematycznych procesów przemysłowych, biologicznych, chemicznych oraz medycznych. Katedra dysponuje kadrą mającą doświadczenie w zastosowaniu różnych narzędzi matematycznych. Służymy również pomocą w opracowaniu danych statystycznych.

Instytut Informatyki (http://informatyka.wmfi.uni.opole.pl/)

W Instytucie w roku 2011 powołano Laboratorium Nowoczesnych Technologii IT w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WO 2007-2013. Jednym z podstawowych kierunków badań laboratorium jest szeroko rozumiane modelowanie, a w tym modelowanie 2D i 3D. Modelowanie i prototypowanie trójwymiarowe możliwe jest dzięki skanerowi 3D (ZScanner® 700CX) oraz drukarce 3D (Zprinter® 450). W ramach usług świadczonych przez laboratorium można wymienić m. in.:

 • wsparcie w zakresie przetwarzania grafiki komputerowej,
 • wsparcie w zakresie modelowania 2D i 3D,
 • usługi prototypowania 3D (wydruki 3D).

W ramach Instytutu działa stanowisko laboratoryjne przeznaczone do badań związanych z wirtualizacją zasobów IT. W ramach ww. stanowiska laboratoryjnego zakupiono sprzęt komputerowo-sieciowy składający się m.in. z dwóch wieloprocesorowych serwerów, przełączników sieciowych, sprzętu pomiarowego oraz zestawu komputerów przenośnych. Stanowisko laboratoryjne służy do prowadzenia badań w zakresie technik wirtualizacji oraz optymalizacji struktur sieciowych i optymalizacji rozmieszczenia zasobów informatycznych takich jak bazy danych, kontrolery Active Directory itp. Prace ukierunkowane są także na takie aspekty jak:

 • spadek kosztów związanych z nabywaniem sprzętu,
 • możliwość dynamicznej alokacji zasobów i wydajniejsze równoważenie obciążeń,
 • szybkie dostosowania infrastruktury do oczekiwań biznesu,
 • szybkie wdrażanie i przywracanie środowisk testowych

Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
(http://iisib.wpt.uni.opole.pl/)

Specjalistyczne usługi w zakresie:
 • oznaczania mikrozanieczyszczeń organicznych i mineralnych w wodach i glebach;
 • pomiar stężeń Cd, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn w wybranych matrycach, np. woda, gleba, rośliny;
 • analizy izotopów gamma-promieniotwórczych w różnych matrycach środowiskowych;
 • oznaczania Rn-222;
 • badania jakości środowiska wewnętrznego budynków
 • badania efektywności pracy ogniw fotowoltaicznych (z wykorzystaniem badań termowizyjnych) oraz określenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej;
 • oceny efektywności energetycznej planowanych działań termomodernizacyjnych;
 • modelowania transportu pędu, ciepła i masy;
 • analizy mikrobiologicznej w różnych matrycach środowiskowych;
 • mykologii budowlanej
Świadczymy pełen wachlarz usług w zakresie:
 • Gospodarki odpadami:
1. badania właściwości chemicznych odpadów przemysłowych w celu wyboru metody unieszkodliwiania oraz określenia możliwości i kierunku wykorzystania ich w technologiach przemysłowych jako substytutu surowców naturalnych;
2. badania właściwości fizykochemicznych odpadów przemysłowych w aspekcie możliwości składowania oraz zagospodarowania ich w podziemnych wyrobiskach górniczych;
3. badania chemiczne i biologiczne osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych w celu określenia możliwości ich gospodarczego wykorzystania;
4. badania chemiczne i biologiczne odpadów komunalnych i wyprodukowanych z nich kompostów;
5. określenie wpływu oddziaływania składowisk odpadów przemysłowych i wysypisk odpadów komunalnych na dynamikę przemian fizyko-chemicznych i biologicznych w wybranych elementach środowiska przyrodniczego
 • Gospodarki wodno-ściekowej
1. badania właściwości fizykochemicznych wód i ścieków;
2. badania systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w miastach;
3. badań fizykochemicznych ścieków w kierunku ich rolniczego wykorzystania;
4. określenia wpływu czynników antropogenicznych na jakość wód powierzchniowych i podziemnych;
5. biologicznej oceny jakości wód powierzchniowych płynących
 • Hydrologii i gospodarki wodnej
1. opinie i ekspertyzy z zakresu hydrologii i gospodarowania wodą stanowiące podstawę do wydania decyzji administracyjnych;
2. bilanse wodne zlewni cieków i zbiorników wodnych;
3. pomiary hydrometryczne na rzekach;
4. prace przy tworzeniu programów małej retencji dla jednostek samorządu terytorialnego;
5. analizy wystąpienia powodzi o założonym prawdopodobieństwie przewyższenia;
6. prace polegające na wyznaczaniu obszarów zagrożonych powodzią;
7. oceny stanu użytkowania zbiorników wodnych;
8. oceny zamulania zbiorników (podatności na zamulanie)
 • Gleboznawstwa, rekultywacji i ochrony gleb
1. rekultywacja i ochrona gleb;
2. przygotowanie koncepcji rekultywacji i zagospodarowania gruntów, w tym:
– dobór składu gatunkowego roślin;
– sprawdzenie udatności upraw i nasadzeń;
– zastosowanie rekultywacji bezglebowej;
3. kształtowanie terenów zieleni, określenia stanu zdrowotnego drzew;
4. badania właściwości fizykochemicznych i chemicznych gleb;
5. badania systemu humusowego w zależności od czynników siedliskowych oraz antropogenicznych, przy zastosowaniu możliwie szerokiego warsztatu analitycznego;
6. proekologicznych technologii uprawy roślin (ograniczone dawki agrochemikaliów), w tym;
– dobór optymalnych zabiegów agrotechnicznych w zależności od zastosowanej uprawy;
– dobór środków ochrony roślin;
– optymalizacja nawożenia w zależności od rodzaju uprawy.

Dodatkowo oferujemy szkolenia w zakresie:
 • wytwarzania nawozów organicznych z odpadów komunalnych oraz przyrodniczego wykorzystania odpadów;
 • wykorzystania biomasy chwastów inwazyjnych do wytwarzania energii cieplnej;
 • promieniotwórczości/ochrony przed promieniowaniem jonizującym;
 • chorób buraka cukrowego/ćwikłowego;
 • audytu efektywności energetycznej
Instytut Nauk o Literaturze 

 • pomoc w wyszukiwaniu partnerów biznesowych w krajach anglojęzycznych, francuskojęzycznych, niemieckojęzycznych i rosyjskojęzycznych
 • kursy specjalistycznego języka obcego dla pracowników firm lub konkretnych sprofilowanych grup zawodowych (jęz. angielski, jęz., francuski jęz. niemiecki, jęz.rosyjski, jęz. czeski)
 • kursy języka specjalistycznego dla studentów, którzy kształcą się na kierunku pożądanym przez inwestora (jęz. angielski, jęz., francuski jęz. niemiecki, jęz. rosyjski, jęz. czeski)
 • nauczanie grupowe i indywidualne języka polskiego jako języka obcego dla kadry obcojęzycznej
 • tłumaczenia, przekłady użytkowe (jęz. czeski, jęz. serbski)
 • weryfikacja znajomości języków obcych wśród pracowników firm, praktykantów, stażystów

Instytut Nauk o Polityce i Administracji 

(http://politologia.uni.opole.pl/)

Specjalizuje się w prowadzeniu badań i analiz na potrzeby jednostek administracji rządowej
i samorządowej, mediów lokalnych i regionalnych, instytucji otoczenia biznesu, międzynarodowych agencji badawczych, organizacji międzynarodowych oraz trzeciego sektora. Zespół pracowników instytutu posiada doświadczenie w projektowaniu
i przeprowadzaniu badań przy użyciu następujących metod:
 sondaże w przestrzeni publicznej,

 • badania kwestionariuszowe przeprowadzane metodą CAWI,
 • teoria ugruntowana,
 • zogniskowane wywiady grupowe,
 • wywiady indywidualne,
 • analizy zawartości treści metodami Manifesto Project oraz analizy dyskursu.
Dysponujemy zapleczem badawczym w postaci sal seminaryjnych, projekcyjnych, wyposażonego studia telewizyjnego, oprogramowania do analizy i prezentacji danych statystycznych.   

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości 

(http://we.uni.opole.pl/instytut-nauk-o-zarzadzaniu-i-jakosci/)

Oferta w zakresie prac naukowo-wdrożeniowych:

Katedra Organizacji i Zarządzania

 • organizacja i efektywność gospodarstw rolnych
 • doradztwo rolnicze
 • analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych realizacji strategii rozwoju organizacji i regionów
 • zarządzanie wiedzą w jednostkach opieki zdrowotnej
 • tworzenie systemów motywacyjnych w organizacjach
 • zarządzanie jakością w produkcji i usługach

Katedra Logistyki i Marketingu

 • wdrażanie koncepcji logistyki / orientacji logistycznej w przedsiębiorstwie
 • analiza i audyt funkcjonowania systemów logistycznych
 • badanie efektywności systemów i procesów logistycznych przedsiębiorstw i opracowanie rekomendacji w zakresie poprawy ich funkcjonowania
 • funkcjonowanie przedsiębiorstwa w łańcuchach dostaw
 • planowanie i realizacja projektów w przedsiębiorstwie 
 • wdrażanie koncepcji lean manufacturing w przedsiębiorstwie
 • wdrażanie koncepcji marketingu / orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie
 • planowanie i realizacja badań marketingowych
 • metody i narzędzia analizy sytuacji marketingowych przedsiębiorstwa
 • opracowywanie strategii marketingowych przedsiębiorstwa
 • formułowanie koncepcji instrumentarium marketingowego przedsiębiorstwa
 • wdrażanie koncepcji zintegrowanego zarządzania logistyczno-marketingowego w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw
 • koncepcje i metody zarządzania logistyczno-marketingową obsługą klienta (ECR, CRM, SRM itp.)

Zespół Badawczy w zakresie Zarządzania Informacją:

 • metody i narzędzia oceny jakości informacji na stronach WWW
 • doskonalenie jakości informacji na stronach WWW
 • ocena wiarygodności witryn internetowych
 • zarządzanie informacją w podmiotach gospodarczych
 • zarządzanie jakością informacji w systemach WWW

Studenci:

 • możliwość pozyskania studentów na praktyki
 • możliwość modyfikowania zakresu zajęć studiów podyplomowych, a nawet dziennych pod potrzeby dużego inwestora.

Instytut Nauk Prawnych

Rozwój kapitału intelektualnego urzędów i przedsiębiorstw

 • przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla podmiotów z otoczenia zewnętrznego z zakresu prawa, administracji i nauk o bezpieczeństwie
 • przygotowanie i prowadzenie studiów podyplomowych dla podmiotów z otoczenia zewnętrznego z zakresu prawa, administracji i nauk o bezpieczeństwie
 • prowadzenie studiów I i II stopnia dla studentów zatrudnionych w podmiotach z otoczenia zewnętrznego w oparciu o umowę z podmiotem zewnętrznym
 • szkolenia, studia podyplomowe i studia I i II stopnia mogą być przygotowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb podmiotu, dla którego pracowników są realizowane. Program takich studiów może uwzględniać przedmioty specjalnościowe i obieralne dobrane pod kątem konkretnych potrzeb zawodowych słuchaczy.

Wzmocnienie potencjału kadrowego otoczenia zewnętrznego

 • pomoc dla pracodawców w kontaktach z najlepszymi studentami i absolwentami wydziału stanowiącymi przyszłą kadrę urzędów i przedsiębiorstw w regionie.
 • udział pracowników wydziału w realizowanych w jednostkach sektora publicznego, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych pracach o charakterze rozwojowym lub aplikacyjnym, wymagających wiedzy specjalistycznej z uprawianych na wydziale dyscyplin.
 • udział studentów i absolwentów wydziału w projektach realizowanych przez podmioty z otoczenia zewnętrznego.

Badania, konsulting, ekspertyzy

 • przygotowywanie opinii prawnych i ekspertyz na potrzeby podmiotów z otoczenia zewnętrznego, w tym przygotowanie założeń projektów aktów prawnych i ocen możliwych skutków regulacji.
 • realizacja na zlecenie lub w ramach konsorcjum projektów naukowo – badawczych, badawczo – rozwojowych i rozwojowych badań uwzględniających potrzeby podmiotów z otoczenia zewnętrznego.
 • prowadzenie prac dyplomowych we współpracy z podmiotami z otoczenia zewnętrznego, uwzględniających praktyczne potrzeby partnerów.

Kluczowe obszary współpracy

Wydział Prawa i Administracji UO dysponuje specjalistami ze wszystkich podstawowych dyscyplin prawniczych mogących służyć pomocą fachową podmiotom z otoczenia zewnętrznego. Wydział dysponuje specjalistami w następujących kluczowych obszarach: umowy w administracji, partnerstwa publiczno – prywatne, prawo finansowe, prawo własności intelektualnej i na dobrach kultury, nauki penalne, ochrona informacji niejawnych, prawo wyznaniowe, prawo samorządu terytorialnego, prawo gospodarcze, upadłościowe i handlowe, postępowanie cywilne, prawo wspólnotowe i międzynarodowe.

Instytut Psychologii (http://www.psychologia.uni.opole.pl/)

Obszar 1. Jakość życia w kontekście globalizacji:

 •  diagnozowanie:
  - subiektywnego dobrostanu pracowników w organizacji
  - zadowolenia z pracy w organizacji
  - wypalenia zawodowego
  - poziomu stresu w pracy
  - sposobów radzenia sobie ze stresem w pracy
 • ekspertyzy w zakresie doświadczania przez pracowników procesów i efektów globalizacji 
 • pomiar zachowań szkodzących organizacji 
 • badania w zakresie poziomu motywacji i sprawności funkcji psychicznych pracowników
 • badanie przesiewowe poziomu inteligencji kierowców i operatorów maszyn

Obszar 2. Zdrowie psychiczne i fizyczne w perspektywie psychoprofilaktyki
 • doradztwo psychologiczne osobom chorym i ich rodzinom
 • sposoby interwencji kryzysowej w sytuacji choroby terminalnej
 • diagnostyka sposobów radzenia sobie ze stresem w chorobie
 • treningi interpersonalne w obszarze jakości życia
 • wsparcie psychologiczne osób z problemami zdrowia psychicznego
 • oddziaływania terapeutyczne krótkoterminowe w leczeniu uzależnień
 • doradztwo w zakresie tworzenia i zastosowania projektów psychoprofilaktycznych
 • szkolenia dla nauczycieli i wychowawców w obszarze trudności wychowawczych
 • diagnostyka zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży oraz metody odziaływań terapeutycznych

Obszar 3. Zagadnienia osobowościowe w twórczym podejściu do pracy i rodziny

 • prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu rozwoju osobistego
 • szkolenia z zakresu coachingu dla firm i instytucji państwowych
 • badania psychologiczne kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
 • diagnostyka osobowości i inteligencji dzieci i młodzieży
 • poradnictwo (coaching) w edukacji osób wybitnie zdolnych
 • poradnictwo psychologiczne dla rodziców adopcyjnych
 • diagnostyka trudności rodzinnych i formy pomocy rodzinie
 • prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (HR)
 • diagnostyka zdolności synestezji i ich wykorzystywanie w działalności artystycznej

Instytut Sztuk Wizualnych 

(http://sztuka.uni.opole.pl/)

Korzystając ze swoich wieloletnich doświadczeń i praktyki w wielu obszarach kreacji, proponujemy wszelkim zainteresowanym osobom i podmiotom współpracę oraz usługi najwyższej jakości. Naszą siłą jest pełen profesjonalizm projektów i rozwiązań, które powstają przy wykorzystaniu najnowszych technologii i metod komunikacji wizualnej. Zaplecze personalne stanowią doświadczeni praktycy, artyści i projektanci: adiunkci i profesorzy Wydziału Sztuki oraz pracujący pod ich kierunkiem studenci, przede wszystkim lat dyplomowych.

Kto może skorzystać z naszej oferty?:

 • podmioty gospodarcze lub organizacje chcące posiadać profesjonalnie zaprojektowaną identyfikację, spot lub materiały promocyjne;
 • przedsiębiorstwa zamierzające przy pomocy profesjonalnej infografiki lub animacji dotrzeć do swoich klientów lub potencjalnych kontrahentów;
 • samorządy lub lokalne stowarzyszenia zainteresowane stworzeniem efektownego, plenerowego mappingu jako oprawy wydarzenia, rocznicy, święta;
 • urzędy lub organizacje pragnące posiadać tablicę pamiątkową, popiersie lub okolicznościowy medal bądź statuetkę;
 • instytucje kultury poszukujące projektanta lub partnera, przy tworzeniu scenografii, plakatów, sesji fotograficznych;
 • placówki zdrowia i opieki, biblioteki, kawiarnie, które chcą posiadać oryginalny projekt wystroju wnętrz lub obiektów dekoracyjnych.
Oferujemy dwa modele współpracy:
Pierwszy jest realizacją autorskiego projektu w systemie dyplomowym, na poziomie licencjatu lub magisterium. Drugi jest rozwiązaniem grupowym (jako zadanie semestralne), gwarantującym kilkanaście niezależnych koncepcji, przygotowanych przez grupę naszych studentów. Zachęcamy do kontaktu lub osobistego odwiedzenia naszego Wydziału! Odpowiemy na wszelkie pytania, szczegółowo prezentując nasze możliwości i dokonania w interesującej dziedzinie, ustalając indywidualnie wszelkie szczegóły.

Projektowanie graficzne
 • projektowanie identyfikacji wizualnej
 • projektowanie logotypów z opracowaną księgą znaku
 • projektowanie materiałów promocyjnych: plakaty, foldery, katalogi, ulotki, zaproszenia itp.
 • projektowanie książek, albumów i czasopism
 • sitodruk na tkaninach (koszulki, torby itp)
 • niskonakładowy druk plakatów, plansz w technologii pigmentowej na różnych podłożach: papiery szlachetne (graficzne), fotograficzne, płótno, folia, kalka, karton
Fotografia
 • fotografia artystyczna
 • studyjne sesje tematyczne: portret, fotografia produktowa, fotografia kulinarna itp.
 • sesje plenerowe
 • fotografia dokumentacyjna wydarzeń
 • adiustacja materiałów zdjęciowych (wywoływanie plików RAW, korekcja tonalna i barwna)
 • skany fotografii archiwalnych: pozytywy/negatywy
 • profesjonalny druk cyfrowy w technologii pigmentowej na różnych podłożach: papiery szlachetne (graficzne), fotograficzne, płótno, folia, kalka, karton
 • wynajem profesjonalnego studia fotograficznego
Multimedia
 • mapping (pokazy we wnętrzu lub plenerze)
 • animowane filmy, infografiki, logotypy, czołówki
 • spoty wideo, montaż i postprodukcja
 • multimedialne scenografie, aranżacje przestrzeni, instalacje
 • projektowanie i realizacja oprawy multimedialnej, koncertów, wydarzeń

Rzeźba i ceramika

 • pomniki i rzeźby plenerowe, popiersia portretowe (gips, ceramika, drewno)
 • formy dekoracyjne do wnętrz i małej architektury (kamień, beton, metal, ceramika, drewno)
 • płaskorzeźby i statuetki, projekty medali i plakiet do odlewu w brązie (modele gipsowe)
 • formy spawane ze stali
 • profesjonalne doradztwo, dobór najlepszego materiału i formy artystycznej do określonej przestrzeni
Warsztaty artystyczne i projektowanie na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym w zakresie:
 • technik tradycyjnych: malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, ceramiki
 • projektowania graficznego
 • fotografii studyjnej
 • obsługi programów graficznych Adobe do składu tekstu, grafiki rastrowej i wektorowej (InDesign, Photoshop, Illustrator)
 • obsługa pakietu Adobe do montażu, postprodukcji wideo i animacji cyfrowej (Premiere, After Effect)
 • mappingu 3D i 2D
Realizacja prac artystycznych
 • malarskie (obrazy, polichromie, murale i wielkoformatowe kompozycje malarskie)
 • rysunkowe
 • graficzne
 • fotograficzne
 • rzeźbiarskie

 

.