Wprowadzenie do europejskiej strategii dla naukowców

Uniwersytet Opolski przystąpił do wprowadzenia zasad Europejskiej Karty NaukowcaKodeksu postępowania przy rekrutacji przy rekrutacji pracowników naukowych – Wyróżnienie (Logo) HR Excellence in Research 


W lipcu br. Uniwersytet Opolski oficjalnie rozpoczął procedurę aplikacyjną o uzyskanie Wyróżnienia (Loga) HR Excellence in Research. Komisja Europejska zaakceptowała podpisany przez JM Rektora prof. dr hab. Marka Masnyka List poparcia dla zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych wraz z zobowiązaniem do wdrożenia strategii HRS4R oraz polityki otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji OTM-R w Uniwersytecie Opolskim. Tym samym uczelnia została umieszczona w wykazie instytucji, które wyraziły swoje poparcie dla Karty i Kodeksu: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/declaration-endorsement#show_Poland


Wyróżnienie HR Excellence in Research nadaje Komisja Europejska. Otrzymują je instytucje naukowe, które popierają i wdrażają Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych (The Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R). Instytucje te przestrzegają zasad i wytycznych zawartych w1

Europejskiej Karcie Naukowca (European Charter for Researchers): zawiera prawa i obowiązki jakim podlegają naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające, organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych, 

Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers): zawiera zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie pracownikom naukowym zatrudnianym w Europie. 


Wdrożenie Strategii HRS4R zobowiązuje jednostki naukowe do zapewnienia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych. Do innych wymiernych korzyści związanych z uzyskaniem Wyróżnienia zalicza się premiowanie jednostki w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej, m.in. HORYZONT 2020. 


Uzyskanie i utrzymanie Wyróżnienia wymaga od uczelni spełnienia określonych warunków i przejścia skomplikowanej procedury aplikacyjnej/akredytacyjnej. Ogólny harmonogram składa się z trzech faz: początkowej (12 miesięcy), implementacji (5 lat) oraz odnowienia (6 lat). Dla realizacji pierwszej fazy został powołany Zespół ds. aplikacji i wdrożenia w UO Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych (zarządzenie). Przewodniczącym Zespołu został prorektor ds. rozwoju i finansów, dr hab. Rafał Matwiejczuk, prof. UO. 

Załączniki

Pobierz: List poparcia
.