Jednostki badawcze

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Jednostki badawcze

­W ramach struktury uniwersytetu funkcjonują następujące jednostki badawcze:

Wydział Chemii

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej 

Tematyka badawcza pracowników katedry obejmuje zagadnienia z pogranicza trzech dyscyplin: chemii, biologii i rolnictwa, w zakresie: poszukiwania nowych regulatorów wzrostu roślin; badania aktywności biologicznej i biodegradacji substancji allelopatycznie aktywnych, fosforoorganicznych pochodnych aminokwasów i innych ksenobiotyków; badania możliwości wykorzystania mikroorganizmów w procesach biotransformacji; badania sposobów wyodrębniania, oczyszczania, zatężania i oznaczania ksenobiotyków; badania transportu aminokwasów i ich pochodnych przez membrany ciekłe; analizy związków biologicznie aktywnych, w tym pestycydów; syntezy peptydów i ich pochodnych oraz określania ich budowy i właściwości biologicznych; oznaczania czystości optycznej związków organicznych.

Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów 

Zespół naukowy Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów specjalizuje się i prowadzi badania w zakresie chemii i technologii poliolefin. Głównym kierunkiem prac zespołu są badania katalitycznych procesów polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu i propylenu oraz otrzymywanie, modyfikacja i charakterystyka właściwości materiałów polimerowych, w tym kompozytów. Zajmujemy się otrzymywaniem i opracowaniem kompozytów na osnowie polimerów termoplastycznych z udziałem różnych napełniaczy nieorganicznych i organicznych w tym pochodzenia naturalnego oraz modyfikujemy właściwości polimerów i kompozytów (także różnymi dodatkami) w celu nadania im pożądanych właściwości przetwórczych i użytkowych. Ważnym kierunkiem badań zespołu jest ocena stabilności właściwości materiałów polimerowych w warunkach użytkowania wytworzonych z nich wyrobów. Prowadzone są badania odporności materiałów na starzenie atmosferyczne (XENOTEST, WEZEROMETR) obejmujące zespół czynników atmosferycznych w tym głównie promieniowanie słoneczne (także zza szyby okiennej), ciepła czy nadeszczania a także badania termodegradacji oraz biodegradacji (oddziaływanie biosfery). Ocenę trwałości materiałów poddanych wybranym czynnikom oddziaływania dokonujemy na podstawie zmian właściwości molekularnych (wysokotemperaturowa chromatografia żelowa), spektroskopowych (FTIR z ATR), termicznych (termoanaliza TGA i DSC), reologicznych (plastometr), analizy powierzchni próbek (SEM /EDS ) i wytrzymałościowych (w tym udarność, twardość) i innych.

Wydział Ekonomiczny

Instytut nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości powstał w dniu 1 października 2019 roku w wyniku przekształcenia Wydziału Ekonomicznego UO. W ramach Instytutu funkcjonują dwie Katedry, tj. Katedra Logistyki i Marketingu oraz Katedra Organizacji i Zarządzania. W Instytucie został utworzony również Zespół Badawczy w zakresie Zarządzania Informacją. Profil naukowo-badawczy Instytutu determinują badania nad zarządzaniem organizacjami, logistyką i łańcuchami dostaw, zarządzania informacją.

Katedra Logistyki i Marketingu  (http://we.uni.opole.pl/katedra-logistyki-i-marketingu/)

Badania realizowane w Katedrze Logistyki i Marketingu koncentrują się wokół kluczowych obszarów problemowych współczesnej logistyki i marketingu (także w ich nietypowych zastosowaniach, m.in. logistyka i marketing miast oraz regionów), zarządzania procesami i systemami logistyki oraz marketingu,  logistycznego zarządzania łańcuchem tworzenia wartości oraz determinant zarządzania przedsiębiorstwem, kompetencji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a także kształtowania strategii i struktur marketingu w systemie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.

Główne kierunki badań i zainteresowań naukowych w Katedrze Organizacji i Zarządzania koncentrują się wokół problematyki zmian zachodzących na obszarach wiejskich, problemów funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich, jakości kapitału ludzkiego. Ponadto w sferze zainteresowań pracowników Katedry mieszczą się również zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej szpitali publicznych, zarządzaniem strategicznym, w szczególności w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, kulturą organizacyjną, a także zarządzaniem jakością oraz determinantami procesów innowacyjnych i odpowiedzialności społecznej w organizacjach.

Głównym obszarem zainteresowań badawczych pracowników Zespołu Badawczego w zakresie Zarządzania Informacją jest problematyka zarządzania jakością informacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej oceny i doskonalenia. Zespół podejmuje także problemy z obszaru badań nad zarządzaniem informacją, które obejmują: optymalizację procesów i zasobów informacyjnych, rozwój i wykorzystanie technologii informacyjnych w ramach systemów informacyjnych, w szczególności zautomatyzowanych, politykę informacyjną w społeczeństwie i gospodarce

Wydział Filologiczny

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa 

Działa przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej od 2005 roku. Pracownia skupia 12 badaczy z różnych zakładów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej i Instytutu Filologii Angielskiej. Pracownia opracowuje i wydaje cyklicznie idiomatykony polsko-rosyjskie oraz gromadzi słowniki i opracowania leksykograficzne języków: polskiego, rosyjskiego i angielskiego.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Obserwatorium astronomiczne 
(http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl/obserwatorium/)

Jednostka działa w ramach Instytutu Fizyki. Patronem obserwatorium jest profesor Theodor Kaluza. Obserwatorium jest położone 206 m npm. Na wyposażenie obserwatorium składa się pięć teleskopów, filtry, kamery CCD oraz spektrograf.

Laboratorium Nowoczesnych Technologii IT 

W ramach jednostki prowadzone są badania i testowania możliwości wirtualizacji zasobów IT
oraz modelowanie, projektowanie obrazów i przestrzeni w grafice 2D i 3D oraz wspomaganie prototypowania. Laboratorium wyposażone jest w dwa wieloprocesorowe serwery, przełączniki sieciowe, sprzęt pomiarowy oraz zestaw komputerów przenośnych, drukarkę 3D skaner 3D oraz stację graficzną.

Katedra Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki 

Główne nurty badań prowadzonych w katedrze:

 • teoria powstawania galaktyk oraz kosmologia pozagalaktyczna;
 • teoria fazy skondensowanej (w tym substancji nieuporządkowanych) oraz jej zastosowano nanotechnologicznych;
 • transmisja sygnałów w tak zwanych układach memrystorowych. Zastosowanie tego podejścia w układach scalonych, np. procesorach z operacjami logicznymi AND i OR.

W badaniach wykorzystywane są zróżnicowane techniki teoretyczne: metody funkcji Greena, metody równowagowej i nierównowagowej mechaniki statystycznej oraz metody tzw. ułamkowej mechaniki kwantowej.

Katedra Fizyki i Spektroskopii Plazmy

Pracownicy Katedry specjalizują się w spektroskopowej analizie danych uzyskiwanych w eksperymentach, w których wytwarzana jest plazma wysokotemperaturowa utrzymywana w pułapce magnetycznej typu tokamak lub stellarator. Szczególnym obiektem zainteresowania naszego zespołu jest promieniowanie zanieczyszczeo plazmy rejestrowane w zakresie promieniowania od widzialnego do ultrafioletu próżniowego. Badane jest pochodzenie oraz zachowanie się domieszek do wodorowej (deuterowej, trytowej) plazmy syntezowej z wykorzystaniem spektroskopii optycznej atomów, jonów i molekuł. Główne tematy to erozja fizyczna i chemiczna metali, głównie berylu i wolframu, ze ścian komory próżniowej oraz ich wpływ na zachowanie się plazmy we wszystkich rejonach temperaturowych. Badania te prowadzone są w zespołach międzynarodowych związanych z dużymi urządzeniami plazmowymi i prowadzonymi na nich doświadczeniami.

Katedra Fizyki Medycznej 

Tematyka badań naukowych koncentruje się wokół badań właściwości fizycznych modeli błon komórkowych:

 • termodynamiczne aspekty zjawisk transportu substancji przez błony;
 • komputerowe symulacje oddziaływań międzycząsteczkowych w błonach lipidowych;
 • badanie właściwości magnetycznych, odporności korozyjnej i technologii materiałów na magnesy trwałe, właściwości fizycznych stopów amorficznych, wpływu struktury domenowej i przemian fazowych na właściwości magnetyczne ferromagnetycznych stopów i związków międzymetalicznych;
 • badanie kinetyki i struktury elektrycznej centrów paramagnetycznych w monokryształach jonów z grupy żelazowców, w halogenkach metali alkalicznych i wolnych rodników w kryształach organicznych;
 • badanie właściwości fizycznych błon modelowych i błon modyfikowanych substancjami aktywnymi biologicznie.

oraz badań wykorzystujących anihilację elektronów:

 • badania struktury elektronowej metali i stopów metali;
 • określanie parametrów defektów strukturalnych;
 • wyznaczanie energii tworzenia wakansów w stanie równowagi termodynamicznej;
 • śledzenie kinetyki tworzenia defektów w procesie ściernia i tarcia
 • zmiany stanu defektowego w procesie topnienia;
 • wpływ struktury elektronowej i defektów sieciowych na kinetykę i dynamikę dyfuzji i elektromigracji wodoru i jego izotopów w metalach przejściowych.

Katedra Matematyki 

Tematyka badań naukowych koncentruje się wokół badań w zakresie logiki i matematyki:

 • badania w zakresie logiki i algebry, zwłaszcza tzw. abstrakcyjnej logiki algebraicznej (abstrakt algebraic logic), teorii mnogości i jej algebraizacji oraz teorii działania;

 • praca nad asymptotycznymi właściwościami widmowymi rzadkich modeli macierzy losowych bloków, stosowanych w badaniach drgań sprężystych amorficznych ciał stałych;
 • analiza zagadnień występujących w modelach matematycznych opisujących zjawiska aerotaksji, chemotaksji;
 • badanie logik nieklasycznych, w szczególności logiki intuicjonistycznej; badań semantyki Kripkego dla intuicjonistycznej logiki zdaniowej oraz intuicjonistycznej logiki pierwszego rzędu;
 • teoria prawdopodobieństwa ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk wielowymiarowych;
 • badania w obszarze deskryptywnej teorii mnogości;
 • nielokalne zagadnienia fizyki matematycznej (chemotaksja, teoria elektrolitów, ewolucji dużych układów cząstek materialnych) istnienie rozwiązań, ich jednoznaczność oraz asymptotyka; modelowanie matematyczne procesów fizycznych, biologicznych i społecznych;
 • badania w dziedzinach związanych z topologią ogólną, teorią continuów metrycznych i niemetryzowalnych, teorią grafów uogólnionych i deskryptywną teorią mnogości;
 • statystyka matematyczna; badania nad estymacją kwantylowych wersji krzywej Lorenza przy użyciu metod nieparametrycznych oraz estymacji parametrycznej w modelu uogólnionym Pareto;
 • badanie metod numerycznych dla równań ewolucyjnych z nielokalnymi operatorami w tym nielokalnego zagadnienie brzegowo-początkowego dla równania ciepła oraz równania ośrodków porowatych;
 • układy dynamiczne, geometria różniczkowa, teoria liczb.

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Prowadzi prace badawcze w ramach siedmiu profilowanych subdyscplinarnie oraz tematycznie katedr:

Katedra Myśli Politycznej i Teorii Polityki w zakresie:

 • polityczności,
 • metodologii nauki o polityce,
 • myśli politycznej (m.in. humanizm i konserwatyzm),
 • etyki współczesnych działań wojennych.

Katedra Systemów Politycznych w zakresie:

 • roli i funkcji opozycji parlamentarnej,
 • systemu politycznego Włoch,
 • systemów administracyjnych, w szczególności polskiego i niemieckiego,
 • partii politycznych i systemów partyjnych.

Katedra Studiów Regionalnych w zakresie:

 • podmiotowości politycznej mniejszości narodowych w Polsce,
 • studiów granicznych i współpracy transgranicznej,
 • praktyk dobrego rządzenia na poziomie lokalnym,
 • wyborów niekonkurencyjnych na poziomie lokalnym.

Katedra Studiów Europejskich w zakresie:

 • europeizacji systemu partyjnego i doktryn integracyjnych
 • eurosceptycyzmu,
 • systemu politycznego Wielkiej Brytanii,
 • procesów podejmowania decyzji w Unii Europejskiej,
 • polityczno-ekonomicznych procesów integracji europejskiej,
 • zarządzania zewnętrznymi i wewnętrznymi granicami Unii Europejskiej.

Katedra Stosunków Międzynarodowych w zakresie:

 • dyplomacji publicznej i kulturalnej,
 • niemcoznawstwa i relacji polsko-niemieckich,
 • współczesnej polityki na Bałkanach Zachodnich,
 • krytycznej analizy globalizacji i neoliberalizmu,
 • ekonomii politycznej Azji Wschodniej,
 • znaczeniem religii w polityce.

Katedra Zarządzania i Polityk Publicznych w zakresie:

 • polityki miejskiej,
 • koncepcji smart city w perspektywie porównawczej,
 • bezpieczeństwa publicznego. 
Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa w zakresie:

 • prasy polonijnej w USA,
 • researchu dziennikarskiego,
 • zarządzania kwestiami,
 • ekonomii politycznej komunikowania,
 • kina politycznego,
 • obrazu terroryzmu w mediach 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Tematyka badawcza instytutu obejmuje zagadnienia z pogranicza chemii i biologii medycznej oraz fizjoterapii.

Pracownicy zajmujący się badaniami z zakresu chemii medycznej, wykorzystują znajdujące się w naszej jednostce nowoczesne urządzenia, takie jak:  Titrator firmy  METROHM , Mikrokalorymetr PEAQ-ITC firmy Malvern oraz dwa spektrofotometry UV-ViS. W ramach działalności naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu UO, badania z wykorzystaniem zakupionego z dotacji sprzętu realizowane są w zakresie chemii koordynacyjnej i fizycznej układów biologicznych. Badania w tej dziedzinie dotyczą m.in. oddziaływań jonów metali z: a) białkami ważnymi w procesie ferroptozy – regulowanej śmierci komórki zależnej od jonów żelaza oraz b) hormonami i białkami ważnymi w rozwoju neuroendokrynnych nowotworów, a także peptoidów jako inhibitorów białka ATIC, odpowiedzialnego za syntezę puryn – mechanizmu szczególnie wykorzystywanego przez komórki nowotworowe.

W naszej jednostce mieści się również Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej, które powstało w ramach projektu „Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Celem funkcjonowania Innowacyjnego Centrum Symulacji Medycznej Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach medycznych - pielęgniarstwo i położnictwo. W skład ICSM wchodzi 9 sal, które zostały wyposażone w sprzęt najwyższej klasy, od trenażerów używanych na zajęciach symulacji niskiej wierności po bardzo zaawansowane symulatory wysokiej wierności. Zajęcia prowadzone metodą symulacji medycznej realizowane są już od I roku studiów. Dzięki zaawansowanym technologiom symulatory wysokiej wierności naśladują stany kliniczne pacjentów (wcześniaków, noworodków, dzieci i dorosłych).

Główne zainteresowania badawcze zespołu ICSM obejmuje ewaluację procesów uczenia        z wykorzystaniem technik symulacji medycznej oraz moulage czyli sztuki stosowania pozorowanych obrażeń, które zwiększają realizm symulacji oraz ich wpływu na procesy uczenia się. Zainteresowania obejmują również kwestię ujednolicenia postępowania terapeutycznego oraz optymalne metody komunikacji zespołów interdyscyplinarnych, wobec pacjentów odmiennej kultury i religii, pacjentów z chorobami rzadkimi oraz znajdującymi się w sytuacji niestandardowej."

Nasi pracownicy zajmujący się badaniami z zakresu fizjoterapii używają m.in. niżej wymienionych sprzętów do pomiaru wpływu szeroko rozumianej terapii manualnej na ludzkie ciało. Są to:

IndentoPRO Tissue Compliance Meter- urządzenie do pomiaru właściwości tkanek miękkich: sztywności, elastyczności oraz pomiaru natężenia bólu (algometr);

Myotone- urządzenie do pomiaru właściwości tkanek miękkich, takich jak: tonus mięśniowy, sztywność, elastyczność, wiskoelastyczność;

Laser Speckle Contrast Analysis (LASCA)- pomiar perfuzji naczyniowej w czasie rzeczywistym;

HRV scanner- do pomiaru i analizy funkcji autonomicznego układu nerwowego; 

KINEOD-  urządzenie do analizy w 3D postawy ciała, pleców, kręgosłupa i kończyn dolnych. Mobilny system badania postawy ciała;

Elektomiograf powierzchniowy NORAXON- urządzenie do pomiaru aktywności bioelektrycznej tkanek miękkich .

Ponadto INoZ posiada szereg urządzeń wykorzystywanych w zajęciach praktycznych dla studentów kosmetologii. Są to m.in.:

Analizator składu ciała In Body 120, urządzenie do oczyszczania wodorowego, aparat do USG skóry, urządzenie do infuzji tlenowej, aparat do karboksyterapii.

Planowane są badania zmian w mikrokrążeniu skórnym jako wczesnym predyktorze chorób metabolicznych i sercowo – naczyniowych. 

Pracownicy Instytutu Nauk o Zdrowiu są chętni do współpracy naukowej, a wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z dyrektorem instytutu lub jego zastępcą.

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Psychologii

Działalność naukowa a funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Obszar 1. Jakość życia w kontekście globalizacji

1. Psychologia efektywnie podejmuje wyzwania społeczne związane z negatywnymi i pozytywnymi skutkami procesów globalizacji. Mimo rozwoju psychologii pozytywnej, akcentującej korzyści z pozytywnych sprzężeń w rozwoju zasobów osobowych,  nadal podstawowym i naturalnym  przedmiotem badań psychologów są negatywne przeżycia ludzi, gdyż ich adaptacyjne znaczenie jest większe niż afektów pozytywnych. Dlatego za kierunek badań nad globalizacją w tym projekcie obrano doświadczanie głównie negatywnych skutków  procesów globalizacji przez człowieka w zakresie poczucia bezpieczeństwa i wpływu na rzeczywistość oraz spostrzegania rozwoju własnego. Wymiernym ich efektem  jest stworzenie Skali Doświadczania Globalizacji (SDG), opartej na autorskim Modelu Doświadczania Globalizacji (MDG) (Derbis, Pajestka, Jasiński, 2018).

2. Procesy globalizacji z jednej strony wywodzą się z celów oraz  sposobów działania organizacji i korporacji, a z drugiej zwrotnie rzutują na jakość życia ludzi w organizacjach. Dlatego w obszarze Jakość życia w kontekście globalizacji prowadzone są badania nad tak zasadniczymi problemami człowieka w pracy  jak satysfakcja z pracy czy zachowania kontrproduktywne w pracy. Problemy te badano w kontekście koncepcji stresu, zaangażowania w pracę, wypalenia zawodowego, tożsamości. Poznanie zarówno mechanizmów kształtowania się zadowolenia z pracy jak i świadomego szkodzenia organizacji (counter work behaviour, CWB) ma zasadnicze znaczenia dla podnoszenia konkurencyjności organizacji, a przed wszystkim dla zdrowia publicznego.

3. Wykorzystanie narzędzia do badania inteligencji z efektywnością wydobywania informacji, lub inaczej – ze sprawnością percepcji wizualnej u kierowców. Badania dotyczą walidacji testu R-W jako narzędzia wykorzystywanego w badaniach przesiewowych z zakresu psychologii pracy. Wykazały one, że jest to narzędzie trafne i może być z powodzeniem wykorzystywane do badań kierowców czy operatorów maszyn, jako przesiewowy test inteligencji. Beneficjenci wpływu – psycholodzy praktycy, głównie w obszarze psychologii transportu.

Obszar 2. Zdrowie psychiczne i fizyczne w perspektywie psychoprofilaktyki

1. Psychospołeczne uwarunkowania i konsekwencje radzenia sobie ze stresem u pacjentów z nowotworami. Każdy etap choroby nowotworowej (postawienie diagnozy, propozycje leczenia, remisja choroby) jest związany z szeregiem negatywnych reakcji poznawczych i emocjonalnych, które poważnie zaburzają równowagę psychiczną i wpływają na doświadczenia bólu. Wyniki okazują się być przydatne dla osób chorych na nowotwory, członków ich rodzin, a także zespołów psychologów, lekarzy i pielęgniarek, zaangażowanych w proces leczenia. Pokazują one, że radzenie sobie pacjenta z chorobą i jego przystosowanie można stymulować poprzez odpowiednie metody pracy i interwencje terapeutyczne, które bazować będą nie tylko na dostarczaniu informacji na temat wykonywanych procedur medycznych, lecz uwzględniać będą system znaczeń osoby i specyfikę zmagania się z chorobą nowotworową.

2. Poczucie koherencji a dobrostan psychiczny u chorych kardiologicznie, ze stwardnieniem rozsianym oraz osób starszych: mediacyjna i moderacyjna funkcja zasobów osobistych. Choroby kardiologiczne stanowią dla osoby niezwykle trudne doświadczenie i pociągają za sobą wyzwania nie tylko natury medycznej, lecz także psychologicznej i społecznej. W przeważającej liczbie przypadków, niezależnie od okoliczności i wcześniejszych symptomów fizjologicznych, zdiagnozowanie doświadczenie chorób kardiologicznych jest sytuacją przełomową, która uruchamia szereg procesów psychicznych i diametralnie zmienia myślenie, odczuwanie i zachowanie osoby. Wyniki badań wskazują na szereg praktycznych wniosków, które mogą być przydatne zarówno dla samych chorych, ich rodzin, jak i osób pracujących z chorymi (personel medyczny, psycholog).

3. Jakość życia a funkcjonowanie pacjentów ze schizofrenią paranoidalną oraz pacjentów w trakcie terapii uzależnienia od alkoholu. Schizofrenia jest chorobą przewlekłą o stosunkowo wysokiej częstości nawrotów. Wyniki badań potwierdzają pozytywny wpływ pracy zdalnej z pacjentem na poprawę ich funkcjonowania, zarówno w obszarze paramentów poznawczych jak i klinicznych. Badania nad osobami uzależnionymi opisują, w jaki sposób terapia uzależnień może wspomagać odbudowywanie szeroko rozumianej jakości życia z podziałem na podstawowe obszary. Badania jakości życia pacjentów w trakcie terapii uzależnienia od alkoholu pokazują, że w trakcie terapii częścią programu jest konfrontacja pacjentów z konsekwencjami uzależnienia w ich życiu. Wnioski z tego cyklu badań mogą być aplikowane przez terapeutów i ośrodki w celu modyfikowania własnych programów terapii.

Obszar 3. Zagadnienia osobowościowe w twórczym podejściu do pracy i rodziny

1. Zagadnienia osobowościowe podejmowanie tak w projektach badawczych, weryfikacji różnych modeli czy w zastosowaniu ich przejawiają się w opracowaniu skutecznych rozwiązań dla ogółu społeczeństwa. Badania nad ustalaniem wpływu zmiennych autorskiego Modelu Osobowościowo-Aksjologicznego MOA pomagają minimalizować koszty nakładów wydatkowanych na efektywność i wykorzystywać wymiary osobowościowo-aksjologiczne dodatnio korelujące z sukcesami w zarządzaniu, i zwiększające poczucie jakości życia. Ponadto, efekty badań w obrębie profilów osobowości wybitnych aktorów polskich mają praktyczne odniesienie w poradnictwie (coachingu) i edukacji artystycznej osób wybitnie zdolnych.

2. Adopcja dziecka w Polsce jawi się jako zjawisko istotne zarówno w wymiarze demograficznym, jak i psychologicznym. Daje ona możliwość realizowania ról rodzicielskich przez pary niepłodne oraz pokazują wnioski dla praktyki adopcyjnej. Stanowią one istotną wartość dla opracowania programów pracy w z kandydatami na rodziców adopcyjnych. Są jednocześnie wykorzystywane w pracy z parami niepłodnymi w Centrum Diagnostyki Ginekologiczno-Położniczej w Opolu.

3. Bezinteresowność w biznesie dotyka kontrowersyjnej i pozornie paradoksalnej relacji pomiędzy  bezinteresownością a szeroko rozumianym biznesem. Obrazuje ona pierwotny konflikt pomiędzy zachowaniami zorientowanymi na siebie (egoistyczne, rywalizacyjne) a zorientowanymi na innych – bezinteresownymi (prospołecznymi) z perspektywy społecznych, organizacyjnych i indywidualnych korzyści. Tematyka znajduje praktyczne zastosowanie się w nurcie pozytywnej psychologii pracy.

4. Badania w zakresie synestezji wywarły wpływ na naukę i badania interdyscyplinarne w Polsce i na świecie, w takich dziedzinach, jak nauka o żywności i żywieniu, nauki komputerowe, wirtualna rzeczywistość, robotyka, elektromechanika, lingwistyka, literaturoznawstwo, muzykologia czy historia sztuki.

Wydział Prawa i Administracji

Ośrodek Badań i Ekspertyz Prawnych 

Pracownia zajmuje się m.in. przygotowywaniem opinii prawnych i ekspertyz na potrzeby podmiotów z otoczenia zewnętrznego, w tym przygotowaniem założeń projektów aktów prawnych i ocen możliwych skutków regulacji.

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością

Jednostka działa od 2006 roku w ramach Katedry Biosystematyki, zajmuje się inwentaryzowaniem i ochroną najcenniejszych areałów, zarówno Opolszczyzny jak i innych zakątków Polski i świata.

Stanowisko paleontologiczne Krasiejów 

Eksploatacja stanowiska na terenie kopalni iłów Górażdże S.A. rozpoczęła się w latach 90. W 2002 roku nadzór merytoryczny nad stanowiskiem przejęli pracownicy Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego. Wiek kości znajdowanych w Krasiejowie określany jest na około 225 mln lat. 

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości powstał 1 października 2019 roku w wyniku przekształcenia Wydziału Ekonomicznego UO. W ramach Instytutu funkcjonują dwie Katedry, tj. Katedra Logistyki i Marketingu oraz Katedra Organizacji i Zarządzania. W Instytucie został utworzony również Zespół Badawczy w zakresie Zarządzania Informacją. Profil naukowo-badawczy Instytutu determinują badania nad zarządzaniem organizacjami, logistyką i łańcuchami dostaw, zarządzania informacją.

Badania realizowane w Katedrze Logistyki i Marketingu koncentrują się wokół kluczowych obszarów problemowych współczesnej logistyki i marketingu (także w ich nietypowych zastosowaniach, m.in. logistyka i marketing miast oraz regionów), zarządzania procesami, logistycznego zarządzania łańcuchem tworzenia wartości oraz determinant zarządzania przedsiębiorstwem, kompetencji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a także kształtowania strategii i struktur marketingu w systemie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.

Katedra Organizacji i Zarządzania (http://we.uni.opole.pl/katedra-organizacji-i-zarzadzania/)

Główne kierunki badań i zainteresowań naukowych w Katedrze Organizacji i Zarządzania koncentrują się wokół problematyki zmian zachodzących na obszarach wiejskich, problemów funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich, jakości kapitału ludzkiego. Ponadto w sferze zainteresowań pracowników Katedry mieszczą się również zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej szpitali publicznych, zarządzaniem strategicznym, w szczególności w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, kulturą organizacyjną, a także zarządzaniem jakością oraz determinantami procesów innowacyjnych i odpowiedzialności społecznej w organizacjach.

Głównym obszarem zainteresowań badawczych pracowników Zespołu Badawczego w zakresie Zarządzania Informacją jest problematyka zarządzania jakością informacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej oceny i doskonalenia. Zespół podejmuje także problemy z obszaru badań nad zarządzaniem informacją, które obejmują: optymalizację procesów i zasobów informacyjnych, rozwój i wykorzystanie technologii informacyjnych w ramach systemów informacyjnych, w szczególności zautomatyzowanych, politykę informacyjną w społeczeństwie i gospodarce.

Wydział Sztuki 

Instytut Sztuk Wizualnych

Badania pracowników w obszarze sztuki obejmują wiele zjawisk z zakresu kultury współczesnej, wzajemnie się przenikających i oddziałujących na siebie. Koncentrują się one na realizacji projektów i prac studyjnych w zakresie praktyki artystycznej (rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika, projektowanie graficzne, fotografia oraz multimedia).

Struktura powołanego w 2017 roku Wydziału Sztuki UO odpowiada charakterystyce badań prowadzonych w jednostce. Wokół Katedry Sztuk Pięknych grupują się badania oparte o klasyczny warsztat, uzupełnione przez teorię i historię sztuki. Dają one bazę teoretyczno-praktyczną, która umożliwia rozwój świadomości plastycznej i manualnej. Katedra Intermediów poszerza płaszczyznę poszukiwań o nowe media i działania interdyscyplinarne. Kluczowe zagadnienia podejmowane w pracowniach artystycznych to: przestrzeń malarska, świadomość stosowanych środków formalnych, rozwijanie możliwości interpretacyjnych, indywidualizacja warsztatowa, badanie poszczególnych technik, analiza formalna, refleksja nad istniejącymi oraz poszukiwanie nowych form obrazowania w kontekście ciągłego rozwoju mediów cyfrowych oraz postępującej digitalizacji mediasfery. Wyniki i efekty badań są upubliczniane na wystawach zagranicznych i krajowych o przekrojowym zasięgu oddziaływania na środowisko od lokalnego po międzynarodowe.

Obie katedry praktykują interdyscyplinarność działań i są otwarte na eksperymenty i poszukiwania w zakresie nauki i sztuki. Ta komplementarność uprawianych dyscyplin pozwala realizować cele wyznaczone naszej Jednostce. W naszych działaniach istotne jest koncentrowanie się na potrzebach indywidualnych – podmiotów gospodarczych, instytucji oraz jednostek samorządowych. Przekłada się to na konkretne wdrożenia spersonalizowanych produktów.

W naszych badaniach zawsze dążymy do rozwoju środowiska naukowo-artystycznego w regionie, tworzenia materialnej spuścizny kulturowej, wprowadzania innowacji oraz łączenia sztuki z innymi obszarami nauki i gospodarki. Celem jest też promowanie i włączanie środowisk lokalnych i ponadregionalnych w uczestnictwo w kulturze. A w szerszej perspektywie stwarzać dogodne warunki do rozwoju społeczności która twórczo i progresywnie przekształca zastaną rzeczywistość.


.