Pracownicze Plany Kapitałowe UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Pracownicze Plany Kapitałowe UO

aktualizacja: 15.01.2021

INFORMACJA

w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych w UO

W porozumieniu ze związkami zawodowymi, działającymi w Uniwersytecie Opolskim, została wybrana instytucja finansowa, która będzie zarządzać Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w Uniwersytecie Opolskim – INVESTORS TFI S.A.

Do wyboru właśnie tej firmy doszło w wyniku przeanalizowania ofert sześciu instytucji finansowych. Kryteria wyboru były następujące:  

· proponowane warunki zarządzania środkami finansowymi gromadzonymi w PPK,

· efektywności w zarządzaniu aktywami,

· posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami.

Umowę w imieniu Uniwersytetu Opolskiego podpisał Rektor Marek Masnyk i została ona zawarta na okres 4 lat.

Do pobrania:

Broszura-wdrożeniowa-PPK-Investors-01.12.2020.pdf

Deklaracja dotycząca wpłat podstawowych do PPK mniej niż 2%.docx

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.pdf

Deklaracja w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do PPK.docx

Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika.docx

Onepager_wdrozenie_PPK_Investors_31.08.2020(1).pdf

Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK.docx

Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK dla osób które złożyły deklarację rezygnacji.docx

Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK od 55lat do 70 lat.docx
aktualizacja: 08.12.2020

INFORMACJA

w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych w UO

Przynależność do Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dobrowolna, tzn. każdy może samodzielnie zdecydować, czy chce być uczestnikiem programu i decyzja może być w każdej chwili zmieniona:

 1. Automatycznie do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych przystępują pracownicy w wieku od 18 - 55 lat; jeśli rezygnują z udziału w programie muszą złożyć deklarację o rezygnacji ( od 1 stycznia 2021r. ), a potem w każdym czasie.
 2. Pracownicy w wieku od 55 – 70 lat mogą w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych wziąć udział tylko wtedy gdy złożą wniosek ( od 1 stycznia 2021r. )

W innym przypadku pracownik taki znajdzie się poza programem. Złożenie wniosku jest możliwe w każdym czasie do ukończenia 70 roku życia.

 1. Pracownicy, którzy ukończyli 70 rok życia nie mogą wejść do programu.
 2. Pracownicy wymienieni w pkt. 1 i pkt. 2 w każdym czasie mogą wejść do programu składając deklarację lub wniosek o przystąpieniu, jak również z niego wystąpić składając deklarację o rezygnacji.

Zasady finansowe:

 1. Pracodawca wpłaca na konto uczestnika 1,5% jego wynagrodzenia miesięcznie
 2. Uczestnik wpłaca na konto 2,0% swojego wynagrodzenia miesięcznie
 3. Pierwszy raz po upływie kwartału odprowadzania składki na PPK w ciągu 30 dni przysługuje premia powitalna w kwocie 250,00zł
 4. Z tytułu stałego uczestnictwa w PPK w danym roku kalendarzowym uczestnik może otrzymać dopłatę roczną w wysokości 240,00zł (zgodnie z warunkami przewidzianymi w ustawie)
 5. Uczestnik może zadeklarować wyższą wpłatę dodatkową niż 2 % - może to być maksymalnie dodatkowo do 2 % wynagrodzenia
 6. Uczestnik może zadeklarować wpłatę niższa niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia ( tylko wtedy jeżeli wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 –krotności minimalnego wynagrodzenia)

W celu zapoznania się ze szczegółami dot. PPK można skorzystać ze strony internetowej

www.mojeppk.pl.

W załączeniu wzory deklaracji i wniosku do pobrania i złożenia w Biurze Spraw Pracowniczych.aktualizacja: 01.12.2020

Zgodnie z Ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) jesteśmy zobligowani do ich wdrożenia w naszej firmie najpóźniej do dnia 26.03.2021 r.

Ze względu na skomplikowany i długotrwały proces wyboru zarządzającego oraz wdrożenia PPK, informujemy, że Zarząd oraz reprezentacja pracowników rozpoczęły prace z tym związane.

Aktualnie rozpoczynamy prace nad wyborem zarządzającego – zgodnie z Art. 7.3 Ustawy o PPK, przy wyborze instytucji zarządzającej PPK będziemy kierować się:

 • warunkami zarządzania
 • doświadczeniem w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi
 • efektywnością w zarządzaniu aktywami

Po zakończeniu procesu wyboru zarządzającego zostaną Państwo poinformowani dokładniej o procesie i szczegółowych kryteriach jego wyboru oraz rozpocznie się proces wdrażania PPK w naszej Uczelni.

Zgodnie z Ustawą o PPK obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników będą spoczywały na zarządzającym i zostaną przez niego wypełnione po podpisaniu umowy o zarządzanie, ale aby mogli się Państwo już teraz bliżej zapoznać z PPK, poniżej w załączonych materiałach przesyłam udostępnione przez Polski Fundusz Rozwoju na portalu MojePPK.pl (portal MojePPK.pl jest jedynym oficjalnym źródłem informacji o PPK, prowadzonym na mocy Ustawy o PPK przez operatora - PFR Portal PPK sp. z o.o., spółkę zależną Polskiego Funduszu Rozwoju SA), informacje dotyczące programu PPK z perspektywy pracownika:

 • krótki dokument z podstawowymi informacjami (2 strony)
 • dłuższy dokument z dokładniejszymi informacjami i odpowiedziami na podstawowe pytania (28 stron)
 • link do symulatora PPK pozwalającego obliczyć pracownikowi składkę, wartość skumulowanego kapitału w momencie osiągnięcia 60-tego roku życia oraz wysokość świadczeń do wypłaty po osiągnięciu 60-tego roku życia wynikających z PPK (w zależności od indywidualnego wynagrodzenia i wysokości składki dodatkowej) www.mojeppk.pl/kalkulator.html

Do pobrania:


.