Lektor języka angielskiego w Studium Języków Obcych

JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego w Studium Języków Obcych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

 • CV, kwestionariusz osobowy, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 • dokumenty poświadczające ukończenie studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń, języka biznesu, języka prawniczego

 • wykaz dorobku naukowego

 • informacje o osiągnięciach naukowo-dydaktycznych

opinię o działalności dydaktycznej z poprzedniego miejsca pracy (uczelni wyższej)

 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

KANDYDACI NA STANOWISKO LEKTORA POWINNI:

 • spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego,

 • posiadać stopień naukowy co najmniej magistra języka angielskiego,

 • specjalizować się w prowadzeniu profilowanych kursów: język angielski prawniczy,

język angielski biznesu i inne

 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych,

 • posiadać umiejętności poruszania się w systemie USOS i być przygotowani do pracy w systemie USOS w ramach obowiązków organizacyjnych

Dokumenty należy złożyć do 06.06.2014 .w Sekretariacie Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48, 45-052 Opole.

Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 10.06.2014 r. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.