Związki wieku z rynkiem pracy. 50+ szansa czy zagrożenie?

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Związki wieku z rynkiem pracy. 50+ szansa czy zagrożenie?

„Związki wieku z rynkiem pracy. Wiek 50+ szansą czy zagrożeniem?” - konferencja pod tym tytułem odbędzie się 9 czerwca 2015 r.  w Auli Błękitnej Collegium Maius (pl. Kopernika 11A).

Konferencja jest podsumowaniem dorobku projektu badawczego Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. W celu uzyskania wartości dodanej, badania zrealizowane w ramach projektu skonfrontowano z pokrewną tematycznie działalnością naukową Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Urzędu Statystycznego w Opolu.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, wypracowanie wniosków i ustaleń istotnych z uwagi na niezwykle ważki problem aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Konferencja jest także wynikiem doborze rozwijającego się partnerstw lokalnego (UO wespół z WUP, US) oraz współpracy naukowej pomiędzy ośrodkami naukowymi (Opolski/Dolnośląski/Sląski). 

Tematyka konferencji jest szczególnie istotna z uwagi na proces starzenia się społeczeństwa Śląska, problem depopulacji (jej przyczyn i skutków), zjawisko bezrobocia, ubóstwa oraz wykluczenia, czy przemian funkcji współczesnych rodzin. Konferencja ma za zadanie stworzyć interdyscyplinarną płaszczyznę wzajemnej współpracy ośrodków naukowych oraz instytucji publicznych zajmujących się zagadnieniami pracy i polityki społecznej. 

Program: 

10:15 – 12:00 – Sesja I. Moderator - Dr Marek Korzeniowski

  1. Mgr Magdalena Skalik, Mgr Danuta Michoń (Urząd Statystyczny w Opolu): Analiza taksonomiczna przestrzennego zróżnicowania sytuacji osób w wieku 50  lat i więcej  na rynku pracy według województw;
  2. Mgr Janina Kuźmicka (Urząd Statystyczny w Opolu): Sytuacja osób w wieku 50 lat               i więcej  na rynku pracy w województwie opolskim – ujęcie statystyczne;
  3. Dr Maciej Filipowicz (WUP w Opolu):Dorobek badawczy Opolskiego Obserwatorium Rynku Pracy – badania popytowej i podażowej strony rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji osób w wieku 50+;
  4. Dr Grzegorz Dutka (firma BIO-STAT Sp. j.): Diagnoza uczestnictwa osób w wieku 50+  w życiu społeczno-gospodarczym województwa opolskiego;
  5. Mgr Krzysztof Duraj (WUP w Opolu): Propozycje działań zaradczych: modele wsparcia osób starszych na rynku pracy wypracowane w ramach projektu;

 

12:15 – 14:00 – Sesja II. Moderator  – Prof. UO dr hab. Agata Zagórowska

  1. Prof. UE dr hab. Zofia Hasińska, Dr Elżbieta Stańczyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu): Aktywizacja zawodowa bezrobotnych powyżej 50 roku życia w województwie dolnośląskim;
  2. Prof. dr Maria Zrałek (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu):  „Srebrna gospodarka" szansą na rozwój społeczno-gospodarczy;
  3. Dr Paweł Brezdeń, Dr Stanisława Górecka (Uniwersytet Wrocławski): Rynek pracy na tle zmian struktury demograficznej ludności w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej;prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz- Szkutnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach):Dr Joanna Dybowska (PIN Instytut Śląski w Opolu): Osoby w wieku 55+ w zasobach demograficznych województwa opolskiego;Dr Robert Krzysztofik, Dr Iwona Kantor-Pietraga, Mgr Tomasz Sporna (Uniwersytet Śląski): Osoby w wieku poprodukcyjnym w mieście zaplanowanym dla osób w wieku produkcyjnym;
 

.