Konkurs na stanowisko: Referent/Specjalista – stanowisko pracy w Biurze Nauki i Obsługi Projektów

Referent/Specjalista – stanowisko pracy w Biurze Nauki i Obsługi Projektów – Zespół ds. realizacji i rozliczeń projektów

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy – docelowo na czas określony do grudnia 2026 r. (na czas trwania projektu)Wymagania: 
 • preferowane wykształcenie wyższe, 
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum poziom B2), 
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (minimum poziom C1), 
 • biegła znajomość obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu MS Office, w szczególność MS Excel
 • znajomość zasad finansowania projektów ze środków krajowych oraz unijnych;
 • podstawowa wiedza w zakresie Ustawy PZP;

Mile widziane:
 • kursy i szkolenia w zakresie realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • doświadczenie w działaniach obejmujących wsparcie realizacji projektu (PMO);
 • znajomość metodyk raportowania realizacji projektów;

Idealnego kandydata powinny cechować: 

Zdolności organizacyjne, operatywność, dokładność, samodzielność, sumienność, terminowość, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu, odporność na stres, umiejętność skutecznej realizacji kilku zadań jednocześnie.


Do podstawowych obowiązków należeć będzie m.in.: 
 • Wsparcie kierownika projektu w zakresie działań merytorycznych w projekcie;
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami umów o dofinansowanie;
 • Raportowanie postępu prac projektowych;
 • Identyfikacja ryzyk w projekcie, rekomendowanie działań naprawczych;
 • Przygotowywanie rozliczeń i sprawozdań w ramach zawartych umów o dofinansowanie;
 • Prowadzenie bazy danych projektów Uczelni;

Oferujemy: 
 • ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku w aktywnym, młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole; 
 • stabilne zatrudnienie w instytucji szkolnictwa wyższego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy; 
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji m.in. poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, szkoleniach; 
 • świadczenia socjalne; 
 • planowane zatrudnienie od zaraz. 

Wymagane dokumenty:
 • CV, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
 • list motywacyjny, 
 • odpisy dokumentów potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe i umiejętności, mile widziane referencje, 
 • oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 r. 
w Biurze Nauki i Obsługi Projektów Uniwersytetu Opolskiego, D.S. Kmicic, ul. Grunwaldzka 31, 45-054 Opole (parter). 

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu. 

Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowę tylko wybranych kandydatów lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn. 

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu. 

Konkurs organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696) 

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
 • administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole;
 • administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: referenta/specjalisty w Biurze Spraw pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego;
 • podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1);
 • podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych);
 • skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 • dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 • dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;
 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.