Konkurs na stanowisko Referenta/Specjalisty w Biurze Spraw Pracowniczych

UNIWERSYTET OPOLSKI
ogłasza konkurs na stanowisko

REFERENT / SPECJALISTA W BIURZE SPRAW PRACOWNICZYCH


1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE KANDYDATA:
 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane: prawo, administracja, ekonomia;

 • doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw kadrowych;

 • swobodne poruszanie się w edytorach tekstowych oraz kalkulacyjnych;

 • bardzo dobra znajomość kodeksu pracy i ustaw dot. prawa pracy;

 • zdolność szybkiego uczenia się;

 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy własnej, dokładność oraz terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków.


2. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • znajomość przepisów dot. ubezpieczeń społecznych, programu Płatnik;

 • znajomość przepisów dot. spraw socjalnych pracowników, w tym podatków;

 • znajomość elektronicznego obiegu dokumentów;

 • znajomość przepisów dotyczących PPK.


3. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

praca biurowa przy komputerze.


4. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 • kompleksowa obsługa pracowników od przyjęcia wniosku w sprawie zatrudnienie, przez prowadzenie obsługi dokumentów wynikających ze stosunku pracy, aż po zwolnienie z pracy;

 • załatwianie spraw socjalnych pracowników, w tym naliczanie podatku;

 • terminowe i dokładne wprowadzanie danych do systemów obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim;

 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.


5. PODSTAWA PRAWNA NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY:

umowa o pracę, pełny etat.


6. DODATKOWO OFERUJEMY:

 • świadczenia socjalne;

 • pracę w stabilnej instytucji;

 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, szkolenia;

 • dobrą atmosferę pracy;

 • kartę multisport;

 • ubezpieczenia grupowe.


7. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny;

 • opisany przez kandydata przebieg kariery zawodowej;

 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska:

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  2. kserokopia dokumentów potwierdzających odbyte szkolenia,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony www.uni.opole.pl - z Zakładki Pracownik – dokumenty do pobrania);

 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy zawodowej;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w celach przeprowadzania postępowania konkursowego o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko referent/specjalista w Biurze Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.


8. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 15 luty 2023 do godz. 15:00.


9. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • oferty wraz z dokumentami należy złożyć w Biurze Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11a, pok 6, 45-040 Opole, Collegium Minus parter:

  1. osobiście - w godzinach: 8.00-15.00,
  2. drogą pocztową - w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpływu dokumentów do Kancelarii Głównej Uniwersytetu Opolskiego;
 • na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs na stanowisko referent/specjalista w Biurze Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego”;

 • o terminie zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia oferty do Kancelarii Uniwersytetu Opolskiego;

 • oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane;

 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do wybrania tylko ofert odpowiadających wymaganiom. Konkurs może pozostać nierozstrzygnięty;

 • konkurs organizowany zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019. Poz. 1696).


10. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE:


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole;

 • administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: referenta/specjalisty w Biurze Spraw pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego;

 • podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1);

 • podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych);
  skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

 • dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

 • dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3;

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;

 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.