Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych w specjalności histologia

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych  w specjalności histologia

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668);
2. posiadają tytuł zawodowy w zawodzie medycznym lub tytuł mgr biologii lub tytuł mgr biotechnologii
3. posiadają prawo wykonywania zawodu

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE
1. CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:
•    danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail);
•    PESEL;
•    aktualnego miejsca zatrudnienia;
•    posiadanych specjalizacji i innych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.;
•    dotychczasowego zatrudnienia zawodowego;
•    dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie);
•    doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, prowadzenia kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów);
•    doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi;
•    dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).
2. Podsumowanie ilościowe publikacji z łącznymi: punktacją MNiSzW, Wartością IF, Indeksem Hirscha
3. Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie za okres przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk medycznych z wyodrębnieniem dorobku związanego z słowami kluczowymi w układzie:
•    Monografie lub rozdziały w monografiach
•    Publikacje w czasopismach posiadających impact factor
•    Publikacje w innych czasopismach recenzowanych
•    Pozostałe publikacje (w tym streszczenia w materiałach zjazdowych)
4. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
5. Kopia/e lub odpis/y dyplomu/ów specjalizacji.
6. Kopia lub odpis prawa wykonywania zawodu.
7. Kopia/e lub odpis/y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.
8. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, w charakterze nauczyciela akademickiego  od dnia 1 października 2022
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.
10. Podanie do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
11. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. 2.34
w terminie do dnia: 15.09.2022r. godz. 15:00
z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: Asystent/Wykładowca w specjalności histologia

KLAUZULA RODO
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1.    Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
2.    Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Asystent/Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych
4.    Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
5.    Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
6.    Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
7.    Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
8.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
9.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe  są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu..