Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta na wydziale lekarskim uniwersytetu opolskiego

KONKURS NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA NA WYDZIALE LEKARSKIM UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO


Wymiar etatu: 1 pełny etat (1 stanowisko)


Wymagania:

 1. wykształcenie średnie lub wykształcenie wyższe

 2. doświadczenie w pracy z tekstem (analiza, korekta) oraz arkuszami kalkulacyjnymi (bazowanie danych, planowanie)

 3. umiejętność obsługi komputera, pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel) oraz aplikacji internetowych

 4. znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem


Idealnego kandydata powinno cechować:

Zdolności organizacyjne, dokładność, sumienność, terminowość, wysoka kultura osobista, zdolność pracy w zespole, 


Opis stanowiska pracy

 1. obsługa harmonogramów zajęć kierunku lekarskiego

 2. obsługa przydziałów czynności pracowników Instytutu Nauk Medycznych/ Wydziału Lekarskiego w ramach wsparcia koordynatora kierunku lekarskiego


Zadania pracownika:

 1. wprowadzanie danych o oświadczeniach (dyscyplina naukowa, kompetencje i przypisanie do liczby N) do systemu USOS na potrzeby POLON

 2. przygotowywanie w systemie USOS obciążeń i rozliczeń pensum pracowników zgodnie z zaleceniami koordynatora kierunku lekarskiego

 3. przygotowywanie zestawień planu godzin dydaktycznych na bieżący rok akademicki poszczególnych pracowników kierunku lekarskiego

 4. przygotowywanie planów zajęć dydaktycznych oraz rezerwacja sal dydaktycznych

 5. nadzór nad przygotowaniem harmonogramu egzaminów

 6. zbieranie dostępności wszystkich nauczycieli akademickich Instytutu Nauk Medycznych oraz pozostałych pracowników realizujących zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego dla wszystkich roczników studiów I – VI

 7. weryfikacja sylabusów i przygotowywanie na ich podstawie sekwencji zajęć dla wszystkich roczników studiów I – VI

 8. przygotowywanie harmonogramów zajęć dla wszystkich roczników studiów I – VI

 9. stały kontakt z jednostkami Instytutu Nauk Medycznych w celu ustalenia możliwości prowadzenia zajęć klinicznych na poszczególnych oddziałach oraz układanie zajęć na poszczególnych oddziałach

 10. weryfikacja i korekty przygotowanych harmonogramów zajęć

 11. wstępna weryfikacja dokumentacji studentów starających się o przeniesienie się na kierunek lekarski UO z innych uczelni medycznych

 12. współudział w organizacji procesu dydaktycznego zgodnie z zadaniami wyznaczonymi przez Dziekana/koordynatora kierunkuWymagane dokumenty:

Dokumenty należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do 12 sierpnia 2022r, godz. 15:00  w Sekretariacie Instytutu Nauk Medycznych, Opole, ul. Oleska 48, pok. 2.34

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Planowany termin zatrudnienia 01.09.2022 r.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

.