Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego


JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski Instytut Ekonomii i Finansów

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy): Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych


PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Kandydaci na stanowisko powinni:

 1. posiadać dyplom uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych,

 2. posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

3) posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

4) posiadać umiejętność obsługi komputera: w szczególności programu księgowego Symfonia, Statistica, pakietu MS Office

5) odznaczać się wysoką kulturą osobistą, kreatywnością i dyspozycyjnością.


WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

2) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

3) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopia dyplomu doktorskiego,

4) kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie:http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,

5) oświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego lub certyfikaty,

6) oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,

7) wykaz publikacji i konferencji naukowych,

8) dokumentacja potwierdzająca doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z rachunkowości lub doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych


Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Sekretariat Instytutu Ekonomii i Finansów, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole, pokój 14 lub 15 w terminie od 02.08.2022 r. do 05.09.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 09.09.2022 r. Uniwersytet Opolski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.


KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

 2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: Profesora .

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu

.