Konkurs na stanowisko – Młodszy Administrator Sieci

Konkurs na stanowisko – Młodszy Administrator Sieci

Miejsce zatrudnienia: Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskiego
Grupa pracowników: pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi
Stanowisko: pracownik inżynieryjno-techniczny
Wymiar zatrudnienia: etat


I. Opis stanowiska pracy: Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie m.in:

 • Fizyczna obsługa kablowej infrastruktury sieciowej (światłowodowej oraz STP/UTP/itp.), infrastruktury bezprzewodowej (access-pointy) oraz punktów dystrybucyjnych.

 • Obsługa zgłoszeń użytkowników oraz awarii infrastruktury sieciowej.

 • Obsługa aktywnych urządzeń sieciowych (typu: router, switch, NGFW, kontroler WLAN) tj. monitorowanie, zarządzanie, serwisowanie urządzeń.

 • Utrzymywanie dokumentacji technicznej infrastruktury sieciowej.

 • Monitorowanie usług sieciowych oraz bezpieczeństwa infrastruktury.

 • Modernizowanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań w infrastrukturze sieciowej.

 • Udział w projektach dotyczących rozwoju infrastruktury sieciowej.

 • Współpraca z pozostałymi pracownikami w zakresie bieżących zadań.

II. Wymagania:

 • Znajomość technologii okablowania miedzianego oraz światłowodowego.

 • Znajomość zasad działania sieci IP oraz protokołów TCP/IP.

 • Znajomość zagadnień sieciowych routing & switching, m.in. STP/PVRSTP/MSTP, SNMP, OSPF, EIGRP, DNS, DHCP.

 • Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w sieci tj. polityki bezpieczeństwa, ACL, zasady działania : NGFW, IDS, IDP, IPS.

 • Znajomość technologii i protokołów VPN.

 • Wykształcenie minimum średnie kierunkowe lub też doświadczenie zawodowe potwierdzające posiadanie umiejętności z zakresu obsługi i administracji siecią.

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

 • Odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

 • Wysoki poziom kultury osobistej.

 • Umiejętność planowania i organizowania własnej pracy.

 • Umiejętność pracy w zespole.


III. Mile widziane:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (Informatyka, Telekomunikacja) będzie dodatkowym atutem

 • Certyfikaty potwierdzające wymaganą wiedzę (np. Cisco, Juniper, Fortinet).

 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

 • Znajomość systemów Linux na poziomie podstawowym.

 • Znajomość zagadnień związanych z automatyzacją konfiguracji.


IV. Oferujemy:

 • pracę w stabilnej instytucji,

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu,

 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach,

 • dostęp do najnowszych technologii i urządzeń sieciowych,

 • praca w zespole specjalistów z branży IT.

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy (wg wzoru w załączeniu);

 2. list motywacyjny,

 3. Odpisy dokumentów (w tym kopie dyplomów), potwierdzających posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia, kursy, itp.;

 4. adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wyznaczonej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej,

 5. oświadczenie o niekaralności

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”. (Dz. U. z 2018, poz.1000)

Do oferty o pracę można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.

VI. Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów:

Termin złożenia dokumentów: do dnia 31.08.2022 r. do godz. 12.00

Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

 • osobiście w pokoju 204 (II piętro), budynek Centrum Informatycznego, ul. Oleska 48,  w godzinach pracy tj. 8.00-16.00;

 • drogą pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpłynięcia dokumentów do Centrum Informatycznego,

 • na adres e-mail: praca-ci@uni.opole.pl.


Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Młodszy Administrator Sieci” na adres:

Uniwersytet Opolski, Centrum Informatyczne, ul. Oleska 48, 45-052 Opole

VII. Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji i procesu wyboru

 1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą prowadzone w Centrum Informatycznym w pok. 204, ul. Oleska 48.

 2. Aby rekrutacja przebiegała sprawnie, każdy z kandydatów otrzyma na adres e-mail (podany w pkt. V. 4. Wymagane dokumenty) informację o planowanej godzinie indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

 3. Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia tylko wybranych kandydatów

 4. Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 5. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 6. Informujemy, iż nadesłanych ofert i dokumentów nie zwracamy. Zgłoszenia
  i dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 452 7091 w godz. 9.00 do 15.00.INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

 2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: pracownika inżynieryjno-technicznego/młodszego administratora sieci

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Załączniki

Pobierz: Formularz.docx
.