Konkurs na stanowisko: profesor (Dietetyka) w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego

KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Profesora (Dietetyka) w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego
 
JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski Instytut Nauk o ZdrowiuDYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zdrowiu
 
STANOWISKO (z oznaczeniem grupy): Profesor w grupie pracowników dydaktycznych
 
PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
 1. Tytuł profesora  nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.
 2. Doświadczenie w pracy na uczelni wyższej,
 3. Dorobek naukowy w zakresie technologii żywienia, dietetyki, żywienia człowieka,
 4. Praktyczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku dietetyka, technologa żywienia.
 
DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:
 1. Umiejętności organizacyjne.
 
WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE:
 1. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 2. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 3. kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego,
 4. kopie ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych,
 5. kwestionariusz  osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania
 6. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 7. oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym. 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Miejsce składania dokumentów (osobiście lub pocztą): Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu UO, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, pok. 022, z dopiskiem: Konkurs na stanowisko profesora (Dietetyka) w Instytucie Nauk o Zdrowiu.
Termin składania dokumentów: 29.07 - 30.08.2021 r.
Oczekuje się, że wybrany kandydat rozpocznie pracę od 1 października 2021 roku.
Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Odrzucone oferty, w 2 miesiące po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną komisyjnie zniszczone.
 
KLAUZULA RODO:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: profesora.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1). 
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.