Współpraca w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Współpraca w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności

12 marca 2020 r. na spotkaniu w rektoracie,  podczas którego podpisano porozumienie o współpracy, obecni byli rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk, Jerzy Dryja - prezes zarządu Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych, Małgorzata Graczyk - szefowa rady nadzorczej, prof. Arkadiusz Nowak i dr Miłosz Mazur, dyrektor Instytutu Biologii UO.

Rozmawiano m.in. o współpracy w zakresie ochrony łąk. Wyrażono wolę nawiązania ścisłej współpracy w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności, w szczególności w odniesieniu do rekultywacji ekologicznej, wspomaganej sukcesji naturalnej oraz ochrony siedlisk przyrodniczych na terenach górniczych.

W ramach podpisanej właśnie umowy partnerzy mogą podejmować także inne wspólne działania.

Ze strony Uniwersytetu Opolskiego możliwe będzie przygotowywanie ekspertyz i ocen dotyczących wpływu działalności eksploatacyjnej na środowisko przyrodnicze, przygotowywanie analiz i koncepcji najlepszych z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej sposobów rekultywacji,  organizowanie edukacji w zakresie wpływu eksploatacji surowców mineralnych na środowisko przyrodnicze i jego minimalizacji, przygotowywanie wniosków racjonalizatorskich i innowacyjnych do funduszy i organów administracji publicznej w zakresie ograniczania wpływu działalności eksploatacyjnej na środowisko przyrodnicze.

Z kolei SPSM będzie wspierać inicjatyw proekologicznych zespołów badawczych UO, udostępniać dane i umożliwiać stałe obserwacje terenowe z zakresu bioróżnorodności.

- Na pierwszy ogień planujemy zagospodarować kilka hektarów łąk w okolicach Groszowic; to będzie pierwszy taki eksperyment w skali Europy – powiedział prof. Arkadiusz Nowak. – Zamierzamy poniekąd cofnąć zegar i obsadzić teren wyselekcjonowanymi roślinami.

- Z punktu widzenia naszego Instytutu Biologii są to bardzo istotne działania, tym bardziej, że je formalizujemy –dodał  dr Miłosz Mazur. - Biologia z  biznesem mają wiele wspólnego i często nasze interesy są zbieżne. Chodzi o badanie przyrody bez bezmyślnego jej niszczenia. My jako uniwersytet możemy uprawiać naukę, prowadzić badania i eksperymenty, z drugiej strony firma, z którą podpisaliśmy umowę będzie miała nasze naukowe wsparcie.    

- Musimy zmieniać świadomość społeczeństwa i jasno mówić ludziom, jak ważna dla środowiska jest rekultywacja – stwierdził Jerzy Dryja.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

3
3
3
.