Audyt Wewnętrzny

Audyt Wewnętrzny
ul. Oleska 48, pok.113
45-052 Opole


Audytor Wewnętrzny
mgr Jolanta Soboń
tel.: (+48 77) 452 70 04
sobon@uni.opole.pl

Do zadań Audytu Wewnętrznego należy rzetelne, obiektywne i niezależne:
  1. przeprowadzanie zadań audytowych o charakterze zapewniającym i doradczym, monitorowanie realizacji zaleceń i przeprowadzanie czynności sprawdzających, na podstawie rocznego planu audytu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
  2. dokonywanie oceny systemu kontroli zarządczej w badanych obszarach,
  3. przedstawianie wniosków i rekomendacji mających na celu wprowadzenie usprawnień w funkcjonowaniu Uczelni.
Podstawy prawne działalności
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz.869 z późn. zm.);

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. 2018 poz. 506);

  • Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016r. poz.28 w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych;

  • Zarządzenie nr 55/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. „Karta Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Opolskiego”.

Strona Ministerstwa Finansów
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych


Plan audytu wewnętrznego na 2024 r.
(Uwaga! dostęp tylko dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego posiadających adres e-mail w domenie uni.opole.pl)
.