Konkurs na stanowisko adiunkta, pracownik badawczo-dydaktyczny

Instytut Biologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zespole badań paleobiologicznych.

 

Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

1) stopień naukowy doktora w zakresie nauk biologicznych lub geologicznych,

2) dorobek naukowy w zakresie paleobiologii, ze szczególnym uwzględnieniem kręgowców i paleohistologii,

3) doświadczenie i predyspozycje w pracy dydaktycznej,

4) biegła znajomość języka angielskiego,

5) zdolności organizacyjne,

6) umiejętność popularyzacji nauki

 

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:

1) znajomość organizacji prac wykopaliskowych na stanowisku paleontologicznym.

 

Wymagane dokumenty kwalifikacyjne:

1) podanie

2) życiorys

3) kwestionariusz osobowy

4) oryginały lub odpisy uzyskanych dyplomów

5) 3 zdjęcia,

6) wykaz dorobku naukowo-dydaktycznego i publikacji,

7) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności)

8) oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy – w przypadku wygrania konkursu.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat Instytutu Biologii, ul. Oleska 22, 45-052 Opole

Dokumenty można składać osobiście lub wysłać pocztą.


TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
do 31 stycznia 2020r.

KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
2.Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: adiunkta.
4.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
5.Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
6.Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
7.Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
9.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


.