Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii
MIASTO: Opole
STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
DATA OGŁOSZENIA: 23.07.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: upływa w dniu 13.09.2019 r.
SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, nauki społeczne, psychologia

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)
I. Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:
1. stopień naukowy doktora w dyscyplinie psychologia
2. dorobek naukowy w postaci publikacji w zakresie dyscypliny psychologia
3. aktywny udział w konferencjach naukowych

II. Kryteria dodatkowe
1. zainteresowania naukowe – psychologia kliniczna dziecka lub człowieka dorosłego,
diagnoza psychologiczna, psychologia społeczna
2. dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii.

III. Wymagane dokumenty:
1. podanie o zatrudnienie w Instytucie Psychologii UO skierowane do Jego
Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
2. kwestionariusz osobowy,
3. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
4. kopia dyplomu doktorskiego,
5. nazwiska i adresy e-mail osoby/osób mogącej udzielić referencji
6. wykaz dorobku naukowego
7. wykaz konferencji naukowych, w których Kandydat wziął aktywny udział,
8. oświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego lub certyfikaty,
9. Oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy

KOMISJA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ROZMOWY Z WYBRANYMI
KANDYDATAMI. NIE POINFORMOWANIE KANDYDATA O WYNIKACH
KONKURSU JEST JEDNOZNACZNE Z ODRZUCENIEM JEGO OFERTY

Dokumenty (z dopiskiem: Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Psychologii UO)
można składać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do sekretariatu Instytutu
Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, 45-052 Opole, pl. Staszica 1, pokój 02 do dnia
13.09.2019 r.

.