Adiunkt na Wydziale Chemii

Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie zastosowania metod analizy instrumentalnej w badaniach biotechnologicznych na Wydziale Chemii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.


Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następujące dokumenty:

- podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

- życiorys zawodowy,

- kwestionariusz osobowy,

- kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora,

- wykaz dorobku naukowego,

- oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)


Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni posiadać:

- stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii lub odpowiadający mu tytuł zagraniczny,

- doświadczenie w badaniach naukowych w zakresie zastosowania metod i technik analitycznych w badaniu procesów biotechnologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny aktywności biologicznej związków chemicznych (udokumentowane pracami naukowymi opublikowanymi w czasopismach o renomie międzynarodowej),

- praktyczną znajomość specjalistycznych metod analitycznych stosowanych w chemii ekologicznej; szczególnie technik magnetycznego rezonansu jądrowego (31P NMR, 1H NMR, 13C NMR) oraz technik chromatograficznych (HPTLC, GC, HPLC), w tym sprzężonych ze spektrometrią mas (MS),

- praktyczną znajomość zasad pracy z kulturami mikroorganizmów i doświadczenie w tym zakresie,

- udokumentowane doświadczenie dydaktyczne,

- dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego (w mowie i w piśmie),

- doświadczenie w realizacji projektów badawczych i ich bieżącej obsłudze administracyjnej.


Wnioski można składać osobiście lub pocztą do dziekanatu Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Oleska 48, pokój 110, do dnia 25 sierpnia 2019 roku. 


Oczekuje się, że wybrany kandydat rozpocznie pracę od 1 października 2019 roku.

.