Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności anatomia

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski

MIASTO: Opole

STANOWISKO: asystent

GRUPA PRACOWNIKÓW: badawczo - dydaktyczny

DZIEDZINA NAUKI: dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9 sierpnia 2019r.

SŁOWA KLUCZOWE: Anatomia


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668);

2. posiadają: tytuł zawodowy lekarza medycyny;

3. posiadają:

· prawo wykonywania zawodu lekarza,

· zabiegową specjalizację lekarską.

4. wykazują zainteresowania rozwojem zawodowym i naukowym związanym ze słowami kluczowymi.


Wymagane dokumenty:

1. CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:

· danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail);

· PESEL;

· aktualnego miejsca zatrudnienia;

· posiadanych specjalizacji lekarskich i innych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.;

· dotychczasowego zatrudnienia zawodowego, jako lekarz;

· dotychczasowego zatrudnienia, jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie);

· doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, opiekuństwa kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów);

· doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi;

· dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).

2. Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie z wyodrębnieniem dorobku związanego z słowami kluczowymi w układzie:

· Monografie lub rozdziały w monografiach;

· Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej;

· Publikacje w innych czasopismach recenzowanych dyplomów zasięgu, co najmniej krajowym;

· Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu lokalnym;

· Pozostałe publikacje (w tym streszczenia w materiałach zjazdowych).

z punktacją MNiSzW, Wartością IF, Indeksem Hirscha

3. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

4. Kopia/e lub odpis/y dyplomu/ów specjalizacji lekarskich.

5. Kopia lub odpis prawa wykonywania zawodu lekarza.

6. Kopia/e lub odpis/y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.

7. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na wydziale Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego od 1 października 2019.

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

9. Podanie do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

10. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.


Dokumenty należy składać w:

Sekretariacie Instytutu Medycyny Uniwersytetu Opolskiego

ul. Oleska 48

45-052 Opole

w terminie do dnia: 09.08.2019r.

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: asystenta w specjalności anatomia


Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77 452 74 45 lub pod adresem e-mail: lekarski@uni.opole.pl

.