Badanie sprawozdania finansowego UO za rok 2017 i 2018

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Badanie sprawozdania finansowego UO za rok 2017 i 2018

Uniwersytet Opolski ponownie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania:

1. Badanie przeprowadzi w imieniu firmy audytorskiej biegły rewident mający, doświadczenie w badaniu sprawozdań;
2. Przedłożenie rezultatu badania w 5 egzemplarzach;
3. Termin wykonania odpowiednio: do 30 kwietnia 2018 r. i 30 kwietnia 2019 r.;
4. Warunki płatności: 14 dni po otrzymaniu sprawozdania z badania.
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a)  wzór umowy;
b) potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
c) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do wykonania zlecenia (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta na badanie sprawozdania finansowego", należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres: Uniwersytet Opolski pl. Kopernika 11 a, 45-040 Opole w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2017 r., do godziny 14-tej.

Informacje dotyczące zamawiającego:
1. Dane za 2016 r.: suma bilansowa 220 mln; rzeczowe aktywa trwałe 163,9 mln; fundusz własny 169,1 mln;  przychody: netto ze sprzedaży produktów 116,2 mln, pozostałe operacyjne 2,7 mln, finansowe 0,6 mln; wynik finansowy 4,1 mln; przeciętna liczba zatrudnionych 1169 w tym w dziale finansowo - księgowym 15.
2. Coroczne badanie wymagane ustawową; ewidencja kosztów zespół 4/5.
Zamawiający odsyła zainteresowanych większą ilością szczegółowych informacji na stronę UO BIP. 

.