Badanie sprawozdania finansowego UO za rok 2017 i 2018

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Badanie sprawozdania finansowego UO za rok 2017 i 2018

Uniwersytet Opolski zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania:
1. Badanie przeprowadzi w imieniu firmy audytorskiej biegły rewident mający doświadczenie w badaniu sprawozdań;
2. Przedłożenie rezultatu badania w 5 egzemplarzach;
3. Termin wykonania odpowiednio: do 30 kwietnia 2018 r. i 30 kwietnia 2019 r.;
4. Warunki płatności : 14 dni po otrzymaniu sprawozdania z badania.
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a)  wzór umowy;
b) potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
c)     kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do wykonania zlecenia (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres:
Uniwersytet Opolski pl. Kopernika 11 a, 45-040 Opole w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2017 r.

Zamawiający informuje, iż ze względów proceduralnych unieważnia przedmiotowe zaproszenie do składania ofert.

Zamawiający na swojej stronie ponownie ogłosi nowe zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego.


.