Oferty pracy

Konkurs na stanowisko: profesor w specjalności neurologia

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668); 2. posiadają tytuł zawodowy lekarza i specjalizację w dziedzinie neurologia 3. posiadają • prawo wykonywania zawodu • stopień naukowy doktora habilitowanego • dorobek naukowy

Więcej
.