Profesor nadzwyczajny w Katedrze Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Rektor Uniwersytetu Opolskiego na wniosek Dziekana Wydziału Ekonomicznego ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w Katedrze Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w Wydziale Ekonomicznym.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.


Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego,

 • kwestionariusz osobowy, CV i życiorys naukowy,

 • zestawienie opublikowanych prac naukowych przed i po habilitacji,

 • informacja o przebiegu pracy zawodowej i organizacyjnej,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).


KANDYDACI NA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO POWINNI:

 • posiadać tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego 
  w dyscyplinie architektura i urbanistyka,

 • posiadać dorobek naukowy i praktyczny w zakresie planowania przestrzennego,

 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych i magisterskich, w tym inżynierskich,

 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych z zakresu planowania przestrzennego i regionalnego, projektowania urbanistycznego,

 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych, w tym pełnienia roli kierowniczej w zespole badawczym.

Dokumenty należy złożyć do dnia 27 czerwca 2014 r. Sekretariacie Wydziału

Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego , ul. Ozimska 46 a, 45-054 Opole .

Nie poinformowanie kandydata o wynikach Konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


.