Konkurs na stanowisko samodzielny referent / specjalista w Biurze Finansowym UO

Stanowisko: Samodzielny referent/specjalista w Biurze Finansowym UO

Wymiar zatrudnienia: pełen etat;

Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będzie:

 1. Prowadzenie i uczestniczenie w kontrolach działalności uniwersyteckich podmiotów leczniczych.
 2. Sporządzenie analiz i ocena ekonomiczno-finansowa działalności w tym uniwersyteckich podmiotów leczniczych.
 3. Wykonywanie innych czynności administracyjnych i biurowych związanych z zagadnieniami ekonomiczno-finansowymi w tym działalności uniwersyteckich podmiotów leczniczych.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne;
 2. doświadczenie związane z audytem, rachunkowością, finansami, controllingiem;
 3. praktyczna znajomość obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu MS Office.

Oczekiwania wobec Kandydata:

Zdolności organizacyjne, dokładność, samodzielność, sumienność, terminowość, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu, odporność na stres, umiejętność skutecznej realizacji kilku zadań jednocześnie.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w instytucji szkolnictwa wyższego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji;
 • świadczenia socjalne;
 • planowane zatrudnienie od marca 2024 r.

Wymagane dokumenty:

 1. CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie https://bsp.uni.opole.pl/pozostali-pracownicy/
 3. List motywacyjny.
 4. Odpisy dokumentów potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe
  i umiejętności.
 5. Oświadczenie o niekaralności.

Termin składania dokumentów:

 • do dnia 20 lutego 2024 r. g. 15:00.

Miejsce i termin składania dokumentów:

 • osobiście w Biurze Spraw Pracowniczych,
  pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, pokój nr 6
 • pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Opolski, Biuro Spraw Pracowniczych,
  pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
 • pocztą elektroniczną na adres: agorecka@uni.opole.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: zgodnie z ogłoszeniem.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Konkurs organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696).

.