Konkurs na stanowisko Specjalista ds. Komunikacji w sojuszu FORTHEM (Communication Officer)

Specjalista ds. Komunikacji w sojuszu FORTHEM (Communication Officer) – zatrudnienie w Biurze Nauki i Obsługi Projektów

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony do grudnia 2026 r. (na czas trwania projektu)


Wymagania:

 1. preferowane wykształcenie wyższe,

 1. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum poziom C2),

 1. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (minimum poziom C1),

 2. preferowana znajomość innego języka obcego Sojuszu FORTHEM (głównie niemiecki, francuski),

 1. znajomość obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu MS Office,

 2. umiejętność zarządzania stronami internetowymi i social mediami,

 3. copywriting i umiejętności korektorskie,

 4. dobre zrozumienie procesu drukowania i prasy,

 5. doświadczenie zawodowe (minimum 4 lata), preferowane w międzykulturowym środowisku pracy, w zespole komunikacyjnym, produkującym narzędzia komunikacyjne.


Idealnego kandydata powinny cechować:

Zdolności organizacyjne, operatywność, dokładność, samodzielność, sumienność, terminowość, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu, odporność na stres, umiejętność skutecznej realizacji kilku zadań jednocześnie.


Do podstawowych obowiązków należeć będzie m.in.:

 • aktywny udział w spotkaniach obszarów roboczych projektów sojuszu FORTHEM i Sekretariatu Generalnego FORTHEM;

 • dostarczanie informacji i wkład własny w komunikację Sojuszu;

 • raportowanie postępów w zakresie narzędzi komunikacyjnych i copywritingu;

 • współpraca z zespołem ds. komunikacji oraz innymi stosownymi zespołami w organizacji;

 • regularna analiza porównawcza narzędzi komunikacyjnych i tekstów innych sojuszy;

 • pisanie, tłumaczenie i korekta tekstów informacyjnych do narzędzi komunikacyjnych używanych do komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej sojuszu FORTHEM oraz Uniwersytetu Opolskiego w Sojuszu FORTHEM (biuletyny, e-maile, plakaty, broszury, ulotki, raporty, komunikaty prasowe, strona internetowa, media społecznościowe). Język pracy: angielski oraz polski;

 • ścisła współpraca z partnerami sojuszu FORTHEM w celu zapewnienia terminowego tworzenia narzędzi komunikacyjnych i przestrzegania wytycznych projektowych;

 • regularne spotykania z Kierownikiem ds. strategii komunikacji i członkami międzynarodowego zespołu komunikacyjnego Sojuszu FORTHEM;

 • zarządzanie stroną internetową oraz mediami społecznościowymi UO w kontekście Sojuszu FORTHEM oraz udział w zarządzaniu stroną internetową oraz mediami społecznościowymi Sojuszu FORTHEM;

 • wsparcie zespołu UO ds. komunikowania na temat nauki (science communication).


Oferujemy:

 • ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku w aktywnym, młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole;

 • stabilne zatrudnienie w instytucji szkolnictwa wyższego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;

 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji m.in. poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, szkoleniach;

 • świadczenia socjalne;

 • planowane zatrudnienie od zaraz.


Wymagane dokumenty:

 1. CV, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 2. list motywacyjny,

 3. odpisy dokumentów potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe i umiejętności, mile widziane referencje,

 4. oświadczenie o niekaralności.


Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 r.
w Biurze Nauki i Obsługi Projektów Uniwersytetu Opolskiego, D.S. Kmicic, ul. Grunwaldzka 31, 45-054 Opole (parter).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowę tylko wybranych kandydatów lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Konkurs organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696)

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE:


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole;

 • administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: referenta/specjalisty w Biurze Spraw pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego;

 • podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1);

 • podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych);
  skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

 • dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

 • dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3;

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;

 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu

.