Umowa WPiA i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Umowa WPiA i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

3 sierpnia 2022 r. dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. ucz. dr hab. Paweł Sobczyk i dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego podpisali umowę o współpracy.

Dotychczasowa współpraca instytucji została sformalizowana umową, by możliwa była realizacja celów naukowych, edukacyjnych i usług na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem kompetencji interdyscyplinarnych oraz potencjału naukowo-dydaktycznego i doradczego obu stron.

Strony zadeklarowały współpracę m.in. w ramach tworzenia wspólnej oferty edukacyjnej odpowiadającej kompetencjom stron oraz interdyscyplinarnym potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego; aktywizacji form rozwoju zawodowego szczególnie uzdolnionych studentów i słuchaczy, w tym poprzez umożliwienie odbywania praktyk zawodowych oraz podejmowania prac badawczo-wdrożeniowych.

Umowa przewiduje także wspólne występowanie o środki przyznawane na zasadach konkursowych w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, wymianę wiedzy naukowej i aplikacyjnej w zakresie prac badawczych i rozwojowych prowadzonych przez strony, poszukiwanie możliwości rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji i badań naukowych.

Podpisana umowa jest kolejną sygnowaną w ostatnich dwóch latach przez WPiA, wpisującą się w realizację misji wydziału.

Materiał WPiA 

.