„Kształcenie dla rozwoju sektora usług dla biznesu w Opolu”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: „Kształcenie dla rozwoju sektora usług dla biznesu w Opolu”

13 października 2021 r. rozpoczęła się w Auli Błękitnej część dydaktyczna realizacji projektu „Kształcenie dla rozwoju sektora usług dla biznesu w Opolu”. W ten sposób projekt rozpoczęty w maju 2020 r; symbolicznie przeszedł z fazy organizacji środowiska ERP do fazy jego wykorzystania w dydaktyce.

Sposób włączenia firm ćwiczeniowych utworzonych w środowisku ERP do dydaktyki, który został przyjęty na UO to prawdziwa innowacja dydaktyczna, ponieważ nigdzie na polskich uczelniach nie przekazuje się studentom umiejętności pracy z systemem klasy ERP w tak kompleksowy i zintegrowany sposób.

Środowisko, w którym działać będą studenci jest oparte o system klasy ERP firmy Microsoft 365 Dynamics. Używa go wiele przedsiębiorstw na całym świecie, o czym najlepiej świadczy lista gości - firmy XPLUS S.A., partnera wdrażającego to rozwiązanie Microsoft Dynamics - Implementation - XPLUS GLOBAL S.A.

Nasi studenci z kierunków licencjackich i magisterskich: ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie oraz język biznesu i English Philology Practical profile, będą zdobywać umiejętność swobodnego posługiwania się MsDynamics 365 pracując w laboratorium w jednej z trzech firm ćwiczebnych: finansowo-usługowej, handlowo-logistycznej bądź produkcyjnej, zgodnie z profilem studiów.

W spotkaniu uczestniczyło wielu gości: rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk, prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO oraz dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO, prorektora ds. rozwoju i finansów, współgospodarze spotkania z ramienia Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Nowoczesne Usługi Biznesowe (SRK - NUB), prezes zarządu mgr inż. Piotr Fałek oraz członek zarządu dr Bartosz Sobotka, przedstawiciele samorządu i instytucji otoczenia biznesu: inspektor Elżbieta Kluba z Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, prezes zarządu Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala, dr Maciej Filipowicz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Ewa Parcej - doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, a także dr inż. Iwona Pisz - dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UO i mgr Karolina Trościanka - kierownik projektu badawczego SRK NUB realizowanego przez UO.

Część oficjalną spotkania prowadziła dr Elżbieta Szymańska-Czaplak, dziekan Wydziału Filogicznego, koordynator projektu dla WFil oraz członek założyciel SRK-NUB z ramienia UO. Części spotkania przeznaczone dla studentów prowadziła dr Anna Bruska z Wydziału Ekonomicznego, kierownik projektu.

Cały projekt, jak niedawne spotkanie wpisują się w budowany w Uniwersytecie Opolskim system rozwoju kompetencji dedykowanych nowoczesnym usługom biznesowym (NUB) i całemu sektorowi tych usług, który skupia oferentów usług typu BPO, SSC, B&R, ITO. To ciekawa perspektywa rozwoju zarówno dla studiujących kierunki ekonomiczne, jak też filologiczne, dlatego w projekty dedykowane współpracy z sektorem NUB (z ang. BSS - business services sector), angażują się na Uniwersytecie Opolskim przede wszystkim Wydział Filologiczny oraz Wydział Ekonomiczny. Kilkuletnie doświadczenie w rozwoju współpracy z przedsiębiorstwami sektora i instytucjami otoczenia biznesu zaowocowało powstaniem Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Nowoczesne Usługi Biznesowe, której Uniwersytet Opolski jest współzałożycielem. 

We współpracy z pracodawcami sektora NUB realizowanych było i jest wiele działań kierowanych do studentów w ramach projektów: 

AB

2
2
4
4
.