Nagroda prokuratora krajowego dla dr. Rafała Wielkiego z WPiA

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nagroda prokuratora krajowego dla dr. Rafała Wielkiego z WPiA

12 października 2021 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom pierwszej edycji konkursu o nagrodę I zastępcy prokuratora generalnego – prokuratora krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i pracę magisterską z zakresu prawa karnego, procedury karnej i kryminalistyki, poświęcone przestępczości gospodarczej, korupcyjnej i cyberprzestępczości.

Pierwszy zastępca prokuratora generalnego – prokurator krajowy Bogdan Święczkowski wręczył nagrodę w wysokości 15 tys. zł dr. Rafałowi Wielkiemu z Uniwersytetu Opolskiego za najlepszą rozprawę doktorską zatytułowaną „Analiza informacji w zwalczaniu przestępstw korupcyjnych”.

W kategorii prac magisterskich nagrodę w wysokości 10 tys. zł otrzymał Aleksander Łosek, aplikant prokuratorski Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, za pracę zatytułowaną „Odpowiedzialność karna za czyny popełnione za pośrednictwem gier komputerowych”.

Nagrodę w wysokości 3 tys. zł otrzymała dr Paulina Pawluczuk – Bućko, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku, za wyróżnioną rozprawę doktorską zatytułowaną „Przestępstwo z art. 301 k.k. w ujęciu prawnokarnym i kryminologicznym”. Nagrodę w wysokości 2 tys. zł otrzymała Sylwia Godlewska, analityk kryminalny z Prokuratury Okręgowej w Łomży za wyróżnioną pracę magisterską zatytułowaną „Analiza kryminalna w postępowaniu karnym”.

Inicjatorem ogłoszonego w lutym tego roku konkursu był prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Gratulując laureatom wysokiego poziomu merytorycznego przedstawionych prac, wyjątkowej pasji i zaangażowania oraz podjętego wyzwania naukowego prokurator Święczkowski podkreślił w swoim wystąpieniu, że ideą ogłoszonego po raz pierwszy konkursu jest upowszechnienie wiedzy z dziedzin prawa karnego, przed którymi obecnie stoją największe wyzwania w zakresie wypracowania skutecznych narzędzi do zwalczania przestępczości gospodarczej, korupcyjnej i cyberprzestępczości.

Zaznaczył też, że z uwagi na wysoki walor naukowy i praktyczny zwycięskich i wyróżnionych prac, ich dodatkowym uhonorowaniem będzie publikacja wybranych fragmentów w wydawanym przez Prokuraturę Krajową czasopiśmie „Prokuratura i Prawo”.

Przewodniczący kapituły konkursu Adam Zbieranek – dyrektor Biura Prokuratora Krajowego podkreślił, że poziom konkursu był bardzo wysoki, a większość nadesłanych prac to nowatorskie opracowania naukowe, które zawierały rozwiązania dające możliwość ich wykorzystania w przyszłości dla zwiększenia efektywności działań prokuratury w zakresie ścigania przestępczości.

Źródło: Prokuratura Krajowa

https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/uroczyste-wreczenie-nagrod-laureatom-konkursu

 

.