UO z Kartą Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: UO z Kartą Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego

Komisja Europejska nadała Uniwersytetowi Opolskiemu Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION - ECHE) na lata 2021-2027. Wniosek został oceniony na 100 punktów (na 100 możliwych)!

Erasmus+ to program, który wspiera działania instytucji na polu współpracy międzynarodowej. Karta ECHE gwarantuje udział w tym programie, a tym samym możliwość realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków Komisji Europejskiej. Karta określa podstawowe zasady organizacji i realizacji przedsięwzięć, aby współpraca odbywała się na jak najwyższym poziomie.

Oprócz wymiaru formalnego posiadanie Karty ECHE to dla uczelni niezwykły prestiż, świadczy bowiem o wysokim standardzie oferowanych usług. W latach 2021-2027 Uniwersytet Opolski nie tylko będzie kontynuować współpracę z dotychczasowymi partnerami, ale również otwiera się na nowe kierunki.

Erasmus+ daje wiele możliwości zarówno studentom, jak i pracownikom uczelni wyższych. Wiemy, jak ważne jest uczestnictwo w życiu naukowym za granicą (projekty badawcze, publikacje czy wykłady, a także rozwój umiejętności pedagogicznych, tworzenie programów nauczania). Nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi pozwala rozwijać kapitał ludzki, kulturowy i społeczny, a także wpływa na zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy. Obecność studentów z zagranicy może być wyzwaniem z perspektywy integracji, ale bezapelacyjnie nadaje dodatkowy wymiar działalności uczelni oraz pełni rolę kulturotwórczą dla instytucji, miasta i regionu.

Działania służące wymianie pracowników i studentów, zarówno w celu prowadzenia zajęć i udziału w szkoleniu, jak również uczenia się i odbywania staży, to podstawowe formy realizacji założeń programu Erasmus+ na UO.  Przynosi to korzyści zarówno w wymiarze instytucjonalnym, jak i indywidualnym osób w nich uczestniczących.

Wśród celów, jakie UO stawia sobie na najbliższe 7 lat, są:

- wysyłanie jak największej liczby studentów z jak największej liczby kierunków studiów,

- taka organizacja mobilności poza UO, żeby zapewnić wyjeżdżającym najlepsze warunki do rozwoju,

- przyjmowanie jak największej liczby studentów o jak najwyższej jakości akademickiej,

- przyjmowanie zróżnicowanej grupy studentów,

- efektywne wykorzystanie obecności studentów przyjeżdżających dla rozwoju studentów i pracowników UO oraz lokalnej społeczności,

- wysyłanie jak największej liczby pracowników z jak największej liczby jednostek,

- realizacja mobilności pracowników przynosząca efekty zgodne ze strategią programu Erasmus+,

- realizacja jak największej liczby mobilności pracowników przyjeżdżających o najwyższym potencjale akademickim,

- powszechne docenienie mobilności pracowników UO,

- pełna integracja obsługi i uznania kształcenia w ramach programów wymian z lokalnymi programami kształcenia,

- upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o programie Erasmus+ i jego realizacji oraz ugruntowanie tych działań w strategii uczelni,

- zwiększanie liczby mobilności międzynarodowych, wprowadzenie innowacyjnych form mobilności (w tym mobilności krótkoterminowych i wirtualnych), a także opracowanie wspólnych programów i modułów studiów w ramach Konsorcjum FORTHEM.

Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami, jakie daje nam wszystkim program Erasmus+.

Paulina Panic

Karta-ECHE.pdf

.