Uroczyste promocje doktorskie – święto uczelni

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uroczyste promocje doktorskie – święto uczelni

11 czerwca 2021 roku w auli Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego przy ul. Drzymały odbyły się uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych. Ślubowanie złożyło 22 doktorów i dziewięciu doktorów habilitowanych.

Uroczystość – choć z należytym akademickim ceremoniałem – odbyła się w nieco innym niż zwykle wymiarze; z powodu obostrzeń pandemicznych wzięło w niej udział mniej osób niż rokrocznie.

Przemawiający do nowo wypromowanych doktorów i doktorów habilitowanych rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk  nawiązał do faktu, iż ostatni rok, który minął w cieniu pandemii, pozostawi w nas wszystkich - jako traumatyczne doświadczenie życiowe - trwały ślad, a świat nigdy już nie będzie taki sam jak przed jej wybuchem.

 – Istota naszej pracy akademickiej polega w wielkiej mierze na osobistych kontaktach, na bezpośrednich relacjach mistrz – uczeń, a tych byliśmy przez ponad rok pozbawieni – mówił  rektor. – Bezpośredniej wymiany myśli naukowej nigdy nie zastąpią konferencje online. Ale po czternastu miesiącach wracamy wreszcie do rytmu akademickiego życia, możemy celebrować naszą uniwersytecką tradycję.

Prof. Masnyk podkreślił, że promocje doktorskie są jednym z trzech najważniejszych – obok inauguracji roku akademickiego i święta UO w marcu każdego roku – wydarzeń w kalendarzu akademickim.

- Wkraczacie państwo w świat nauki – mówił rektor do bohaterów uroczystości. – Dla wielu z was  jest to pierwszy stopień w karierze, dla innych – osiągnięcie celu i spełnienie planów i ambicji. W świecie nauki najważniejsza jest wolność badań naukowych, ale i przestrzeganie wysokich standardów. Będziemy od państwa nie tylko tego oczekiwać, ale i tego wymagać. Wszyscy starajcie się być jak najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach. Dziękuję za trud państwu, państwa promotorom i najbliższym. Jesteśmy z was dumni. Niech wam się wiedzie na naukowym szlaku i w życiu codziennym!

Sylwetki doktorów habilitowanych przedstawili dziekani wydziałów, a przyrzecznie od promowanych odebrał  rektor. On także, wspólnie z promotorami i dyrektorami instytutów, wręczył im dyplomy.  

Ślubowanie doktorów, odbywające się w języku łacińskim, poprowadził ks. prof. Marek Lis z Wydziału Teologicznego.

Tradycyjnie podczas uroczystości promocyjnej wręczane są nagrody rektora dla wyróżniających się studentów i doktorantów. W tym roku – ze względu na pandemię COVID-19 – wyjątkowo nagrody w imieniu wyróżnionych odebrali przewodnicząca Samorządu Studenckiego UO Żaneta Niemczyk oraz przewodniczący Samorządu Doktorantów UO Paweł Świsłowski.

Beata Łabutin

Foto: Filip Ożarowski

GALERIA ZDJĘĆ

 

 Nowi doktorzy i doktorzy habilitowani

 

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

 D o k t o r z y

 

L.p.

Imię i nazwisko

Promotor/promotor pomocniczy

Tytuł rozprawy doktorskiej

1.

Paweł Groch

Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja/                 dr Katarzyna Dziubek

Kopolimeryzacja etylenu
z alkenylosilseskwioksanami

przy udziale katalizatorów metaloorganicznych

2.

Marta Kliber−Jasik

Prof. dr hab. Małgorzata Broda/                    dr Joanna Nackiewicz

Właściwości wybranych oktakarboksyftalocyjanin metali jako potencjalnych fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej

3.

Arkadiusz Niemczyk

Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja/                 dr Katarzyna Dziubek

Kompozyty na osnowie poliolefin z udziałem związków krzem ─ otrzymywanie i charakterystyka

 

4.

Magdalena Szpak

Dr hab. Anna Lidia Kamecka

Badanie równowag kwasowo-zasadowych i równowagkompleksowania jonów miedzi(II), cynku(II), magnezu(II) lub wapnia(II)
w wodnych roztworach wybranych N,N- podstawionych pochodnych kwasu aminometano-1,

1- difosfonowego

D o k t o r z y   h a b i l i t o w a n i

 

L.p.

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy habilitacyjnej

1.

Anna Poliwoda

Metody separacyjne i spektralne w analizie związków biologicznie

 aktywnych

2.

Justyna Walkowiak−Kulikowska

Synteza fluorowanych pochodnych styrenowych i ich zastosowanie do wytwarzania fluoropolimerów aromatycznych

3.

Bartosz Zarychta

Modelowanie rozkładu gęstości elektronowej jako narzędzie optymalizacji struktury krystalicznej

 

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego

 D o k t o r z y

 

L.p.

Imię i nazwisko

Promotor/promotor pomocniczy

Tytuł rozprawy doktorskiej

1.

Adriana Halikowska

Dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO

Dr Bartosz Chorkowy

Ekonomiczne uwarunkowania atrakcyjności inwestycyjnej wybranych sektorów gospodarki

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

 

D o k t o r z y   h a b i l i t o w a n i

 

L.p.

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy habilitacyjnej

1.

Małgorzata Iżykowska

 

Sytuacja językowa na Górnym Śląsku w II połowie

XIX wieku

 

Wydział Przyrodniczo−Techniczny Uniwersytetu Opolskiego

 D o k t o r z y

 

L.p.

Imię i nazwisko

Promotor/promotor pomocniczy

Tytuł rozprawy doktorskiej

1.

Joanna Kocot-Zalewska

prof. dr hab. Barbara Lis

Skład i struktura zgrupowań chrząszczy (Insecta: Coleoptera) na tle innych grup stawonogów (Arthropoda) zasiedlających wybrane jaskinie na Wyżynie Częstochowskiej

 

2.

Katarzyna Pochrząst

prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki

Filogeneza i klasyfikacja wodarkowatych z podrodziny Ephydrinae (Diptera: Ephydridae)

 

3.

Ewelina Wikarek-Paluch

prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska

Biodostępność wybranych zanieczyszczeń w gruntach zdegradowanych chemicznie

 

4.

Paweł Domagała

prof. dr hab. Jerzy Lis

Status palearktycznych podgatunków pazia królowej Papilio machaon L. (Lepidoptera: Papilionidae) w oparciu o analizę sekwencji wybranych podjednostek mitochondrialnego i jądrowego DNA oraz cech morfologicznych

 

 

 Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

D o k t o r z y

 

L.p.

Imię i nazwisko

Promotor/promotor pomocniczy

Tytuł rozprawy doktorskiej

1.

ks. Ginter Rychlikowski

ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak/

ks. dr Leszek Waga

Model catequesis familiar w dziele odnowy współczesnej katechezy

2.

Jerzy Bosowski

o. prof. dr hab. Andrzej Jasiński/

ks. dr Andrzej Demitrów

Wyrocznie przeciw Egiptowi Ez 29-32 w świetle retoryki hebrajskiej

3.

Blandyna Pieprzyca

o. prof. dr hab. Andrzej Jasiński/

ks. dr Andrzej Demitrów

Doznania oniryczne i ich przesłanie w Księdze Rodzaju

4.

Joanna Lepiarczyk

ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO

Kult maryjny i życie religijne w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach

 

Rada Naukowa Uniwersytetu Opolskiego

D o k t o r z y

 

L.p.

Imię i nazwisko

Promotor/promotor pomocniczy

Tytuł rozprawy doktorskiej

1.

Katarzyna Genowefa Szawan

Prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz (Uniwersytet Opolski)

Konwent klarysek w Strzelinie (od końca XIII wieku do połowy XVI wieku)

2.

Klaudia Maria Janicka

Prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz (Uniwersytet Opolski)

Kult św. Anny na Górnym Śląsku w średniowieczu

3.

Rafał Damian Wielki

Prof. UO dr hab. Jerzy Konieczny

Analiza informacji w zwalczaniu przestępstw korupcyjnych

4.

Bartłomiej Filek

Prof. dr hab. Stanisław Hoc; pomocniczy dr Monika Filipowska-Tuthil

Odpowiedzialność w Polsce za czyny zabronione popełnione za granicą

5.

Paulina Dominika Ledwoń

Prof. UO dr hab. Dariusz Szostek

Sposoby powstania odrębnej własności lokalu zgodnie z ustawą o własności lokali i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych

6.

Katarzyna Maria Wojtasik

Prof. UR dr hab. Andrzej Danel (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

Pomocniczy: dr Paweł Szlachcic (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

Synteza i właściwości fotofizyczne niektórych układów azaheterocyklicznych jako potencjalnych materiałów do optoelektroniki

7.

Magdalena Maria Kirszniak

Prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowska (Uniwersytet Opolski)

Marek Jodłowski. Studium monograficzne

8.

Agnieszka Zofia Klimas

Prof. dr hab. Andrea Rudolph (Uniwersytet Opolski), pomocniczy: dr Jarosław Bogacki

Der deutsch-judische schriftsteller Arnold Zweig. Publizistische Zeitaussagen und Experimente mi der Novellenform

9.

Krzysztof Wójcik

Prof. UO dr hab. Jerzy Konieczny; pomocniczy: dr Krystian Mączka

Śledztwo proaktywne

 

D o k t o r z y  h a b i l i t o w a n i

 

L.p.

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy habilitacyjnej

1.

Ks. Mateusz Rafał Potoczny

Misterium chrzcielne w asyryjskim Kościele Wschodu. Historia, liturgia i teologia w świetle pism Ojców Syro-Orientalnych i komentatorów liturgii

2.

Joanna Skolik

Inny, obcy czy "jeden z nas"? Życie i twórczość Josepha Conrada

3.

Edyta Izabela Rudolf

Od dżumy do Eboli. Sposób przedstawienia wybranych chorób zaraźliwych w przykładowych tekstach literatury popularnej

4.

Ks. Radosław Błaszczyk

Opus Christi et Ecclesiae. Życie i pionierska działalność liturgiczna ks. Adama Duraka SDB (1949-2005)

5.

Antoni Maziarz

Klemens Dąbrowski OSB (1875-1953): pierwszy polski benedyktyn doby pokasacyjnej


Nagrody rektora 2020/2021

Żaneta Niemczyk - psychologia III r.    

Agata Piasecka - zarządzanie publiczne III r.

Dominika Strzelczyk - bezpieczeństwo wewnętrzne III r. 

Dominika Chmielniak - psychologia III r.

Beniamin Miczka - gospodarka przestrzenna I r. 

Anna Wiatr - biotechnologia medyczna III r.

Karolina Nowakowska - prawo V r.

Wiktoria Grabalska - prawo IV r.

Michał Naszkiewicz - prawo II r.

Mateusz Golomb - Public Relations SUM

Konrad Gajewicz - prawo III r.

Łukasz Fura - politologia III r.

Barbara Maciuch - bezpieczeństwo wewnętrzne II r.

Kamil Banach - prawo IV r.

Bartłomiej Biernacki - prawo III r.

Kamila Szczygioł - prawo V r.

Karolina Konieczna - Germanistik I r. I st.

Bartosz Pisarek - prawo III r.

Agnieszka Gałka - język biznesu II r. II st.

Patrycja Biniek - Master of LiberalArts II r.   

Jakub Michalec - prawo III r.

Doktoranci

Paweł Świsłowski - biologia

Emilia Niemczyk  - chemia

Łukasz Kołodziej - chemia

Krystyna Waindzoch  -   biologia

Michał Stachurski - filozofia

Damian Tarasek   - nauki chemiczne

 

.