Zdalnie o dyskryminacji i jej przeciwdziałaniu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Zdalnie o dyskryminacji i jej przeciwdziałaniu

23 kwietnia 2021 r. odbyła się na Uniwersytecie Opolskim IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dyskryminacja i jej przeciwdziałanie. Teoria i praktyka”. Konferencja przeprowadzona została zdalnie za pośrednictwem platformy Google Meet.

Organizatorzy konferencji to Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Studenckie Koło Naukowe „Bona fides” oraz pełnomocniczka ds. równego traktowania w UO dr Marzanna Pogorzelska.

Patronat honorowy objął prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk oraz rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Nadzór merytoryczny nad IV OKN sprawował Komitet Naukowy w składzie: dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UO; dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu; dr hab. Piotr Stec, prof. UO, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UO.

Konferencja adresowana była do osób naukowo zajmujących się problematyką dyskryminacji, którzy w sferze zawodowej prowadzą także poszukiwania rozwiązań problemów przeciwdziałania dyskryminacji.

Sukces konferencji został osiągnięty dzięki udziałowi wielu znamienitych gości, teoretyków i praktyków, ale przede wszystkim dzięki bardzo interesującym oraz profesjonalnym wystąpieniom prelegentek oraz prelegentów.

Rozmawiano między innymi na temat różnych aspektów dyskryminacji, zarówno w odniesieniu do jej symptomów, jak i sposobów aktywnego zapobiegania i przeciwdziałania. Wystąpienia zaproszonych gości koncentrowały się wokół tematyki instytucjonalnej ochrony przed dyskryminacją, praw pacjenta oraz kwestii dyskryminacji w środowisku edukacyjnym. Takie spektrum podejmowanych zagadnień zapewniło wymianę różnorodnych opinii i wyznaczyło kierunki dalszych teoretycznych poszukiwań i praktycznych rozwiązań problematyki, która może dotyczyć każdej i każdego z nas.

W trakcie IV OKN „Dyskryminacja i jej przeciwdziałanie - teoria i praktyka” podczas panelu dyskusyjnego uczestniczki i uczestnicy spotkania pochylili się nad zachowaniami dyskryminacyjnymi jako przejawami problemu systemowego i mechanizmu wykluczenia całych grup społecznych ze względu na m.in. płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, narodowość, rasę, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, tożsamość płciową czy status materialny.

Tak szeroko zakrojony temat konferencji w założeniu uprawniał do nieograniczonego zakresu podejmowanych tematów w różnych obszarach dyskryminacji, w których dostrzega się konieczność wprowadzenia nowych regulacji lub zmian w regulacjach obowiązujących.

Podczas spotkania połączyło się ponad 50 osób. Udział w konferencji był bezpłatny, a osoby w niej uczestniczące otrzymały certyfikaty.

Komitet Organizacyjny Konferencji

dr Magdalena Gołowkin- Hudała

dr Marzanna Pogorzelska

dr Aleksandra Wilk

.