Zmarł dr Tadeusz Detyna, wieloletni nauczyciel akademicki

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Zmarł dr Tadeusz Detyna, wieloletni nauczyciel akademicki

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci pracownika Katedry Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego dr Tadeusza Detyny.

Pogrzeb odbędzie się 22 marca 2021 r (poniedziałek), o godz. 12 na Cmentarzu Komunalnym w Opolu (na Półwsi, w starej część cmentarza, stara kaplica).

Tadeusz Detyna urodził  się  16. 03. 1960 r.  w Opolu, gdzie spędził swe dzieciństwo, uczęszczając do szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Studia wyższe, socjologiczne ukończył na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku 1987.Tam też uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. W swych naukowych zainteresowaniach koncentrował się na obszarach szczególne sobie bliskich, jak m.in.: socjologia stosunków międzynarodowych, historia społeczna Indochin, socjologia rodziny, społeczne problemy Azji Południowo-Wschodniej. Zainteresowania te poszerzał, zgłębiał także dla potrzeb licznych zajęć dydaktycznych i pracy ze studentami. A niektórzy spośród Jego wychowanków współtworzą dziś niewielkie grono socjologów naszej Uczelni.

W życiu prywatnym Tadeusz Detyna był przede wszystkim całkowicie oddany swojej rodzinie; był kochającym mężem i ojcem, dumnym ze swojej, dorosłej już, studiującej córki Weroniki. Kochał otaczający świat, zarówno świat kultury, jak i natury. Stąd ogromna fascynacja podróżami, tymi bliskimi i bardzo odległymi; stąd też pasja i wielkie zamiłowanie do świata przyrody, znajdujące swój szczególny wyraz w lepidopterologii, zainteresowaniu oraz badaniu piękna motyli, tak chętnie sprowadzanych z różnych zakątków świata.

Swoją zawodową aktywność w Uniwersytecie Opolskim rozpoczął w 1991 roku. Początkowo, jeszcze jako magister, na stanowisku asystenta w Instytucie Nauk Społecznych, później, już jako adiunkt, w Instytucie Filozofii i Socjologii, następnie w samodzielnej jednostce Instytucie Socjologii w ramach Zakładu Antropologii i Socjologii Kultury, a od 2019 roku w Katedrze Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej Instytutu Nauk Pedagogicznych.

Od samego początku jednak związany był z losami socjologii, ochoczo angażując się przed laty w podejmowany wówczas zbiorowy wysiłek na rzecz jej rozwoju, zarówno jako jednostki naukowo-badawczej, ale i dydaktycznej, oferującej z czasem pierwszą na tym terenie, interesującą ofertę studiów na kierunku socjologia.

W całym okresie swojej pracy pełnił wiele ważnych zadań oraz funkcji, wśród nich m.in.: współpracował z Polskim Towarzystwem Socjologicznym (od roku 1996), w którym pełnił funkcję skarbnika Oddziału Opolskiego, pełnił także funkcję skarbnika Oddziału Opolskiego w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, z kolei w wymiarze akademickim zapisał się w naszej pamięci m.in. jako wieloletni opiekun Studenckiego Koła Naukowego Socjologów.

Najważniejsze publikacje naukowe: Społeczeństwo kambodżańskie w okresie gwałtownych przemian oraz polskie reakcje na wydarzenia w kraju, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010; Detyna T., Marszałek-Kawa J. (red.), Polska-Kambodża. Łączy nas bolesna przeszłość. Zbliży nas przyszłość, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2008, Kościół katolicki w Kambodży „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 1997, s. 161-221; Problemy społeczne Kambodży  oraz wewnętrzne i międzynarodowe próby ich przezwyciężania [w:] Wokół sposobów życia, kwestii społecznych i wzorów ich rozwiązywania. Frysztacki K., Korzeniowski M. (red.), Opole 2005, s. 119-142; Detyna T., Kisielewicz D. (red.), Wkład Polek na emigracji w rozwój kultury i nauki polskiej.

Składamy głębokie wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim.

Pogrążona w smutku społeczność akademicka Wydziału Nauk Społecznych.


.