Kardiolog z USK dr hab. n. med. Marek Gierlotka profesorem tytularnym

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Kardiolog z USK dr hab. n. med. Marek Gierlotka profesorem tytularnym

Prof. Marek Gierlotka jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii oraz doświadczonym kardiologiem interwencyjnym, przez wiele lat związanym również z prowadzeniem oddziałów intensywnej terapii kardiologicznej.

Absolwent studiów medycznych na Kierunku Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, które ukończył w 1998 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę zawodową w III Katedrze i Oddziale Kardiologii SUM, której kierownikiem był w tym czasie prof. Lech Poloński.

Ze Śląskim Centrum Chorób Serca związany był nieprzerwanie aż do 2018 roku. Od maja 2018 objął funkcję kierownika Oddziału Kardiologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, a od września2020 jest dyrektorem Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego.

Od 2012 w SCCS w Zabrzu pełnił funkcję zastępcy koordynatora Oddziału Chorób Serca i Naczyń, kierowanego przez prof. Mariusza Gąsiora, a następnie w latach 2015-2018 zastępcy koordynatora ds. Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Ostrych Zespołów Wieńcowych.

Dorobek naukowy Marka Gierlotki obejmuje ponad 200 publikacji z łącznym współczynnikiem impact factor ponad 300 oraz indeksem cytowań Hirsha 20.

Jest ekspertem w zakresie projektowania i analizy dużych baz danych, rejestrów medycznych oraz badań klinicznych. Współtworzył między innymi Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS oraz Narodową Bazę Danych Zawałów Serca AMI-PL.

W Opolu zainicjował stworzenie i kieruje projektem Opolskiej Bazy Chorób Cywilizacyjnych. Jest pomysłodawcą i współtwórcą koncepcji Centrum Badań i Innowacji oraz Centrum Sercowo-Naczyniowego USK w Opolu.

W latach 2014-2018 był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie kardiologii dla województwa śląskiego. Obecnie pełni tę funkcję dla województwa opolskiego.

W ramach swoich obowiązków współtworzył Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla Śląskiego i Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz brał udział w pracach Śląskiej i Opolskiej Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych i Rady Ekspertów ds. Regionalnych Programów Zdrowotnych.

W roku 2015 był członkiem zespołu ds. opracowania map potrzeb zdrowotnych kardiologicznych i kardiochirurgicznych Ministerstwa Zdrowia.

Był i jest promotorem oraz recenzentem przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Sprawował opiekę merytoryczną nad lekarzami specjalizującymi się w kardiologii. Szkolił praktycznie i teoretycznie lekarzy w zakresie wykonywania zabiegów kardiologii inwazyjnej.

Współorganizuje konferencje, spotkania i warsztaty dydaktyczne. Obecnie jest nauczycielem akademickim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami oraz opiekuje się kardiologicznym Studenckim Kołem Naukowym.

Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i w ramach struktur PTK prowadzi działania edukacyjne, naukowe i organizacyjne.

Od roku 2015 jest członkiem zarządu Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK a w kadencji 2017-2019 pełnił funkcję przewodniczącego sekcji.

Nadzorował w aspekcie organizacyjnym i naukowym VI i VII Konferencję i Warsztaty Sekcji ITKiR. W roku 2019 przekształcił sekcję w Asocjację Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK.

Od roku 2017 jest członkiem Komitetu Naukowego Kongresów PTK. W 2019 został wybrany do zarządu głównego PTK. Pełni również funkcję przewodniczącego Komisji Inicjatyw Klinicznych ZG PTK, współtworząc obecnie Platformę Naukową PTK, mającą za zadanie ułatwienie i promowanie prowadzenia rejestrowych badań obserwacyjnych przez struktury Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W ramach aktywności w Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym w latach 2006-2008 był członkiem zespołu ekspertów ESC, który zaprojektował i zrealizował ogólnoeuropejski rejestr ostrych zespołów wieńcowych Euro Heart Survey on Acute Coronary Syndromes (ACS) Registry.

W roku 2018 został wybrany do pełnienia funkcji członka zarządu Acute Cardiovascular Care Association of ESC, gdzie jest również współprzewodniczącym Research and Science Section.

Ponadto jest przedstawicielem zarządu ACVC w Executive Commeetee EURObservational Research Programme (EORP). Jest koordynatorem krajowym rejestru NSTEMI EORP.

Od kilku lat pełni również funkcje w redakcjach naukowych czasopism związanych z kardiologią interwencyjną. Recenzuje manuskrypty publikacji dla wielu czasopism polskich i zagranicznych. Uczestniczy w pracach naukowych zespołów eksperckich zarówno polskich jak i międzynarodowych oraz jest współautorem stanowisk eksperckich.

Był on wielokrotnie nagradzany przez rektora SUM (2011, 2012, 2014), Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, w tym nagrodami zespołowymi za najlepszą publikację lub serię publikacji (2012, 2015, 2016, 2017, 2018), trzykrotnie przez Kardiologię Polską dla współautora najczęściej cytowanej publikacji.

Trzy razy z rzędu był finalistą ACCA Research Prize za najlepsze doniesienie zjazdowe na corocznym Europejskim Kongresie Intensywnej Terapii Kardiologicznej (2018, 2019, 2020).

W 2017 roku otrzymał wyróżnienie za projekt „Opieka koordynowana po zawale serca” w konkursie „Złoty Skalpel 2017” Pulsu Medycyny oraz został uhonorowany Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji 2017 w kategorii Medycyna i Inżynieria Biomedyczna przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

 Materiał: USK

.