Nowa Rada Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2020-2024 rozpoczęła pracę

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nowa Rada Uniwersytetu Opolskiego w kadencji  2020-2024 rozpoczęła pracę

Na zdjęciu od lewej: Marian Drymluch, ks. prof. Dariusz Krok, Andrzej Stańdo, dr Duszan Bogdanov, prof. Marek Masnyk, Andrzej Drosik, prof. Mirosław Lenart. Siedzi Żaneta Niemczyk  

Wręczenie nominacji członkom Rady Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2020-2024 odbyło się 14 stycznia 2020 r. w Sali Plafonowej.

Decyzją Senatu UO skład rady nie zmienił się. Rada Uniwersytetu Opolskiego liczy siedem osób. Trzy z nich to przedstawiciele środowiska akademickiego: prof. Mirosław Lenart z Wydziału Filologicznego, ks. prof. Dariusz Krok z Wydziału Nauk Społecznych i dr Duszan Bogdanov z Wydziału Ekonomicznego.

Członkowie rady spoza uczelni to: Andrzej Drosik – szef Nutricii,  Marian Drymluch – dyrektor regionalny Banku Pekao, mecenas Andrzej Stańdo z kancelarii prawniczej Jurysta.

W skład rady wchodzi także – na mocy ustawy – przewodniczący samorządu studenckiego; w obecnej kadencji jest to Żaneta Niemczyk.

Przewodniczącym rady nowej kadencji został ponownie Andrzej Drosik.

- Witam państwa serdecznie na pierwszym posiedzeniu Rady Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2020-2024 – zwrócił się do zebranych rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk. – Gratuluję państwu wyboru i praktycznie jednogłośnej akceptacji waszych kandydatur przez senat naszej uczelni, bo to oznacza uznanie i aprobatę tego gremium dla państwa pracy przez ostatnie półtora roku – podkreślił rektor.

Prof. Masnyk zaznaczył rolę rady w procesie konsolidacji Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej. Podkreślił, że jej głos doradczy w wielu sprawach oraz merytoryczne wsparcie były bardzo cenne.

Przewodniczący rady Andrzej Drosik podziękował rektorowi i kolegium rektorskiemu za owocną dotychczasową współpracę. – To były bardzo konstruktywne działania, które przyniosły wymierne rezultaty – powiedział. – Dziękuję także członkom rady za doskonałą pracę zespołową – dodał.   

Jak wybierano

Jak tłumaczył prof. Daniel Janecki, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, kandydatury do Rady UO może zgłosić rektor uczelni oraz grupa minimum pięciu senatorów. Swoje kandydatury przedstawił komisji rektor prof. Marek Masnyk i były to te same osoby, które pracowały w radzie w poprzedniej kadencji. Senatorowie kandydatur nie zgłosili.

Na swoim posiedzeniu 26 listopada 2020 roku kandydatury rekomendowane przez rektora przegłosował senat UO. Tym samym mamy radę nowej kadencji w dotychczasowym składzie.

Co może rada uczelni

Rada jest organem wprowadzonym przez ustawę Prawo szkolnictwie wyższym i nauce.

Kadencja rady uczelni przewidziana jest na cztery lata, jednak zgodnie z przepisami przejściowymi kadencja pierwszej rady uczelni trwała krócej – od czerwca 2019 r. do końca 2020 r.

 Zgodnie z ustawą do zadań rady należy:

  • opiniowanie projektu strategii uczelni,
  • opiniowanie projektu statutu,
  • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni (w tym opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania finansowego),
  • monitorowanie zarządzania uczelnią,
  • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat,
  • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni,
  • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

.