10 lat funkcjonowania uczelni w Opolu w liczbach

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: 10 lat funkcjonowania uczelni w Opolu w liczbach

W ciągu dziesięciu lat (2010-2019) zmniejszyła się liczba kandydatów i studentów w Opolu, ale wśród nich znacząco przybyło obcokrajowców. Polecamy niezwykle ciekawy materiał przygotowany przez Edytę Hanszke z „Nowej Trybuny Opolskiej” na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Opolu.

Dane o Uniwersytecie Opolskim, Politechnice Opolskiej, Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji zostały przedstawione w publikacji "Portret statystyczny Opolskiego Ośrodka Akademickiego w latach 2010–2019", opracowanej przez Urząd Statystyczny z Opolu.

Jak wyjaśnia jedna z jej autorek publikacji, pod uwagę nie brano Wydziału Ekonomicznego w Opolu WSB, ponieważ dane o nim są gromadzone w statystyce dolnośląskiej, gdzie mieści się główna siedziba WSB.

Najważniejsze wnioski z analizy danych statystycznych o uczelniach w Opolu w latach 2010-2019

 • zmniejszeniu uległa zarówno liczba kandydatów na studia, jak i liczba osób przyjętych odpowiednio: o 33,6% i o 44,8%;
 • obserwowany był stały spadek liczby studentów, w roku akademickim 2019/20 w uczelniach studiowało o 51,2% mniej niż w roku akademickim 2010/11. Odnotowana tendencja spadku liczby studentów wynikała m.in. ze zmian demograficznych, tj. spadku liczby osób w wieku 19–24 lata;
 • zmniejszał się systematycznie wskaźnik natężenia studiujących w Opolu (liczba studiujących na 1000 mieszkańców) i w roku akademickim 2019/20 wyniósł 129 osób, podczas gdy w 2010/11 osiągnął wartość 275;
 • mimo zmniejszającego się udziału kobiet w ogólnej liczbie studiujących (o 4,9 p. proc. w roku akademickim 2019/20 względem 2010/11) nadal stanowiły one 56,3% wszystkich osób studiujących;
 • w porównaniu z rokiem akademickim 2014/15 w największym stopniu zmniejszył się udział osób studiujących na kierunkach z grupy kształcenie (o 6,6 p. proc.), natomiast najwyższy wzrost odnotowano na kierunkach z grupy zdrowie i opieka społeczna (o 5,2 p. proc.). Wśród podgrup kierunków kształcenia w roku akademickim 2019/20 najczęściej wybierano: biznes i administracja (15,3% ogólnej liczby studentów), medyczna (11,3%) oraz pedagogiczna i społeczna (po 10,4%);
 • najliczniejszą grupę w roku akademickim 2018/19 stanowili absolwenci kończący studia na kierunkach z podgrupy: pedagogiczna (15,0%), biznes i administracja (14,9%) oraz medyczna (13,0%), w porównaniu z rokiem akademickim 2014/15 w największym stopniu zmniejszyła się liczba absolwentów kierunków z podgrup nauka o środowisku (o 70,0%), a wzrosła absolwentów należących do podgrupy biologiczna (o 128,8%);
 • od roku akademickiego 2010/11 odnotowano blisko 9-krotny wzrost liczby studentów cudzoziemców i w roku akademickim 2019/20 wyniosła ona 1,7 tys. osób;
 • odnotowywany systematyczny wzrost liczby studentów cudzoziemców wskazuje na umiędzynarodowienie Opola – w roku akademickim 2019/20 studenci cudzoziemcy stanowili 10,0% ogółu studiujących, a najliczniejszą grupę stanowili studenci z Ukrainy – 73,6%;
 • wzrastała liczba słuchaczy na studiach doktoranckich (tj. o 1,6% więcej w roku akademickim 2019/20 w porównaniu z rokiem 2010/11), a wśród nich liczebnie dominowały kobiety (tj. 53,6% i ich udział wzrósł o 12,3 p. proc. w stosunku do roku akademickiego 2010/11);
 • zmniejszyła się liczba studentów pierwszego i drugiego stopnia pobierających stypendia (tj. o 55,5% mniej w roku akademickim 2019/20 niż w roku 2011/12);
 • nastąpił spadek liczby nauczycieli akademickich pracujących w uczelniach o 11,8% przy jednoczesnym spadku o 51,2% liczby studentów;
 • na jednego nauczyciela akademickiego przypadało blisko 13 studentów (wobec 23 studentów w 2010 r.);
 • wśród nauczycieli akademickich było m.in. 406 zatrudnionych na stanowisku profesora (zwyczajnego i nadzwyczajnego), tj. więcej o 3,6% niż 2010 r., zatrudnieni na stanowisku profesora stanowili 31,2% ogółu nauczycieli akademickich;
 • w relacji do 2010 r. liczba zatrudnionych na stanowisku adiunkta i asystenta uległa zmniejszeniu odpowiednio: o 24,4% i o 40,3%

 Inne dane o uczelniach w Opolu w roku akademickim 2019/2020:

 • 3241 miejsc było w domach studenckich w Opolu w roku akademickim 2019/2020
 • wśród kosztów ponoszonych przez uczelnie najważniejsze są wynagrodzenia: stanowią 59,5% - w uczelniach publicznych, 48,6% - w niepublicznych
 • 8369 zł - to wysokość stypendium socjalnego w przeliczeniu na 1 studenta
 • 5431,2 zł - wyniosło stypendium rektora dla najlepszych studentów w przeliczeniu na 1.
 • 16,5 tys. studentów kształciło się w Opolu, tj. 1,4% ogólnej liczby studentów z całego kraju. W porównaniu z rokiem 2010/11 liczba studiujących w Opolu była o ponad 50% mniejsza (w kraju – o 34,6%). Ma to związek m.in. z malejącą liczbą młodzieży w wieku 19–24 lata. W 2019 r. w m. Opolu było 6,1 tys. osób w tym wieku, tj. mniej o 45,7% niż w 2010 r.
 • 1655 cudzoziemców studiowało w Opolu w roku akademickim 2019/2020, tj. 9 razy więcej niż w roku 2010/11. W całej Polsce odnotowano wzrost 4-krotny do 82194 cudzoziemców.
 • W 2019 r. uczelnie w Opolu zatrudniały 2,3 tys. pracowników, w tym 1,3 tys. nauczycieli akademickich. W relacji do 2010 r. odnotowano zmniejszenie liczby pracowników o 1% w tym o 11,8% nauczycieli akademickich. W Uniwersytecie Opolskim i Politechnice Opolskiej łącznie zatrudnionych pracowników na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego było 1,1 tys. osób, a 0,9 tys. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 • Cały artykuł znajdziesz  na portalu plus.nto.pl - TUTAJ

.