Sukces naukowy pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Sukces naukowy pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

Prof. Rafał Riedel i dr Hynek Böhm

Analiza współpracy transgranicznej w państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4) - to tytuł projektu naukowo-badawczego, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu OPUS Narodowego Centrum Nauki. Grant został przygotowany przez dra Hynka Böhma we współpracy z drem Wojciechem Opiołą. Naukowcy z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji otrzymają ponad 500 tys. zł na realizację projektu w latach 2021-2022.

Autorzy zwracają uwagę, że integracja europejska weszła w bardzo skomplikowaną fazę jeszcze przed rozpoczęciem pandemii COVID-19. Ze względu na kryzysy wewnątrz Ue wymagana jest obecnie m.in. silniejsza rola państw członkowskich oraz rzeczywiste rozszerzenie integracji na obszary inne niż wspólna gospodarka.

Dlatego zjednoczona Europa potrzebuje przykładów sukcesu. Najbardziej widocznym sukcesem jest współpraca transgraniczna, ponieważ pomogła wyeliminować negatywny efekt granicy państwowej jako bariery. Mimo tego jednak, że wewnętrzne granice UE nie stanowią już bariery dla swobodnego przepływu towarów, usług i obywateli, Europejczycy nadal mają bariery mentalne związane z przekraczaniem granic.

Zaplanowane badania skupią się na sposobie, w jaki współpraca transgraniczna zmieniła pogranicza krajów wyszehradzkich od końca lat 90. do 2020 roku. Naukowcy przeanalizują również, czy kryzys COVID-19 i kryzys migracyjny zmieniły współpracę między poszczególnymi państwami V4, a także ich sąsiadami.

W tym samym programie Narodowego Centrum Nauki OPUS finansowanie w wysokości 459 tys. uzyskał projekt prof. Rafała Riedla Determinanty i dynamika zróżnicowanej integracji w (post)BrexitowejEuropie.

Prof. Rafał Riedel stawia sobie za cel wyjaśnienie uwarunkowań i dynamiki zróżnicowanej integracji w Europie (UE oraz jej otoczeniu) w perspektywie interdyscyplinarnej, integrującej wiele wymiarów, np. społeczno-polityczny czy ekonomiczny. Wiele dotychczasowych badań zmagało się z tą problematyką w sposób cząstkowy, wąskodyscyplinarny, w odniesieniu do danej polityki (np. unii monetarnej), koncentrując się na stosunkowo ograniczonym horyzoncie czasowym.

Problematyka zróżnicowanej integracji wydaje się stanowić wręcz idealne pole badawcze, gdyż skupia uwarunkowania i konsekwencje natury gospodarczej, instytucjonalnej, społeczno-politycznej. Zaproponowany projekt badawczy przyczyni się więc do poszerzenia i zaktualizowania wiedzy naukowej na temat kluczowego elementu procesu integracji europejskiej. Pozwoli on zidentyfikować, zrozumieć i wyjaśnić czynniki warunkujące zróżnicowanie integracji oraz jej dynamikę.

Projekt, który będzie realizowany w latach 2021-2024, pozwoli odpowiedzieć na wiele ważnych pytań, poszerzając w ten sposób naszą wiedzę i zrozumienie procesów zróżnicowanej integracji w Europie.

Materiał: INoPiA  

.