KORONAWIRUS. Od 24 października 2020 r. nauka zdalna

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: KORONAWIRUS. Od 24 października 2020 r. nauka zdalna

Publikujemy najnowsze zarządzenie rektora Uniwersytetu Opolskiego, wydane w związku z ogłoszeniem całego kraju strefą czerwoną, a co się z tym wiąże – przejściem naszej uczelni na zdalny, a w wyjątkowych przypadkach hybrydowy lub kontaktowy tryb nauczania.

Szczegóły poniżej.

 

ZARZĄDZENIE NR 142/2020

Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu

Opolskiego w zakresie prowadzenia kształcenia w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4, § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1835),

Rektor Uniwersytetu Opolskiego zarządza:

§ 1

1. Zarządzenie reguluje działanie Uniwersytetu Opolskiego w zakresie sposobu prowadzenia kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub staniu epidemii.

2. Zasady określone w niniejszym zarządzeniu obowiązują do odwołania.

§ 2

1. Kształcenie w Uniwersytecie Opolskim jest prowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tryb zdalny), a w wyjątkowych sytuacjach w trybie kontaktowym, stacjonarnym, oraz w trybie mieszanym (hybrydowym).

§ 3

1. Zajęcia, które, ze względu na specyfikę przedmiotu lub etap kształcenia, nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem kształcenia na odległość, będą realizowane w całości lub w części w budynkach Uniwersytetu Opolskiego.

2. Decyzję w zakresie prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, podejmuje Dziekan, mając na względzie obowiązującą sytuację epidemiczną.

3. Dziekan podejmując decyzję, o której mowa w ust. 2, określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z niezbędnej infrastruktury, zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział.

4. Dziekan niezwłocznie informuje Rektora Uniwersytetu Opolskiego o podjęciu decyzji, o której mowa w ust. 2 Rektor Uniwersytetu Opolskiego może zmienić decyzję Dziekana, określając inny sposób prowadzenia kształcenia, mając na względzie zapewnienie prawidłowego procesu dydaktycznego oraz obowiązujące

wymogi higieniczno-sanitarne.

§ 4

1. Zapisy § 3 stosuje się odpowiednio do zajęć prowadzonych w Szkole Doktorskiej oraz na studiach doktoranckich, jak również na studiach podyplomowych.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1 podejmuje:

1) w odniesieniu do zajęć prowadzonych w Szkole Doktorskiej – Dyrektor Szkoły Doktorskiej;

2) w odniesieniu do zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich –

Kierownik Studiów Doktoranckich;

3) w odniesieniu do zajęć na studiach podyplomowych – kierownik studiów podyplomowych.

§ 5

Studenci i doktoranci mogą prowadzić pracę badawczą na terenie Uniwersytetu Opolskiego za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli w trakcie jej wykonywania zostaną zachowane wymogi higieniczno-sanitarne.

§ 6

1. W przypadku prowadzenia zajęć dydaktycznych w obiektach Uniwersytetu Opolskiego prowadzący zajęcia są zobowiązani do ich realizacji w sposób zapewniający przestrzeganie wymogów higieniczno-sanitarnych. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wykonywania związanych z realizacją wymogów higieniczno-sanitarnych poleceń prowadzących zajęcia oraz innych pracowników Uniwersytetu Opolskiego, pod rygorem odmowy wpuszczenia na zajęcia lub nakazu natychmiastowego opuszczenia zajęć.

2. Wszelkie czynności są podejmowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Przy podejmowanych czynnościach uwzględnia się również rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni.

4. W zajęciach prowadzonych w budynkach Uniwersytetu Opolskiego mogą brać udział wyłącznie osoby, które:

1) nie są zakażone wirusem SARS-CoV-2;

2) u których nie zaobserwowano choćby jednego z objawów

charakterystycznych dla choroby COVID-19;

3) nie zamieszkują z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 lub z osobą u której

występują objawy, o których mowa w pkt 2).

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

prof. dr hab. Marek Masnyk

.