Badanie sprawozdania finansowego UO za rok 2020 i 2021

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Badanie sprawozdania finansowego UO za rok 2020 i 2021

Uniwersytet Opolski zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i 2021.

Wymagania:

1. Wymagane doświadczenia to:

· Wykonanie za lata obrotowe 2014 - 2019 co najmniej pięciu (5) badań ustawowych sprawozdań finansowych, przynajmniej dwóch różnych uczelni publicznych, których suma bilansowa przekraczała 100 mln zł.

· Kluczowy biegły rewident, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421) posiada udokumentowane doświadczenie przeprowadzenia przynajmniej trzech (3) badań ustawowych w okresie 2014-2019 uczelni publicznej, których suma bilansowa przekraczała 100 mln zł.

2. Przedłożenie rezultatu badania w 3 egzemplarzach;

3. Termin wykonania odpowiednio:

· Za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku do 30 kwietnia 2021 r.

· Za rok obrotowy kończący się  dnia 31 grudnia 2021 do 29 kwietnia 2022 r.

4. Warunki płatności : 14 dni po otrzymaniu faktury i sprawozdania z badania.

5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

· Oferta;

· Oświadczenie firmy audytorskiej;

· Oświadczenie kluczowego biegłego rewidenta;

· Wzór umowy.

Oferty nie spełniające wymagań zamawiającego nie będą  brane pod uwagę.

Kryterium wyboru wykonawcy będzie cena.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 30 sierpnia 2020 r.

Oferty składa się w siedzibie zamawiającego: pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, bezpośrednio bądź za pośrednictwem poczty.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do sekretariatu Uniwersytetu Opolskiego.

Pisemne oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach
z adnotacją” Oferta badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za lata:
2020 i 2021”;

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

Zamawiający odsyła zainteresowanych większą ilością szczegółowych informacji na stronę UO BIP:  https://uniopole.bip.gov.pl/sprawozdania/zaproszenie-do-badania-sprawozdania-finansowego-za-rok-2020-i-2021.html 

.