Odszedł ks. prof. Radosław Chałupniak

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Odszedł ks. prof. Radosław Chałupniak

Z ogromnym smutkiem informujemy, że dziekan Wydziału Teologicznego UO ks. prof. Radosław Chałupniak odszedł od nas w nocy 23 czerwca 2020 roku.

Ksiądz Radosław Chałupniak urodził się 2 grudnia 1967 r. w Opolu.

W latach 1987–1993 odbył studia teologiczne w Wyższym Semi­na­rium Du­chownym w Nysie, które ukończył uzyskaniem tytułu magistra teo­lo­gii. 19 czerwca 1993 r. w katedrze opolskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Jana Bagińskiego.

Bezpośrednio po studiach magisterskich został skiero­wa­­ny na stu­dia specjalistyczne z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lu­bel­skim. W 1997 r. uzys­kał stopień doktora nauk teo­lo­gicz­nych w zakresie teologii pastoralnej (spe­cjal­ność katechetyka) na podstawie pra­cy Problem komunikacji interpersonalnej a sku­teczność ka­te­­chezy szkol­nej. Posoborowe studium interdyscyplinarne, pisanej pod opieką ks. prof. dra hab. Mieczysława Majewskiego.

W latach 1995–1997 kształcił się w Podyplomowym Studium Psychoterapii w Lublinie. Od 1997 r. był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Teologicznego UO. W latach 1999–2000 studiował na Papieskim Uniwersytecie Salez­jań­skim w Rzy­mie. W latach 1997–1999 pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu. W roku akademickim 1999/2000 studiował na Papieskim Uniwersytecie Salez­jań­skim w Rzy­mie. W latach 2000–2003 był duszpasterzem akademickim w Opolu, w tym czasie współtworząc Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit; w latach 2003–2010 pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza akademickiego.

Od 2001 r. był rzeczoznawcą ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych, od 2002 r. członkiem Europejskiej Ekipy Katechetycznej (EEC), od 2010 Europejskiej Ekipy ds. Szkolnej Lekcji Religii (EuFReS), od 2015 Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

W latach 2004–2006 przebywał na stypendium naukowym w Niemczech. W 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych na podstawie dorobku naukowo-dydaktycznego i dysertacji pt. Między katechezą a religioznawstwem. Nauczanie religii katolickiej w szkole publicznej w Niemczech w latach 1945–2000. W latach 2015–2016 był redaktorem naczelnym czasopisma „Katecheta”.

16 czerwca 2015 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Od 1 września 2016 r. pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologicznego UO.

Jego zainteresowania naukowe skupiały się wokół aktualnych problemów ka­to­lickiego wychowania religijnego dotyczących istoty oraz podstawowych środowisk katechezy (rodzina, parafia, szkoła), prawnych i teologicznych uzasadnień oraz mo­deli szkolnego nau­czania reli­gii, wychowania religijnego w Europie i na świecie, me­to­dyki kate­che­zy, osobowości katechety oraz badań empirycznych w katechetyce.

Eksporta odbędzie się w piątek, 26 czerwca 2020, o g. 18.

Uroczystości pogrzebowe ks. prof. Radosława Chałupniaka, dziekana WTUO, rozpoczną się w sobotę 27 czerwca 2020 r. , o g. 10, mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Szczepana w Brynicy, ul. Powstańców Śl. 50. Po mszy nastąpi złożenie ciała do grobu znajdującego się na parafialnym cmentarzu.

Msza św. żałobna odbędzie się w poniedziałek, 29 czerwca 2020 r., o g. 18 w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu przy ul. Wojciecha Drzymały 1A.     

 

.