Uwaga! Zarządzenie rektora UO: Odmrażamy dydaktykę!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uwaga! Zarządzenie rektora UO: Odmrażamy dydaktykę!

Z dniem 25 maja 2020 r. rektor UO zarządzeniem z 19 maja 2020 r. przywraca możliwość prowadzenia w Uniwersytecie Opolskim zajęć dydaktycznych, których z oczywistych względów, a w szczególności z uwagi na formę zajęć lub ich specyfikę, w tym możliwości techniczne i organizacyjne nauczycieli akademickich i studentów nie można przeprowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z tym możliwy będzie także wstęp do budynków Uniwersytetu Opolskiego pracowników i studentów w związku z realizacją zajęć dydaktycznych, o których mowa powyżej. Przywraca się także możliwość zakwaterowania nowych osób w domach studenta Uniwersytetu Opolskiego.

Szczegóły w zarządzeniu poniżej, a wkrótce dalsze – na stronach internetowych wydziałów UO.

Wprowadza się także zasady zwalniania z opłat za usługi edukacyjne – szczegóły znajdziesz tutaj: Zarzadzenie Rektora Uniwersytetu Opolskiego-zasady zwalniania z opłaty za usługi edukacyjne 

 

 

Zarządzenie Nr 50/2020

Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 19 maja 2020 r.

 

w sprawie zmiany w organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.85 z późn. zm.)oraz § 13 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (tj. Uchwała nr 253/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.    Z dniem 25 maja 2020 r. przywracam:

1)    możliwość prowadzenia w Uniwersytecie Opolskim zajęć dydaktycznych, których z oczywistych względów, a w szczególności z uwagi na formę zajęć lub ich specyfikę, w tym możliwości techniczne i organizacyjne nauczycieli akademickich i studentów nie można przeprowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

2)    wstęp do budynków Uniwersytetu Opolskiego pracowników i studentów Uniwersytetu Opolskiego, w związku z realizacją zajęć dydaktycznych, o których mowa w pkt. 1 oraz korzystania z Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego;

3)    możliwość zakwaterowania nowych osób w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego.

 

§ 2

Dziekani Wydziałów Uniwersytetu Opolskiego w porozumieniu z koordynatorami kierunków w terminie do dnia 22 maja 2020 r.:

1)    opracują zasady i warunki realizacji zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 1 pkt 1;

2)    wprowadzą zasady, o których mowa pkt 1 w formie komunikatu dziekana i opublikują na stronach internetowych wydziałów;

 – z terminem realizacji począwszy od dnia 25 maja 2020 r.

 

§ 3

1.    Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego w terminie do dnia 22 maja 2020 r. opublikuje wytyczne w zakresie kwaterowania studentów w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego – z terminem realizacji począwszy od dnia 25 maja 2020 r.

2.    Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego w terminie do dnia 22 maja 2020 r. opublikuje wytyczne w zakresie korzystania z Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego – z terminem realizacji począwszy od dnia 25 maja 2020 r.

 

§ 4

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam:

1)    dziekanom Wydziałów i koordynatorem kierunków w zakresie obowiązków, o których mowa w § 2 zarządzania;

2)    kanclerzowi Uniwersytetu Opolskiego w zakresie obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 1 zarządzenia;

3)    dyrektorowi Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego w zakresie obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 2 zarządzenia.

 

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 19 maja 2020 r.

 

Rektor Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr hab. Marek Masnyk

  


.