Uwaga! Komunikat rektora ws. opłaty za miejsce w akademiku

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uwaga! Komunikat rektora ws. opłaty za miejsce w akademiku

Publikujemy zarządzenie rektora UO w sprawie zmniejszenia opłaty za miejsce w akademiku. Szczegóły i wzór podania poniżej.  

 

ZARZĄDZENIE nr 33/2020

Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 03 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), § 24 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego wprowadzonego jako załącznik do zarządzenia nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego wprowadza się następujące zmiany:

1. po § 5a wprowadza się § 5b, który otrzymuje następujące brzmienie:

 § 5b

1. W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Uniwersytetu Opolskiego związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mieszkańcy Domów Studenta Uniwersytetu Opolskiego, którzy w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. nie będą zajmowali miejsca w Domu Studenta mogą złożyć wniosek o zmniejszenie opłat z tytułu zamieszkania w Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego.

2. Wzór wniosku o zwolnienie z opłat z tytułu zamieszkiwania w Domu Studenta stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Zmniejszona opłata z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego wynosi 180,- zł miesięcznie.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy przesłać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia za pomocą środków elektronicznego porozumiewania się [e-mail] w formie podpisanego przez mieszkańca Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego skanu i przesłać na adres rektorat@uni.opole.pl. Mieszkańcy Domu Studenta będący studentami Uniwersytetu Opolskiego zobowiązani są przesłać wniosek za pośrednictwem uniwersyteckiej poczty elektronicznej w domenie <@uni.opole.pl>.

 § 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia 44/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach

studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Marek Masnyk

Wzór podania:

(Załącznik do Zarządzenia nr /2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego)


Opole, dnia ………………….

………………………………………..

Imię i nazwisko

………………………………………..

………………………………………..

Adres zamieszkania / ( DS., nr pokoju)

………………………………………..

Telefon kontaktowy /e-mail

REKTOR

Uniwersytetu Opolskiego

WNIOSEK

O CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA MIEJSCE W DOMU STUDENTA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Na podstawie § 5b ust. 1 zarządzenia nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu, wnoszę o zmniejszenie opłaty za zakwaterowanie w Domu Studenta ……………………...…………… (nazwa Domu Studenta), w pokoju nr ……………………. (nr pokoju) do kwoty 180,- zł miesięcznie.

Oświadczam, że w terminie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r., nie będę zamieszkiwał w Domu Studenta. Jednocześnie, wnoszę o pozostawienie moich rzeczy osobistych w powyższym pokoju Domu Studenta.

W przypadku ponownego zamieszkania w Domu zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie administrację miasteczka akademickiego Uniwersytetu Opolskiego.

…………………………………

Podpis wnioskodawcy

Zarządzenie Rektora ws. opłat za akademiki i wzór podania.pdf   

.