Klinika Kardiologii INM UO współrealizatorem prestiżowego grantu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Klinika Kardiologii INM UO współrealizatorem prestiżowego grantu

25 marca 2020 roku rozstrzygnięto pierwszy konkurs Agencji Badań Medycznych (ABM), dotyczący przeprowadzenia niekomercyjnych badań klinicznych. Spośród 78 nadesłanych projektów 28 otrzymało finansowanie. Na dwunastym miejscu znalazło się badanie LEIA-HF, w którego projekt istotny wkład wniosła nasza Klinika Kardiologii Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego.

Całkowita wartość dofinasowania LEIA-HF przez ABM to ponad 20 mln złotych, z czego około jedna trzecia przeznaczona zostanie na część projektu realizowaną przez badaczy z naszej uczelni – zespół profesora Marka Gierlotki.

Profesorowi i całemu zespołowi serdecznie gratulujemy!

Nad czym pracują nasi naukowcy

Niewydolność serca (NS) jest obecnie największym problemem epidemiologicznym i terapeutycznym w kardiologii. Liczbę osób w Polsce z NS szacuje się na ok. 750 tysięcy. Chorzy z NS są obciążeni wysokim ryzykiem zgonu oraz nawracających zaostrzeń, które powodują konieczność hospitalizacji. Liczba zachorowań i hospitalizacji z powodu NS wzrosła w ostatnich latach i szacuje się, że ten trend będzie się nadal utrzymywał. Roczna śmiertelność po hospitalizacji z powodu NS wynosi 15 proc. zaś w ciągu 5 lat umiera połowa chorych. Dlatego bardzo ważne są działania związane z profilaktyką wtórną zaostrzeń NS. Pomimo stosowania najnowszej farmakoterapii chorzy nadal wracają do szpitali z objawami ostrej NS. Szansą dla nich, podpartą zachęcającymi wstępnymi wynikami badań, może być powtarzane stosowanie levosimendanu. Podstawową odrębnością levosimendanu, wyróżniającą go na tle leków inotropowo-dodatnich, jest zmniejszanie wydatku energetycznego serca w przeliczeniu na efektywność skurczu, niezwiększanie zapotrzebowania na tlen, działanie wazodylatacyjne i kardioprotekcyjne.

Dlatego Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lider projektu prof. Agnieszka Tycińska) wspólnie z Kliniką Kardiologii Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego (prof. Marek Gierlotka), przy współudziale uniwersyteckich partnerów z Łodzi, Poznania, Torunia, Krakowa i IK z Warszawy, zaprojektowali wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie LEIA-HF (LEvosimendan In Ambulatory Heart Failure patients), mające na celu określenie skuteczności powtarzanych wlewów levosimendanu u ambulatoryjnych pacjentów z zaawansowaną skurczową NS.

Do badania zrandomizowanych zostanie 350 pacjentów (175 do grupy leczonej levosimendanem i 175 do placebo, łącznie w 12 ośrodkach), z ciężką NS, z frakcją wyrzutową ≤35 proc., w III lub w IV klasie NYHA, pomimo przyjmowanej indywidualnie zoptymalizowanej terapii (ang. optimal medical therapy, OMT), zgodnie z zaleceniami ESC. Badaną interwencją w LEIA-HF jest podawanie levosimendanu w formie wlewu ciągłego, co 4 tygodnie przez 48 tygodni (łącznie 12 wlewów). Wszyscy uczestnicy badania będą ponadto kontynuować OMT. Skuteczność leczenia oceniana będzie po 52 tygodniach, 4 tygodnie po ostatnim podaniu levosimendanu/placebo. Realizacja całości projektu zaplanowana jest na lata 2020-2024.

Przy pozytywnych wynikach badania LEIA-HF, oczekiwany krótkookresowy efekt zdrowotny w porównaniu do obecnego standardu leczenia to uchronienie w ciągu roku w Polsce 3750 osób przed śmiercią lub zaostrzeniem NS i pobytem w szpitalu. W perspektywie długookresowej, jeżeli leczenie levosimendanem okaże się skuteczne, pozwoli ono zahamować progresję NS, wydłuży przeciętną długość życia po rozpoznaniu NS oraz poprawi jego jakość. Jednocześnie pozwoli wielu chorym dotrwać do transplantacji serca lub do wszczepienia wspomagania krążenia. 

.