Zarządzenie rektora ws. pracy zdalnej - od 13 marca 2020 r.

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Zarządzenie rektora ws. pracy zdalnej - od 13 marca 2020 r.

Publikujemy ważne zarządzenie rektora Uniwersytetu Opolskiego. Szczegóły poniżej.

Zarządzenie nr 24/2020

Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1085) w związku z art. 31 i art. 9 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1040 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r., poz. 374) zarządzam co następuje:

 § 1

W celu przeciwdziałania COVID-19 i jego rozpowszechniania polecam pracownikom Uniwersytetu Opolskiego:

1) wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna),

2) do pozostawania w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w Uniwersytecie Opolskim lub w innym wyznaczonym miejscu ( dyżur ), i jej podejmowania w miejscu wskazanym w umowie o pracę na polecenie bezpośredniego przełożonego.

 § 2

Kwestor Uniwersytetu Opolskiego, kierownicy JOA oraz kierownicy innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego sporządzą i przedłożą w terminie do 13 marca 2020 r. Kanclerzowi Uniwersytetu Opolskiego plan organizacji czasu pracy podległych pracowników ( grafik dyżurów ) na okres rozliczeniowy ( do 31 marca 2020 r. ) w oparciu o postanowienia § 1 niniejszego zarządzenia.

 § 3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Kanclerzowi Uniwersytetu Opolskiego.

 § 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r. do odwołania.

 

Rektor Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. Marek Masnyk

.