Profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym w Katedrze Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu


I. Warunki konkursu

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Opolskiego oraz posiada:


– stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych

– znaczący dorobek naukowy w zakresie badań nad księgami Nowego Testamentu

– osiągnięcia w zakresie dydaktyki akademickiej oraz kształcenia kadry naukowej

– osiągnięcia w zakresie organizacji życia naukowego (konferencje, seminaria, sympozja).


II. Wymagane dokumenty

1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

2. Dokument poświadczający nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

3. Kwestionariusz osobowy

4. Curriculum vitae

5. Autoreferat

6. Wykaz publikacji

7. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)


III. Uczelnia nie zapewnia mieszkania

IV. Termin składania dokumentów upływa z dniem 10 stycznia 2015 r.

V. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole.

.