Uniwersytet Opolski współtworzy Erasmus+ InnHUB Opole

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uniwersytet Opolski współtworzy Erasmus+ InnHUB Opole

Stworzenie międzysektorowego centrum innowacji i kompetencji Erasmus+ InnHUB Opole – to główny cel porozumienia o współpracy podpisanego przez Uniwersytet Opolski z warszawską Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.
Porozumienie zostało podpisane 18 maja 2023 r. Tworzone międzysektorowe centrum innowacji i kompetencji ma integrować potencjał opolskich uczelni, szkół, ośrodków kształcenia zawodowego, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz władz miejskich i regionalnych dla budowania nowoczesnego systemu kształcenia oraz kształtowania unikalnych kompetencji zawodowych. Porozumienie podpisała też Politechnika Opolska, w której budynku przy ul. Waryńskiego 4 (Centrum Nauka Biznes), mieści się siedziba Erasmus+ InnHUB Opole.

– Na tym etapie porozumienie dotyczy dość ogólnych zamierzeń wynikających z historii Programu Erasmus+, w którym uczestniczymy od wielu lat – mówi prorektor UO ds. rozwoju i finansów dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO. – Ale wierzymy, że będzie ono miało efekt wymierny w postaci współpracy na wielu polach. W jego ramach możemy dzielić się bogatym doświadczeniem dotyczącym realizacji projektów europejskich i wiedzą pracowników Uniwersytetu Opolskiego. Realizacja takich przedsięwzięć jest bardzo potrzebna, ponieważ konkurencyjność Europy to ogromne wyzwanie w świetle globalnych trendów.
Celem przedsięwzięcia Erasmus+ InnHUB jest też, jak wynika z treści podpisanego porozumienia, wypracowanie nowego modelu współpracy pomiędzy narodowym operatorem Programu Erasmus+ w Polsce, a regionalną siecią partnerów z sektora edukacji, biznesu i organizacji pozarządowych, promocja idei współpracy europejskiej zgodnie z zasadami Programu Erasmus+ oraz multiplikacja efektów działania Programu Erasmus+.

– Na wielu polach konkurujemy z Politechniką Opolską, bo mamy podobne kierunki studiów czy obszary badań. Ale na wielu możemy współpracować w ramach usieciowienia – dodał prorektor UO ds. rozwoju i finansów dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO. – Liczymy, że będziemy tę współpracę rozwijać. Im więcej jest partnerów instytucjonalnych w różnych programach rozwojowych, tym lepiej, ponieważ daje to możliwość wnoszenia przez tych partnerów unikalnych kompetencji i służy wypracowaniu efektu synergii korzystnego dla wielu stron takiej kooperacji. Liczymy, że utworzony Erasmus+ InnHUB będzie wyznaczał nowe ścieżki rozwoju.

UO w ramach współpracy zobowiązał się m.in. do użyczania sal wykładowych i warsztatowych oraz do wsparcia merytorycznego podejmowanych w ramach tego przedsięwzięcia działań.

Misją utworzonego centrum jest m.in. promowanie korzystania z oferty Programu Erasmus+ w województwie opolskim; promowanie interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego wraz z otaczającymi je ekosystemami innowacji; wzmacnianie powiązań między kształceniem, badaniami naukowymi, innowacjami; wspieranie liderów innowacyjności w województwie opolskim z różnych sektorów edukacji i gospodarki oraz wspieranie rozwoju programów kształcenia i szkolenia zawodowego. Centrum ma także promować projekty dotyczące opracowywania i dostarczania produktów i usług wspierających innowacyjność, promować rozwój nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki, ideę uczenia się przez całe życie, kształcenia zawodowego oraz ideę Uniwersytetów Europejskich.

Warto dodać, że Uniwersytet Opolski już w 2019 r. znalazł się w wąskim wówczas gronie zaledwie pięciu uczelni w Polsce, obok Uniwersytetu Gdańskiego, Jagiellońskiego, Warszawskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, które uzyskały status Uniwersytetu Europejskiego. Natomiast w ostatnich dniach UO zdobył jedną z głównych nagród w konkursie „Uniwersytety Europejskie – sojusze przyszłości”. Nasza uczelnia została doceniona w kategorii „Doskonałość Erasmus+” za aktywne korzystanie i udział w Programie Erasmus+.

Fot. Politechnika Opolska

.