Pracownik naukowy (adiunkt) na Wydziale Prawa i Administracji UO

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji

MIASTO: Opole

STANOWISKO: Pracownik naukowy (adiunkt)

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki prawne

DATA OGŁOSZENIA: 13.06.2014 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.06.2014 r.

LINK DO STRONY: www.prawo.uni.opole.pl

SŁOWA KLUCZOWE: prawo, administracja, badania naukowe

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1. Wymagania stawiane wobec kandydata na stanowisko pracownika naukowego:

- posiadanie stopnia doktora nauk prawnych,

- dokument potwierdzający przyznanie projektu badawczego przez NCN lub NCBR zapewniającego środki na sfinansowanie wynagrodzenia kandydata przez okres realizacji grantu,

- dorobek naukowy,


2. Umowa o pracę na stanowisko pracownika naukowego jest zawierana na czas realizacji projektu badawczego.


3. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


4. Zgłoszenie do uczestnictwa w konkursie powinno zawierać:

- podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UO

- życiorys

- odpis dyplomu doktora nauk prawnych

- wykaz osiągnięć badawczo-naukowych wraz z planem rozwoju naukowego


Dokumenty należy złożyć w terminie do 27.06.2014 r. w sekretariacie Wydziału Prawa i Administracji UO, ul. Katowicka 87 a, 45-060 Opole.


Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
.