Adiunkt w Katedrze Liturgiki, Hagiografii i Obrzędowości UO

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Katedra Liturgiki, Hagiografii i Obrzędowości

MIASTO: Opole

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: teologia

DATA OGŁOSZENIA: 5 czerwca 2014 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21 czerwca 2014 r.

LINK DO STRONY: https://www.uni.opole.pl/show.php?id=292&lang=pl&m=31

SŁOWA KLUCZOWE: historia liturgii Kościoła, teologia liturgii, adiunktOPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):


I. Warunki konkursu

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Opolskiego oraz posiadająca:

– stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie liturgii Kościoła,

– doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresie liturgii Kościoła, zwłaszcza dziejów liturgii Kościołów Wschodnich,

– dorobek naukowy w zakresie historii liturgii rzymskiej oraz liturgii Kościołów wschodnich,

– zaawansowany stan rozprawy habilitacyjnej.


II. Wymagane dokumenty

1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

2. Dokumenty poświadczające uzyskani stopnia naukowego doktora

3. Kwestionariusz osobowy

4. Curriculum vitae

5. Autoreferat

6. Wykaz publikacji

7. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

III. Uczelnia nie zapewnia mieszkania

IV. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.


.